Süreli İpoteklerin Terkininde Yeni Uygulama Başladı, Alacaklılar Dikkat!

Süreli İpoteklerin Terkininde Yeni Uygulama Başladı, Alacaklılar Dikkat!
 
Yürürlük tarihi 01.01.2020 olarak belirlenmiş olan ve 10.07.2019 tarihinde 30827 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (i) 19. maddesi ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 883. Maddesine; “İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir” ve (ii) 3. maddesi ile 2644 sayılı Tapu Kanunu’na “22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 883.Maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi dolmuş olmasına rağmen terkin edilmeyen süreli ipoteklerde anılan fıkrada belirtilen otuz günlük süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar” hükümleri eklenmiştir.
 

Yukarıda bahsedilen düzenleme gereğince özetle;
01.01.2020 tarihinden önce süreli olarak tesis edilen ve süresi sona eren ipoteklerde, 31.01.2020 tarihine kadar ve 01.01.2020 tarihinden sonra süreli olarak tesis edilen ipoteklerde, süre bitiminden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde,alacaklının talebiyle icra müdürlüğü tarafından ipoteğin paraya çevrilme işlemlerinin başlandığını tapu müdürlüğüne bildirmemesi bir diğer deyişle taşınmaza ait şerh sütununa İcra İflas Kanunu’nun 150/c maddesinde yer alan şerhin konulmaması halinde taşınmaz maliki tapu müdürlüğüne ipotek terkin harcını yatırmak suretiyle ipoteğin terkin edilmesini sağlayabilecektir.

İş Yeri Açılışında Belge TeslimiYukarıda bahsedilen yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden öncesinde, yalnızca alacak sona erince ipotekli taşınmaz malikinin alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebileceğini düzenlemişken; 01.01.2020 tarihi itibariyle süreli ipoteklerde artık alacak sona ermese dahi ipotek süresinin sona ermesiyle taşınmaz maliki alacaklıdan bu konuda ilave bir aksiyon almasını beklemeden ipoteği terkin ettirebilecektir.


Sonuç olarak; alacağını süreli ipotek tesisi yolu ile teminat altına alan alacaklıların, ipoteklerin bitim süresine dikkat etmesi ve sürenin sona ermesini takiben 30 (otuz) günlük süre içerisinde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe başlayarak, takibe başlandığının icra müdürlüğü tarafından tapuya bildirilmesini sağlaması gerekmektedir. Aksi halde taşınmaz malikinin tek taraflı olarak ipoteği terkin ettirme imkanı olacağını hatırlatmak isteriz.

Bu konu hakkındaki makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?