İş Hukuku

Toplumu oluşturan bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu kuralların tümü iş hukukunun konusunu ve uygulama alanını oluşturmaktadır. İş hukuku; bir iş sözleşmesi kapsamında ve ücret geliri karşılığında bir başkası adına ve ona bağlı olarak çalışan işçiler ile bunları çalıştıran işverenler arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Sosyal devlet ilkesi gereği ekonomik yönden güçlü konumda bulunan işveren karşısında işçinin korunması prensibi ve yargılama safhasında yeterince açık olmayan hukuki düzenlemelerin işçi lehine yorumlanması iş hukukunun temel ilkeleridir.
İş Hukuku Mevzuatı
İş hukukunun temel kaynağını Anayasa oluşturmaktadır. Bunun dışında temel mevzuat 4857 sayılı İş Kanunudur. İçeriği itibariyle tanımlar ve iş hukukuna ilişkin hakları ve yükümlülükleri düzenleyen mevzuat ayrıca iş sözleşmelerini ve buna bağlı fesih usulünü de düzenlemektedir.
İş hukuku genel olarak iki alt kategoriden oluşmaktadır:
1-Bireysel İş Hukuku: İşçi ile işveren arasında bireysel anlamda kurulan iş ilişkilerini ifade eder.
2-Toplu İş Hukuku: Toplu iş sözleşmeleri, sendikalaşma hareketleri ve bunlarla ilgili uyuşmazlıkları ve bunların çözüm yolları olarak grev ve lokavt, hakem kurulları ve arabuluculuk müesseseleri bu alanın konusunu oluşturur.
İş Sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununa göre; iş ilişkisine dayanan ve tarafların ortak iradeleri sonucu ortaya çıkan hukuki işlem “iş sözleşmesi” olarak adlandırılmaktadır.
İş sözleşmesinin üç unsuru bulunmaktadır:
-Hizmet unsuru
-Ücret unsuru
-Bağımlılık unsuru
İş Sözleşmesinin Çeşitleri
-Sürekli ve Süreksiz iş sözleşmeleri;
İş kanunu hükümlerine göre nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bu sürenin üstünde devam eden işlere sürekli iş denir.
-Belirli ve Belirsiz süreli iş sözleşmeleri
-Tam süreli
-Kısmi süreli iş sözleşmesi İş sözleşmesi, sözleşme yapma ehliyetine sahip olan işçi ve işveren arasında birbirine uygun irade beyanında bulunulması yoluyla oluşturulur.
İş Hukukunda yazılı şekil şartı aranan sözleşmeler:
-Takım sözleşmesi
-Çıraklık sözleşmesi
-Toplu iş sözleşmesi
-Belirli süresi 1 yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmesi
-Gazeteci ile işveren arasındaki iş sözleşmesi
-Gemi adamı ile yapılacak iş sözleşmesi
-Çağrı üzerine çalışmayı öngören iş sözleşmesi Bunun dışında İş Kanunu genel hükümlerinde işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları düzenlenmiştir.
İş Hukukunda Ücret; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutardır. İş Kanunu ücretin tanımında üç hususa dikkat çekmiştir. Bunlar:
-Ücretin bir iş karşılığında ödenmesi
-İşveren ya da üçüncü kişiler tarafından ödenmesi
-Para olarak ödenmesi
