ücretin maaşın ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/14116
K. 2016/19119
T. 3.11.2016
* ÜCRETLERİN ÖDENMEMESİ NEDENİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Mahkemece Davacının Davalıya Ait İşyerinde Mikser Operatörü Olarak Aylık Sabit Ücret Yanında Sefer Primi de Aldığı Kabul Edildiğine Göre Fazla Çalışma Ücretinde Sadece % 50 Zamlı Kısmın Hesaplanması Gerektiği)
* FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (Davacının Ücretinin Ödenmemesi Nedeni İle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshi İddiasına Dayalı – Mahkemece Davacının Davalıya Ait İşyerinde Mikser Operatörü Olarak Aylık Sabit Ücret Yanında Sefer Primi de Aldığı Kabul Edildiğinden Fazla Çalışma Ücretinde Sadece Zamlı Kısmın Hesaplanacağı)
4857/m.41
ÖZET : Davacı, davalıya ait işyerinde mikser operatörü olarak çalışırken ücretlerinin gerektiği gibi ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini haklı olarak fesh ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, bir kısım aylık ücret, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini, istemiştir. Mahkemece, davacının, davalıya ait işyerinde mikser operatörü olarak aylık sabit ücret yanında sefer primi de aldığı kabul edildiğine göre fazla çalışma ücretinde sadece zamlı kısmın (% 50) hesaplanması gerektiğinin gözden kaçırılması hatalıdır.
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile maaş farkı, ücret, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, resmi tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalıya ait işyerinde mikser operatörü olarak çalışırken ücretlerinin gerektiği gibi ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, bir kısım aylık ücret, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini, istemiştir.
Davalı, zamanaşımı def’ini öne sürüp, davacının başka bir iş bulması sebebiyle işten ayrıldığını, fazla çalışması olmadığı gibi sefer başına ücret aldığı için fazla çalışma alacağı da olmadığını, diğer taleplerinin de haksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş sözleşmesinin ücretlerin gerektiği gibi ödenmemesi üzerine davacı tarafça haklı olarak feshedildiği buna göre davacının kıdem tazminatına hak kazandığı ayrıca fazla çalışma, hafta tatili, bir kısım aylık ücret ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) Mahkemece, davacının, davalıya ait işyerinde mikser operatörü olarak aylık sabit ücret yanında sefer primi de aldığı kabul edildiğine göre fazla çalışma ücretinde sadece zamlı kısmın (% 50) hesaplanması gerektiğinin gözden kaçırılması hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 03.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?