SENETLERİN İPTALİ VE ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ

SENETLERİN İPTALİ VE ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ

 

SENETLERİN İPTALİ VE ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİT.C.YARGITAY13. HUKUK DAİRESİ
Esas : 2015/14487Karar : 2017/1910Tarih : 16.02.2017
✦ SENETLERİN İPTALİ VE ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ✦ VEKALET ÜCRETİ

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı şirketlerden 27.07.2013 tarihli sözleşme ile hisseli gayrimenkul satın aldığını, 48 adet sıralı ödemeli olarak toplam 23.650,00 TL tutarında senet verdiğini, ancak yasal süresi içerisinde cayma hakkını kullandığını ve bu durumu davalılara telefon ile bildirdiğini, davalılar tarafından sözleşmenin iptal edilemeyeceğinin ve hakkında icra takibi başlatılacağının söylendiğini ileri sürerek sözleşmenin ve 48 adet toplam 23.650,00 TL tutarında bulunan senetlerin iptal edilmesini ve ödemiş olduğu 00 TL tutarın iadesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini istemiştir.

İş Yeri Açılışında Belge Teslimi

Mahkemece davanın reddine, yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. 16/02/2017hükümleri uyarınca 00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı eldeki dava ile 27.07.2013 tarihli devremülk satış sözleşmesi ile bu sözleşme sebebiyle verilen senetlerin iptalini ve ödediği 00 TL’nin davalılardan tahsilini istemiş, Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada 2 adet davalı bulunmakta olup, red sebebi ortak olan ve kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin uyarınca tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. Mahkemece, değinilen bu yönü gözardı edilerek tek bir davalı bakımından vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden usulün gereğince hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle mahkeme kararının hüküm bölümünün karardan çıkartılarak yerine aynen “davanın ret sebebi aynı olduğundan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine” söz ve rakamlarının yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan 20 TL harcın istenmesi halinde iadesine, 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?