Davacı Alacaklı Tahliye Talebi Olan İlk Davasına, İtirazın Kaldırılması Davasını Islah Yoluyla Ekleyemez

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Davacı Alacaklı Tahliye Talebi Olan İlk Davasına, İtirazın Kaldırılması Davasını Islah Yoluyla Ekleyemez

Davacı Alacaklı Tahliye Talebi Olan İlk Davasına, İtirazın Kaldırılması Davasını Islah Yoluyla Ekleyemezİtirazın kaldırılması istenilmeden tahliye istenemeyeceğinden, mahkemece tahliye isteminin reddi gerekir.

T.C.Yargıtay

8. Hukuk Dairesi

Esas : 2019/1862 Karar : 2019/3668 Karar Tarihi : 04/04/2019 
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalılardan … tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

K A R A R
Davacı alacaklılar 01.08.2009 başlangıç tarihli yazılı kira akdine dayanarak 19/03/2014 tarihinde haciz ve tahliye talepli olarak başlattığı icra takibi ile 2013 yılı Ocak ayından 2014 yılı Mart ayına kadarki kira alacağı 104.480,00 TL’nin faiziyle tahsilini talep etmiş, ödeme emri davalı borçlulara tebliğ edilmiştir. Davalı borçlular bu süre içerisinde takibe itiraz etmemiş ancak davalı borçlu Abdülbari Nergiz dayanak icra takibindeki ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesi istemi ile icra mahkemesinde dava açmıştır.

İstanbul 24. İcra Hukuk Mahkemesinin 29.08.2014 tarihli ve 2014/679 Esas, 2014/903 Karar sayılı kararı ile, İstanbul 37. İcra Müdürlüğünün 2014/9043 Esas sayılı takip dosyasında borçluya yapılan ödeme emri tebliğ tarihinin 12.06.2014 olarak düzletilmesine karar verilmiştir.Davacı alacaklılar tarafından davalı borçlular aleyhine kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine davalıların itiraz etmeyerek takibin kesinleştiği gerekçesi ile davacı icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunmuş, ardından 22.09.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile itirazın kaldırılmasını da talep etmişlerdir.

Mahkemece, davalı Abdülbari N.’nin borca itiraz iddiasını İİK’nin 269/c maddesinde belirlenen biçimde ispat edemediği anlaşılmakla davalı …’in itirazının kaldırılması isteminin kabulüne, davalı …’ın da ihtarlı ödeme emrinin tebliğine rağmen yasal 7 günlük süre içinde takibe itiraz etmediği gibi 30 günlük ihtar müddeti içinde de kira borcunu ödemediği anlaşıldığından tahliye talebinin kabulü ile takip dosyasına konu taşınmazdan davalıların tahliyesine karar verilmiş, karar davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.Taraflar, Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 176 ve devamı maddelerine göre ıslah yolu ile dava konusu iddialarını ve savunmalarını genişletip, değiştirebilirler.

Daha önce dava konusu edilmeyen bir hususun ıslah yoluyla istem konusu yapılmasına yasal açıdan olanak yoktur. Davacı alacaklı tahliye talebi olan ilk davasına, itirazın kaldırılması davasını ıslah yoluyla ekleyemez. Bu durumda mahkemece, ıslah talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ıslah talebinin kabul edilerek, itirazın kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir.Kabule göre, itirazın kaldırılması istenilmeden tahliye istenemeyeceğinden, mahkemece tahliye isteminin reddi gerekir. Öte yandan, ödeme emrinin borçlu kiracıya tebliğ tarihi 12.06.2014 tarihi olarak düzeltilmiştir.

Borçluya tebliğ edilen ihtarlı ödeme emrinde otuz günlük yasal ödeme süresi verilmiştir. Davacı tarafça tahliye istemli dava, İİK.’nun 269/1.maddesi uyarınca, yasal 30 günlük süre beklenmeden 15.05.2014 tarihinde açılmıştır. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal otuz günlük ödeme süresi beklenmeden tahliye isteminde bulunulamaz. Bu durumda mahkemece tahliye isteminin de reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde tahliyeye kararı verilmesi hatalı olmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Abdülbari Nergiz’in temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK‘ye 6217 Sayılı Kanun‘la eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK’un 428.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, taraflarca İİK’nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 04/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?