İş Hukuku

Toplumu oluşturan bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu kuralların tümü iş hukukunun konusunu ve uygulama alanını oluşturmaktadır. İş hukuku; bir iş sözleşmesi kapsamında ve ücret geliri karşılığında bir başkası adına ve ona bağlı olarak çalışan işçiler ile bunları çalıştıran işverenler arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Sosyal devlet ilkesi gereği ekonomik yönden güçlü konumda bulunan işveren karşısında işçinin korunması prensibi ve yargılama safhasında yeterince açık olmayan hukuki düzenlemelerin işçi lehine yorumlanması iş hukukunun temel ilkeleridir.
İş Hukuku Mevzuatı
İş hukukunun temel kaynağını Anayasa oluşturmaktadır. Bunun dışında temel mevzuat 4857 sayılı İş Kanunudur. İçeriği itibariyle tanımlar ve iş hukukuna ilişkin hakları ve yükümlülükleri düzenleyen mevzuat ayrıca iş sözleşmelerini ve buna bağlı fesih usulünü de düzenlemektedir.
İş hukuku genel olarak iki alt kategoriden oluşmaktadır:
1-Bireysel İş Hukuku: İşçi ile işveren arasında bireysel anlamda kurulan iş ilişkilerini ifade eder.
2-Toplu İş Hukuku: Toplu iş sözleşmeleri, sendikalaşma hareketleri ve bunlarla ilgili uyuşmazlıkları ve bunların çözüm yolları olarak grev ve lokavt, hakem kurulları ve arabuluculuk müesseseleri bu alanın konusunu oluşturur.
İş Sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununa göre; iş ilişkisine dayanan ve tarafların ortak iradeleri sonucu ortaya çıkan hukuki işlem “iş sözleşmesi” olarak adlandırılmaktadır.
İş sözleşmesinin üç unsuru bulunmaktadır:
-Hizmet unsuru
-Ücret unsuru
-Bağımlılık unsuru
İş Sözleşmesinin Çeşitleri
-Sürekli ve Süreksiz iş sözleşmeleri;
İş kanunu hükümlerine göre nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bu sürenin üstünde devam eden işlere sürekli iş denir.
-Belirli ve Belirsiz süreli iş sözleşmeleri
-Tam süreli
-Kısmi süreli iş sözleşmesi İş sözleşmesi, sözleşme yapma ehliyetine sahip olan işçi ve işveren arasında birbirine uygun irade beyanında bulunulması yoluyla oluşturulur.
İş Hukukunda yazılı şekil şartı aranan sözleşmeler:
-Takım sözleşmesi
-Çıraklık sözleşmesi
-Toplu iş sözleşmesi
-Belirli süresi 1 yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmesi
-Gazeteci ile işveren arasındaki iş sözleşmesi
-Gemi adamı ile yapılacak iş sözleşmesi
-Çağrı üzerine çalışmayı öngören iş sözleşmesi Bunun dışında İş Kanunu genel hükümlerinde işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları düzenlenmiştir.
İş Hukukunda Ücret; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutardır. İş Kanunu ücretin tanımında üç hususa dikkat çekmiştir. Bunlar:
-Ücretin bir iş karşılığında ödenmesi
-İşveren ya da üçüncü kişiler tarafından ödenmesi
-Para olarak ödenmesi
İşçiye ödenecek ücretin belirlenmesi iş sözleşmesinin yapıldığı sırada taraflarca kararlaştırılır. Ama bu miktar asgari ücretin altına inemez.
Asgari Ücret: İşçi ve ailesinin sosyal ve ekonomik açıdan gereksinimlerini karşılayan ve asgari düzeyde yaşama düzeyi sağlayan bir ücrettir. Asgari ücret ile işçi ve işverenin sözleşme özgürlüklerine bir sınır konulmaktadır. Bu ücret işçilerin tek geçim kaynağı olarak kabul edildiği için dörtte birinden fazlası haczedilemez ve devir veya temlik olunamaz. İşçilerin temel çalışma ve dinlenme süreleri 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır.
Sözleşmenin Sona Ermesi Öncelikle taraflar serbest iradeleriyle yaptıkları sözleşmeyi kendi istek ve iradeleriyle sona erdirebilirler.
Bunun dışında;
-Sözleşmenin hükümsüzlüğü
-Ölüm
-Tarafların Uzlaşması sözleşmenin diğer sona erme nedenlerini oluşturmaktadır.
Ayrıca taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle özellikle işverenin bazı yükümlülükleri doğmakta; ancak bu yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle hizmet ilişkisi kesin olarak sona ermektedir. Bu yükümlülükler kıdem tazminatını ödemek ve “çalışma belgesi” vermektir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre işçi ve işverenlere sosyal, ekonomik hak ve menfaatlerini korumaları amacıyla tüzel kişiliğe sahip sendika kurma ve üye olma hakkı tanınmıştır. Bunun dışında iş hukuku açısından grev ve lokavt faaliyetleri için kanunda ve uygulamada birtakım şartlar sayılmıştır (İş Kanunu madde 29)
İş Hukukunda Yargılama Safhası İş davalarının hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla 5521 sayılı Kanun ile özel mahkeme niteliği taşıyan İş Mahkemeleri kurulmuş; 6100 sayılı HMK’nın getirmiş olduğu yeniliklerle 5521 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6100 sayılı Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir. İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır.
İş Hukukuna hakim olan işçinin korunması ve lehe yorum ilkesi nedeniyle, şirketler, iş hukuku kanunları ile yargı kararlarını yakından izlemek ve buna uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, iş hukuku alanında verdiğimiz hukuki danışmanlıkların önemli bir bölümünü, işveren ve işçiler arasında çıkabilecek ihtilafların önlenmesi ya da en aza indirilmesi oluşturmaktadır. İhtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde ise, dava yoluyla çözümde müvekkillerin mahkeme huzurunda temsili sağlanmaktadır. Vermekte olduğumuz hukuki danışmanlıkların kapsamına, günümüz ticaret hayatında gerek donanımlı işçi eksikliği, gerekse çalışan sadakatinin ve bağlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar gibi sebeplerle karşılaşılan ve iş sözleşmelerinde artık sıkça yer verilen rekabet yasağı ve istihdam yasağı hükümlerinin uygulanmasına yönelik uygulamalar ve hukuki girişimler de girmektedir.

