Tamamen Doldurulmamış Bononun İlk Tedavüle Çıktığı anda Zorunlu Unsurları Taşıması Gerekir

Tamamen Doldurulmamış Bononun İlk Tedavüle Çıktığı anda Zorunlu Unsurları Taşıması GerekirÖzet : Tamamen doldurulmamış bononun ilk tedavüle çıktığı anda zorunlu unsurları taşıması gerekir. Senedin C. Savcılığına ibrazı tedavüle çıkmış olduğu anlamına gelir.
Yargıtay12. Hukuk Dairesi
Esas : 2016/5645Karar : 2016/24721Karar Tarihi : 01/12/2016 
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :Alacaklı tarafından başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsuz haciz yolu ile takipte örnek 10 nolu ödeme emri tebliğinin üzerine borçlunun yasal süresinde icra mahkemesine başvurarak; takip konusu senedin 1994 yılında C.Savclığında şikayet konusu yapılarak tedavüle girdiğini, C.Savcılığında senedin onaylı suretinin alındığını, senedin ilk tedavüle çıktığında tanzim ve vade tarihinin boş olduğunu, senedin sonradan doldurulduğunu, senedin kambiyo vasfında bulunmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece; C. Savcılığına yazılan yazı cevabında hazırlık soruşturması nedeniyle emanete alınan senedin bulunamadığı belirtilmiş olduğundan icra takip dosyasındaki senedin incelenmesi sonucu kambiyo vasfında olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.TTK.nun 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken TTK.nun 592. maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür. Tamamen doldurulmamış bononun ilk tedavüle çıktığı anda zorunlu unsurları taşıması gerekir. Senedin C. Savcılığına ibrazı tedavüle çıkmış olduğu anlamına gelir.Somut olayda, borçlunun şikayet dilekçesine eklediği senet fotokopisinin arkasında “İş bu fotokopi aslının aynısıdır. C.başsavclığınca 1994/20689 Hazırlık sayılı dosyasına ait olduğu tasdik olunur. 23.02.1995 … Hz. Bür. Yazı İş. Md.” kaşesi bulunduğu ve imzalandığı görülmektedir.O halde mahkemece, … C.Başsavclığı’nın 1994/29689 Hazırlık sayılı dosyası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığını, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?