Teminat Mektubunun Hangi İş İçin Verilmiş İse O İş İçin Haczedilebileceği, Başka Bir İş Nedeni İle Haczinin Mümkün Olmadığı

Yargıtay12. Hukuk Dairesi
Esas : 2018/2273Karar : 2018/4885Karar Tarihi : 21.05.2018
“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlu vekili; … 2.İcra Müdürlüğü’nün 2012/109 Esas sayılı icra dosyasındaki borcun 30/05/2014 tarihinde eksiksiz olarak ödenerek kapatılması nedeni ile teminat mektubunun iadesi talep edildiğinde, icra müdürlüğünce, başka bir icra dosyasından teminat mektubuna haciz konulduğu gerekçesi ile teminat mektubunun iadesi talebinin reddedildiğini ileri sürerek usul ve yasaya aykırı işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiştir. Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi niteliğinde olan teminat mektubunda lehtar, âkit durumda değildir. Yani, teminat mektubu ile doğmuş ve doğacak bir hak bulunmadığından, lehtarın borcu için teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkan yoktur. Teminat mektubu hangi iş için verilmiş ise ancak onun için haczedilip paraya çevrilebilir. Somut olayda, 17.04.2012 tarihli teminat mektubu, alacaklısı …, borçluları … ve … Temizlik… San. olan … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/109 Esas sayılı dosyasına, bu dosya ile ilgili borç için sunulmuş olup, adı geçen teminat mektubuna, alacaklısı … olan, … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/108 Esas sayılı dosyası üzerinden 29.05.2014 tarihinde haciz konulmasına karar verildiği görülmektedir. Mahkemece, teminat mektubunun hangi iş için verilmiş ise o iş için haczedilebileceği, başka bir iş nedeni ile haczinin mümkün olmadığı gözetilerek şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?