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İŞÇİYE BANKA PROMOSYONU ÖDENİR Mİ

İşçiye banka promosyonu verilip verilmeyeceği son dönemde en çok cevabı merak edilen sorulardan birisi. İşçilerin maaşlarını aldıkları banka tarafından işverene verilen promosyon ödemelerinin  işçilere ödenmesi konusunda işçilerin beklentisi var.  Özellikle çok sayıda işçi çalıştıran işverenleri düşünüldüğünde bankaların maaş ödemelerini kendi şirketlerinden yapmaları için işverenlerle anlaşma yaptıkları görülmektedir. Bunun karşılığında da her işçi için …

İŞÇİYE BANKA PROMOSYONU ÖDENİR Mİ Devamı »

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

MAAŞ HACİZ YAZISI GELEN İŞÇİ İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

Maaş Haczi Nedir? İcra İflas Kanunu (İİK) m. 83 uyarınca çalışan işçi veyahut memurun kesinleşmiş borcundan dolayı çalışmasının karşılığı olarak işverenden aldığı ücret, ikramiye, prim, maaş vb. gibi hak ve alacakların bir kısmının veyahut tamamının haczedilerek icra dairesine ödenmesine maaş haczi denilmektedir. Maaş haczi de diğer hacizler gibi kanunda öngörülmüş alacak tahsil yöntemidir. …

MAAŞ HACİZ YAZISI GELEN İŞÇİ İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER Devamı »

İş Davasında Tarafların Delilleri

Telekonferans Yoluyla Arabuluculuk Yapılması Halinde İşe İade Davası Açma Süresi Ne Zaman Başlar

Telekonferans yoluyla arabuluculuk yapılması durumu yasal düzenlemeler de engellemiş bir durum değildir ve hatta bu şekilde toplantı yapılması mümkündür. Elbette bu yöntemde birçok soru ve sorun da birlikte karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında özellikle işe iade davası gibi hak düşürücü sürelere tabi dava türlerinde dava açma süresinin başlangıcının neye göre belirleneceği sorunu bulunmaktadır. Telekonferans …

Telekonferans Yoluyla Arabuluculuk Yapılması Halinde İşe İade Davası Açma Süresi Ne Zaman Başlar Devamı »

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İşçi Asgari Ücret 2022

2022 Yılı İçin Yeni Asgari Ücret 5 Bin 500 TL Olarak BelirlendiAsgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022 yılı için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında yüzde 30 oranında yapılan zam ile …