İşçiye ödenecek ücretin belirlenmesi iş sözleşmesinin yapıldığı sırada taraflarca kararlaştırılır. Ama bu miktar asgari ücretin altına inemez.
Asgari Ücret: İşçi ve ailesinin sosyal ve ekonomik açıdan gereksinimlerini karşılayan ve asgari düzeyde yaşama düzeyi sağlayan bir ücrettir. Asgari ücret ile işçi ve işverenin sözleşme özgürlüklerine bir sınır konulmaktadır. Bu ücret işçilerin tek geçim kaynağı olarak kabul edildiği için dörtte birinden fazlası haczedilemez ve devir veya temlik olunamaz. İşçilerin temel çalışma ve dinlenme süreleri 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır.
Sözleşmenin Sona Ermesi Öncelikle taraflar serbest iradeleriyle yaptıkları sözleşmeyi kendi istek ve iradeleriyle sona erdirebilirler.
Bunun dışında;
-Sözleşmenin hükümsüzlüğü
-Ölüm
-Tarafların Uzlaşması sözleşmenin diğer sona erme nedenlerini oluşturmaktadır.
Ayrıca taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle özellikle işverenin bazı yükümlülükleri doğmakta; ancak bu yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle hizmet ilişkisi kesin olarak sona ermektedir. Bu yükümlülükler kıdem tazminatını ödemek ve “çalışma belgesi” vermektir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre işçi ve işverenlere sosyal, ekonomik hak ve menfaatlerini korumaları amacıyla tüzel kişiliğe sahip sendika kurma ve üye olma hakkı tanınmıştır. Bunun dışında iş hukuku açısından grev ve lokavt faaliyetleri için kanunda ve uygulamada birtakım şartlar sayılmıştır (İş Kanunu madde 29)
İş Hukukunda Yargılama Safhası İş davalarının hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla 5521 sayılı Kanun ile özel mahkeme niteliği taşıyan İş Mahkemeleri kurulmuş; 6100 sayılı HMK’nın getirmiş olduğu yeniliklerle 5521 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6100 sayılı Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir. İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır.
İş Hukukuna hakim olan işçinin korunması ve lehe yorum ilkesi nedeniyle, şirketler, iş hukuku kanunları ile yargı kararlarını yakından izlemek ve buna uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, iş hukuku alanında verdiğimiz hukuki danışmanlıkların önemli bir bölümünü, işveren ve işçiler arasında çıkabilecek ihtilafların önlenmesi ya da en aza indirilmesi oluşturmaktadır. İhtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde ise, dava yoluyla çözümde müvekkillerin mahkeme huzurunda temsili sağlanmaktadır. Vermekte olduğumuz hukuki danışmanlıkların kapsamına, günümüz ticaret hayatında gerek donanımlı işçi eksikliği, gerekse çalışan sadakatinin ve bağlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar gibi sebeplerle karşılaşılan ve iş sözleşmelerinde artık sıkça yer verilen rekabet yasağı ve istihdam yasağı hükümlerinin uygulanmasına yönelik uygulamalar ve hukuki girişimler de girmektedir.

Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Kıdem Tazminatı Nasıl Hakedilir ?

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçi çalıştığı işe ve işyerine yıllarca emek vermekte, işverenin ticari işinin yürütülmesine katkı sunmaktadır. İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem tazminatı, işçinin son …

Kıdem Tazminatı Nasıl Hakedilir ? Devamı »

Kimligi Iptal Olan veya Yenilemeyen Ozel Guvenlik Gorevlisi

Dövme Yaptırmak Özel Güvenlik Olmaya Engel Mi ?

Özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanmış olan herkes özel güvenlik olabilir. Sonuç itibarıyla heyet raporunu tamamlamış ve özel güvenlik kimlik kartını almış olan kişiler için sorun yoktur. Fakat Psikiyatri bölümünden rapor alırken doktor onay verirse sorun yok onay vermez ise zaten kimlik kartı almanız söz konusu değildir.Asıl soru şu olmalı özel güvenlik görevlisi heyet …

Dövme Yaptırmak Özel Güvenlik Olmaya Engel Mi ? Devamı »

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

EYT NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ ?

Eyt nedeniyle işten ayrılan işçileri bir yandan emeklilik heyecanı sararken bir yandan da işyerinden alacakları tazminatın ne şekilde olacağı konusunda merak hakim. Mevcut ekonomik koşullarda işveren için de bir de hesaplanmadık maliyet olarak karşısına EYT yasasıyla emekli olan ve tazminatını talep eden işçiler çıkınca bu sefer işverenler taksitle ödeyelim seçeneğini işçinin karşısına çıkarmakta. Bazı işverenler …

EYT NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İkinci Kez Emeklilik Hakkı Kullanılarak İşyerinden Tazminat Alınabilir Mi ?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 7438 sayılı Kanunun 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu Kanun kapsamında emekliliğe hak kazananların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde, kıdem tazminatına esas süreleri ile yıllık ücretli izin haklarının nasıl hesaplanacağı, aynı işyerinde aynı işi yapmaya devam edecek olan işçilere deneme süresi öngörülüp öngörülemeyeceği ve bunların bir süre sonra …

İkinci Kez Emeklilik Hakkı Kullanılarak İşyerinden Tazminat Alınabilir Mi ? Devamı »

Market Çalışanı Çalışan Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 17-İhbar Süreleri

Madde 7 – (Değişik: 6/5/2016-6715/1 md.)Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak …

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 17-İhbar Süreleri Devamı »

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

EYT Sıkça Sorulan Sorular

EMEKLİLİK ŞARTLARINI SAĞLAYAN İŞÇİYE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLENDİREREK ÖDENEBİLİR Mİ? Kıdem tazminatının taksitlendirilerek ödenmesi ancak taraflann açıkça ödeme tarihleri konusunda yazılı anlaşmasıyla mümkün olabilir. Yazılı anlaşma yapılmış olsa dahi ödemeler anlaşılan tarihlerde ödenmelidir, aksi durumda emeklilik nedeniyle çıkış tarihinden itibaren faiz riski gündeme gelebilir. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE VEYA İŞYERİ UYGULAMASINDA EMEKLİ OLAN ÇALIŞANLARA ÖDENECEK KIDEM …

EYT Sıkça Sorulan Sorular Devamı »

işçi avukatı gaziantep

Deprem Nedeniyle Vefat Eden İşçi Üzerinden Kıdem Tazminatı Alınabilir mi?

Deprem nedeniyle işçinin vefat etmesi halinde; Vefat eden işçinin kanuni mirasçılarına kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Bunun yanında vefat eden işçinin eşine ve ergin olmayan çocuklarına ayrıca ölüm tazminatının da ödenmesi gerekir. Yargıtay22. Hukuk Dairesi          2014/16552 E.  ,  2014/23030 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 3. İş MahkemesiTARİHİ : 26/09/2013NUMARASI : 2010/393-2013/909 Hüküm süresi içinde …

Deprem Nedeniyle Vefat Eden İşçi Üzerinden Kıdem Tazminatı Alınabilir mi? Devamı »

Genel Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 27

EYT’de emekli maaşı nasıl hesaplanır? İlk maaş ne zaman bağlanacak?

ÖNEMLİ! BU YAZI BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP OFİSİMİZİN ÇALIŞMA ALANI DIŞIDIR.LÜTFEN BU KONUDA OFİSİMİZİ ARAMAYINIZ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni düzenlemede yaş sınırı konulmayacağını, hizmet süresi ve prim gününü tamamlayan Eylül 1999 girişli 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı. Düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın …

EYT’de emekli maaşı nasıl hesaplanır? İlk maaş ne zaman bağlanacak? Devamı »

is hukuku 1024x525 1

Adana İşçi Avukatı

İş avukatı nedir ve hangi davalara bakar? Adana işçi avukatı, 4857 sayılı iş kanunu ve çalışanların hakları kanunu mevzuatlarında belirlenen maddelere göre hareket eder. Diyarbakır işçi ve işveren avukatı; mobing davası, iş iade davası, hizmet tespit davası, kıdem tazminatı davası, fazla mesai davası, kötü niyet davası gibi davalara bakmaktadır. Adana iş avukatı aynı zamanda iş …

Adana İşçi Avukatı Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?