Tasarrufun İptali Davası, İcra Takibi Kesinleşmeden Açılabilir Mi ?

Tasarrufun İptali Davası, İcra Takibi Kesinleşmeden Açılabilir Mi ?Özet : İcra takibinin kesinleştirilmesi tamamlanabilir dava şartı olup, davacıya icra dosyalarındaki tebligatlar yönünden tebligat eksikliğinin tamamlanması için süre verilmesi gerektiği.
Yargıtay17. Hukuk Dairesi
Esas : 2018/6276Karar : 2020/4495Karar Tarihi : 
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili, davalı borçlu … ’nin aidat borçları bulunduğunu, aleyhine hakkında takip yapıldığını, davalı borçlunun adına kayıtlı gayrımenkulünü aynı sitede oturan diğer davalı …’a düşük bedel ile devrettiğinin tespit edildiğini beyan ederek davalılar arasındaki tasarrufun iptali ile cebri icra yetkisi verilmesi talep ve dava edilmiştir.Davalı … vekili müvekkilinin iyi niyetli olduğunu beyan ile davanın reddini talep etmiştir.Mahkemece, davacının gerek dava dilekçesinde açıkça belirttiği Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğünün 2009/25203 gerekse duruşma sırasında belirttiği Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğünün 2009/23089 sayılı takip dosyasının kesinleşmediği, tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için icra takibinin kesinleşmesinin dava koşulu olduğu, dava tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisinde icra dosyalarında davalı borçlu … usulüne uygun tebligat yapılamadığı ve takipler kesinleşmediği anlaşılmakla dava koşulu gerçekleşmediğinden davacının davasının usulden reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1)Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin eksiksiz toplanıp tartışılabilmesi, davanın süratle sonuçlandırılabilmesi, öncelikle tarafların yargılamadan haberdar edilmeleri ile mümkündür. Kişinin, hangi yargı merciinde hakkında birdavanın bulunduğunu, hakkındaki iddia ve isnatların nelerden ibaret olduğunu bilebilmesi, usulüne uygun olarak tebligat yapılması ile sağlanabilir.Tebligatın nasıl ve kimlere yapılacağı, adresi meçhul olanlara nasıl tebligat yapılacağı, adres araştırması ve tespiti yöntemi 7201 Sayılı Tebligat Kanununda gösterilmiş, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 ve devamı maddelerinde de adres bilgilerinin tutulması, güncellenmesi ve kullanılması ile ilgili hükümler öngörülmüştür.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmıştır. Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise, dava dilekçesinde bulunması gereken bu unsurlardan mahkemenin adı, dava konusu ve değeri, vakıalar, deliller ve hukuki sebepler dışında kalanlardan herhangi birinin eksik bırakılmış, yazılmamış olması durumunda hakimin davacıya eksikliğin tamamlanması için bir haftalık kesin süre vermesi gerektiği belirtilmiştir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır. (HMK.md.119/2)Davacı vekili tarafından mahkemeye verilen dava dilekçesinde, davalı tarafın ad-soyad ve adresinin gösterilmiş olduğu, belirtilen adrese çıkartılan tebligatın tebliğ edilemeden iade edildiği, davacı tarafça 08.06.2010 tarihli duruşmada davalı borçlu … ’nin …/… de ikamet ettiğinin öğrenildiği beyan edilerek söz konusu adresine adalet bakanlığı vasıtası ile tebligat çıkartılmasının talep edildiği, konsolosluk vasıtası ile çıkartılan tebligatın söz konusu adreste ikamet etmediğinden dolayı tebligat yapılamayıp tebligatın iade geldiği, mahkemece 17.07.2012 tarihli duruşmada davacı vekiline “davalı borçlunun yeni adresini bildirmek üzere gelecek celseye kadar mehil verilmesine” karar verildiği, açık adresin bulunamaması sebebi ile 12.11.2013 tarihli duruşmada dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin davalı … ’ye ilanen tebliğine karar verildiği, 16.112014 tarihinde ilanen tebligat yapıldığı, bu arada davalı borçlunun mernis adresi de tespit edilerek bu adrese de dava dilekçesi ve eklerinin de tebliğ edildiğinin dosyaya bildirildiği anlaşılmıştır.Dava konusu Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğünün 2009/25203 sayılı dosyasından verilen cevapta dosya içinde herhangi bir tebligata rastlanmadığı, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün 2009/2308 sayılı dosyasından verilen cevapta da dosyadan 1 tebligat hazırlandığı ancak onun da PTT’ye verilmediği belirtilmiştir.İcra takibinin kesinleştirilmesi tamamlanabilir dava şartı olup, mahkemece dava dilekçesi ve eklerinin davalı borçluya ilanen tebliğ edildiği, davacı tarafından da davalı borçlunun bulunan mernis adresine de tebligat yapıldığı hususu gözönüne alınarak davacıya icra dosyalarındaki tebligatlar yönünden tebligat eksikliğinin tamamlanması için süre verilmeksizin yazıı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2)Bozma neden ve şekline göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 08/07/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?