İşçi Asgari Ücret 2022 Devamı »

İşçi Ağır İş Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İşten Çıkarılan İşçinin Hakları 2022

İşten Çıkarılan İşçinin Maaş ve Agi Alacağı İşçi işten çıkarıldığında maaşı içeride kalmışsa, işçinin bunu işverenden talep etme hakkı vardır. Maaşının tamamı değil 1 günlük ücreti bile kalsa bu talep edilebilir. İşten çıkarılan işçinin hakları ödenmediğinde, diğer hakları ile birlikte bunun için de dava açılabilir. İşçi haklı nedenle işten çıkarılmışsa bile bu hakkı …

İşten Çıkarılan İşçinin Hakları 2022 Devamı »

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Bir Kişinin İşçi Sayılması İçin Mutlak Surette Ssk-lı Çalışması Gerekmez

Bir İşçinin Aynı Anda Birden Fazla İşyerinde Sigortalı Çalışması Mümkün Müdür? Bilindiği üzere, SGK uygulamalarında “Sosyal Güvenliğin Tekliği İlkesi” geçerlidir. Sosyal güvenliğin tekliği ilkesine göre bir sigortalı aynı anda farklı statülerde sigortalı olmayı gerektirecek faaliyette bulunuyorsa, sadece bir statüden sigortalı olabilir. Diğer statüden, sigortalı olmayı gerektirecek bir faaliyetinin olmasına rağmen sigortalı olamaz. Örneğin …

Bir Kişinin İşçi Sayılması İçin Mutlak Surette Ssk-lı Çalışması Gerekmez Devamı »

Üzgün Düşünceli Depresif Depresyon Adam Tuğla Kot Pantolon Parasız İşsiz Boş Cep Boş Cüzdan Fakir Tazminat Kovulma Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

İşçiye Sormadan Priminin Düşürülmesi İşçi Yönünden Haklı Fesih Nedenidir

İşçiye sormadan priminin düşürülmesi iş koşullarının esaslı ve aleyhe değiştirilmesi niteliğindedir. Yani iş akdi kötüleştirilmektedir. İşveren tarafından düzenli ödenen primlerin sonradan ortadan kaldırılması  yahut azaltılması ancak işçininin yazılı rızası ile mümkündür. İşçinin yazılı rızası olmaksızın tek taraflı olarak böyle bir uygulamaya gidilirse bu durum iş koşullarını kötüleştirdiği için işçi iş akdini haklı nedenle …

İşçiye Sormadan Priminin Düşürülmesi İşçi Yönünden Haklı Fesih Nedenidir Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Kapıcıların Görevleri Neler

Kapıcı ne demek? Müstakil evlerin azalması ve yerini apartmanlara ve sitelere bırakmasıyla birlikte, bu ortak alanlarda ortaya çıkan işleri yapmak üzere görevlendirilen işçilere kapıcı adı verilir. Kapıcı yerine son zamanlarda apartman görevlisi unvanı kullanılmaya başlansa da bu mesleğin resmi adı halen “kapıcı”dır. Kapıcının Hukuki Tanımı Bütün konut kapıcıları İş Kanunu’na tabidir. Konuttan kastedilen, …

Kapıcıların Görevleri Neler Devamı »

Fazla mesai Market Çalışanı Çalışan Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gaziantep’in En İyi İş Hukuku Avukatı

En iyi avukat diye bir ayrım yapmak doğru olmadığı gibi her avukatın kendilerine göre daha iyi olduğu, daha bilgili olduğu veya daha çok emek ayırdıkları konular olabilir. Unutulmaması gereken önemli bir hususta, dünyanın en iyi avukatı diye tabir edilen bir avukat bile dava kaybedebilir. Sosyal konularda ve davalarda bir çok değişken bulunduğu için …

Gaziantep’in En İyi İş Hukuku Avukatı Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem Gaziantep Avukat Abdulkadir Akıllar

BİREYSEL EMEKLİLİK İÇİN MEVZUAT ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR Bireysel Emeklilik’te yeni dönem başlıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Yurt içi tasarruf oranlarını artırmak için BESte otomatik katılım uygulamasına dair mevzuat çalışmalarını başlattık. Taslağı kısa sürede Meclise sunmayı planlıyoruz” dedi. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye’de tasarruf oranlarını artırmak için Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) otomatik katılım uygulamasına …

Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem Gaziantep Avukat Abdulkadir Akıllar Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?