SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KARTLARIN AYNI BANKAYA AİT OLUP FARKLI KİŞİLER ADINA SAHTE OLARAK ÜRETİLMESİ

SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KARTLARIN AYNI BANKAYA AİT OLUP FARKLI KİŞİLER ADINA SAHTE OLARAK ÜRETİLMESİÖzet : Sanık … tarafından katılan H. Bank A.Ş.’den … adına sahte kredi kartı üretilmesi suçunun işlendiğine dair, sanık …’in çelişkili beyanından başka delil bulunmaması karşısında; sanık …’nun atılı suçu işlemediğine yönelik savunmalarının aksine mahkumiyetine yeterli hür türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi; kabule göre de sahte banka veya kredi kartı üretme ve kabul etme eylemlerinin mağduru sahte olarak oluşturulan kredi ya da banka kartıyla ilişkilendirilen banka veya finans kuruluşu olup, kartların sahte olarak basılması halinde TCK 245/2 ile aynı bankanın birden fazla kartının değişik kişiler adlarına, farklı zamanlarda basılması halinde aynı Yasa’nın 43. maddesinin uygulanması gerektiği, somut olayda; aynı bankaya ait olup farklı kişiler adına oluşturulan kredi kartlarının sahte olarak üretilmesinden ibaret eylemlerin TCK 245/2 ve 43. maddelerine uyan zincirleme suçu oluşturacağının gözetilmeden sahte üretilen kredi kartı sayısınca ayrı ayrı hükümler kurulması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.Yargıtay8. CezaDairesi
Esas : 2017/24507 Karar : 2018/12842 Karar Tarihi : 15.11.2018
MAHKEMESİ : Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıHÜKÜM : Mahkumiyet
Gereği görüşülüp düşünüldü:1- Sanık … hakkında, katılan H. Bank A.Ş.’den … adına sahte kredi kartı üretmek suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesinde:Bozmaya uyularak; yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabule, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;a) Sanık hakkında temel ceza belirlenirken hapis cezası alt sınırdan tayin olduğu halde, aynı gerekçeyle adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmesi suretiyle çelişkiye neden olunması,c) Bozmadan önceki hükmün yalnız sanık tarafından temyiz edildiği gözetilmeden, sanık hakkında tayin olunan cezanın CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca “infaz edilmesine” karar verilmesi gerekirken “cezalandırılmasına” karar verilmesi,Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususların, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, gerekçeli karar başlığında yer alan “24.02.2008” ibaresinin çıkartılarak yerine “10.05.2008” ibaresinin yazılması, sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 245/2. madde ve fıkrası uyarınca hapis cezası yanında hükmolunan adli para cezasına esas alınan 20 günün 5 güne, TCK.nun 62. maddesi uyarınca belirlenen 16 günün 4 güne, 5237 sayılı TCK.nun 52/2. maddesi uyarınca günlüğü 20,00 TL’den hükmolunan 320,00 TL adli para cezasının 80,00 TL’ye indirilmek ve hükmün CMUK.nun 326/son maddesinin uygulandığı bölümünde yer alan “2 yıl hapis ve 300,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına”ibaresi çıkartılarak yerine “2 yıl hapis ve 80,00 TL adli para cezası üzerinden infaz edilmesine” yazılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,2- Sanık … hakkında, katılan H. Bank A.Ş.’den … ve … adlarına sahte kredi kartı üretmek suçlarından kurulan hükmün temyiz incelenmesinde;Oluşa, sanık …’nun aşamalarda değişmeyen savunmalarına ve tüm dosya kapsamına göre; Sanık … tarafından katılan H. Bank A.Ş.’den … adına sahte kredi kartı üretilmesi suçunun işlendiğine dair, sanık …’in çelişkili beyanından başka delil bulunmaması karşısında; sanık …’nun atılı suçu işlemediğine yönelik savunmalarının aksine mahkumiyetine yeterli hür türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,Kabule göre;a) Sahte banka veya kredi kartı üretme ve kabul etme eylemlerinin mağduru sahte olarak oluşturulan kredi ya da banka kartıyla ilişkilendirilen banka veya finans kuruluşu olup, kartların sahte olarak basılması halinde TCK.nun 245/2. maddesi ile aynı bankanın birden fazla kartının değişik kişiler adlarına, farklı zamanlarda basılması halinde aynı Yasanın 43. maddesinin uygulanması gerektiği, somut olayda; aynı bankaya ait olup farklı kişiler adına oluşturulan kredi kartlarının sahte olarak üretilmesinden ibaret eylemlerin TCK.nun 245/2 ve 43. maddelerine uyan zincirleme suçu oluşturacağının gözetilmeden, sahte üretilen kredi kartı sayısınca ayrı ayrı hükümler kurulması,b) Sanık hakkında temel ceza belirlenirken hapis cezası alt sınırdan tayin olduğu halde, aynı gerekçeyle adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmesi suretiyle çelişkiye neden olunması,Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. ve 326/son maddeleri gereğince BOZULMASINA, 15.11.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?