TCK MADDE 130 KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET

TCK MADDE 130 KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
TCK MADDE 130’UN GEREKÇESİ
Madde metninde, bir bağımsız suç olarak ölünün hatırasına hakaret suçu düzenlenmiştir. Genel olarak hakaret suçu ancak hayatta bulunan kişilere karşı işlenebilir. Çünkü, onur ve şeref, ancak yaşayan kişiler açısından söz konusudur. Ölen bir kişinin ancak hatırasına hakaretten, saygısızlıktan söz edilebilir.Ölen kimsenin hatırasına hakaretin cezalandırılabilmesi için bunun en azından üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Bu suçun alenen veya basın ve yayın yoluyla işlenmesi, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlar olarak belirlenmiştir.Maddenin ikinci fıkrasında, bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişinin cezalandırılması öngörülmüştür.
TCK MADDE 130 KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET YARGITAY KARARLARI
Yargıtay1. Ceza Dairesi
Esas : 2017/3287Karar : 2019/4375Karar Tarihi : 17/10/2019
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Kasten öldürme ve bu suça yardım, kutsal sayılan değerlere hakaret, kasten yaralama, kasten yaralamaya teşebbüs, kişinin hatırasına hakeret, silahla tehdit, 6136 sayılı Kanuna muhalefet.HÜKÜM : Sanık … hakkında;
– Maktul …’a karşı kasten basit yaralama suçundan: TCK’nin 74/1, CMK’nin 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşürülmesine,– Tehdit suçundan: beraat,– Maktul …’a karşı kasten öldürmeye yardım suçundan; TCK’nin 81/1, 39/2-c, 39/1, 53. maddeleri uyarınca 14 yıl hapis cezası,– Maktul ve katılan …’a karşı kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret suçundan; TCK’nin 125/1, 125/4, 43/2, 52/2, 52/4. maddeleri uyarınca 10620.- TL adli para cezası,– Katılan …’a karşı kasten basit yaralamaya teşebbüs suçundan; TCK’nin 86/2, 86/3-e, 35, 52/2, 52/4. maddeleri uyarınca 2400.- TL adli para cezası.Sanık … hakkında;– Maktul …’a karşı kişinin hatırasına hakaret suçundan; beraat,– Maktul …’a karşı kasten öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 53. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası,– Maktul ve şikayetçi sanıklara karşı silahla tehdit suçundan; TCK’nin 106/2-a, 43/2, 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası,– 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan; 6136 sayılı Kanunun 15/1, TCK.nin 50/1-a, 52/2, 61/8. maddeleri uyarınca 5400.- TL ve 600.- TL adli para cezası,– Maktule karşı kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret suçundan; TCK’nin 125/1, 125/3-c, 125/4, 52/2, 52/4. maddeleri uyarınca 8500.- TL adli para cezası.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulunun 20.10.2009 gün ve 2009/1-85/242 sayılı kararında açıklandığı üzere; sanıklardan birisinin savunulmasının diğer sanık yönünden savunmada zafiyet yarattığı durumlarda sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğunun kabulü gerektiğinden; somut olayda sanıklar müdafilerinin yargılama ve duruşmalı temyiz incelemesi sırasında, sanık … hakkında meşru müdafaa veya meşru müdafaada sınırın aşılması hükümlerinin uygulanmasının gerektiğini, sanık …’ın ise suça iştirakinin olmadığını ifade etmesi karşısında, sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğu anlaşılmakla; sanıkların ayrı ayrı müdafiler yerine aynı müdafiler tarafından savunmalarının yapılması suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38/1 ve 5271 sayılı CMK.nin 152. maddelerine aykırı davranılması;Usule aykırı olup; sanıklar müdafiinin ve katılan … vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, sair yönleri incelenmeyen ve kısmen re’sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 15/10/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.15/10/2019 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ……’in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık … müdafii Avukat …’nın yokluğunda 17/10/2019 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.
Yargıtay8. Ceza Dairesi
Esas : 2017/8753Karar : 2019/6570Karar Tarihi : 09.05.2019 
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : İftira, hakaret, kişinin hatırasına hakaretHÜKÜM : Mahkumiyet
Gereği görüşülüp düşünüldü:1- Sanık hakkında katılanlar … ve …’a yönelik iftira suçları ile katılan …’a yönelik hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna ve eksik inceleme ile hüküm kurulduğuna yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
2- Sanık hakkında ölen…’ya yönelik kişinin hatırasına hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;Sanığın eyleminin, TCK.nın 130/1. maddesinde düzenlenen takibi şikayete bağlı suçu oluşturması ve TCK.nın 131/2. maddesinde sayılanların şikayet hakkını kullanmadığının anlaşılması karşısında, TCK.nın 73/4 ve CMK.nın 223/8. maddeleri uyarınca atılı suçtan kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 09.05.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yargıtay1. Ceza Dairesi
Esas : 2017/2596Karar : 2019/2238Karar Tarihi : 18/04/2019
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Kasten öldürme, suç delillerini gizleme, suçluyu veya suç delillerini bildirmeme, kişinin hatırasına hakaretHÜKÜM : 1- Sanık … hakkında;
a) Kasten öldürme suçundan TCK’nin 81, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası,b) Kişinin hatırasına hakaret suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraat,2- Sanık … hakkında;Suç delillerini gizleme suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraat,3- Sanık …… hakkında;Suç delillerini gizleme suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraat,4- Sanık … hakkında;Suçluyu veya suç delillerini bildirmeme suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraat,5- Sanık … hakkında;Suçluyu veya suç delillerini bildirmeme suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraat.
TÜRK MİLLETİ ADINA
1) Katılanlar … ve …’nin suçu bildirmeme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından açılan davalara katılmaya ve bu suçlardan kurulan hükümleri temyize hakları olmadığından vekillerinin bu hükümlere yönelik temyiz talebinin CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’nin maktul …’yi kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, haksız tahrik ve takdiri indirim sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık hakkında kişinin hatırasına hakaret suçundan elde edilen delillerin mahkumiyetine yeter nitelik ve derecede olmadığı kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçelerinde meşru müdafaaya, haksız tahrike, sair hususlara, katılanlar vekilinin suç vasfına, sair husulara yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nin 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmesi suretiyle DÜZELTİLEN hükmün, tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 15/04/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.15/04/2019 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı …’un huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık … müdafii Avukatlar … ve …’un yokluklarında 18/04/2019 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?