PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK VE ADLİ SİCİL İLE ARŞİV KAYDI

PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK VE ADLİ SİCİL İLE ARŞİV KAYDIYargıtay4. Ceza Dairesi
Esas : 2010/22690Karar : 2011/814Karar Tarihi : 2.2.2011
• PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK (Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu – Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
• ADLİ SİCİL (Piyasaya Sahte Para Sürmek – Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu/Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
• ARŞİV KAYDI (Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu – Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
• SAHTECİLİK (Özel Yasalarda Sahtecilik ve Diğer Bazı Suçları İşleyenlerin Affa Uğrasalar Bile Milletvekili Seçilemeyecekleri veya Memur Olarak Görevlendirilemeyeceklerinin Açıklandığı – Piyasaya Sahte Para Sürmek)
ÖZET : 5352 sayılı Adli Sicil Yasasının, geçici 2/2. maddesinde Anayasa ve özel yasalarda belirtilen istisnalar dışında, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen adli sicil kayıtlarına ilişkin olarak, arşiv kayıtlarının silinmesine karar verileceğinin belirtilmesi, ancak Anayasanın 76. maddesi ile 2811 sayılı Milletvekili Seçim Yasasının 11. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 48. maddesi gibi özel yasalarda sahtecilik ve diğer bazı suçları işleyenlerin affa uğrasalar bile milletvekili seçilemeyecekleri veya memur olarak görevlendirilemeyeceklerinin açıklanması ve özel nitelikli sahtecilik suçu olan sahte para sürme suçunun da sözü edilen istisnai ve arşiv kaydına alınması gereken suçlardan olduğunun anlaşılması karşısında, arşiv kaydının silinemeyeceğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.
 DAVA : Piyasaya sahte para sürmek suçundan sanığın 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316/4, 318, 321.maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay hapis ve 2.025.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair … Ağır Ceza Mahkemesinin 23.12.1996 tarihli ve 1996/25-301 sayılı ilamına ilişkin arşiv kaydının silinmesi talebi üzerine, söz konusu ilama ilişkin arşiv kaydının 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2/2.maddesi uyarınca silinmesine dair Van 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 29.09.2009 tarihli ve 2009/387 müteferrik sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 28.07.2010 gün ve 2010/49307 sayılı yazısı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.08.2010 gün ve 2010/186849 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi:
Tebliğnamede “Dosya kapsamına göre, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2. maddesinin, suç tarihi itibarıyla aynı Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtların silinmesine ilişkin koşullar düzenlenmiş olduğundan, sanığın mahkumiyetine konu kaydın da bu kapsamda olduğu, dolayısıyla mülga 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen şartlar oluştuğunda, silinmesi mümkün suçlara ilişkin adli sicil kayıtlarının mahkemelerce verilen silme kararlarına istinaden veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından adli sicil kaydından çıkartıldığı, madde metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan, başta Anayasanın 76. maddesi ile özel kanunlarda (2829 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun 11. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesi vb. gibi) sayılan suç ve cezaların ise 5352 sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden, istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı Kanunun 12. maddesinde sayılan şartlar dışında silinmesine yasal olanak bulunmadığı, bu bağlamda; adı geçenin silmeye konu suçunun, Anayasanın 76. maddesinde sayılan suçlardan olması sebebiyle bahse konu kaydın mevzuat gereği adli sicil kaydından çıkartılarak arşiv kaydına alındığı ve arşiv kaydının da silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.
Gereği görüşüldü:
KARAR : 25.5.2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Yasasının, geçici 2/2. maddesinde Anayasa ve özel yasalarda belirtilen istisnalar dışında, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen adli sicil kayıtlarına ilişkin olarak, arşiv kayıtlarının silinmesine karar verileceğinin belirtilmesi, ancak Anayasanın 76. maddesi ile 2811 sayılı Milletvekili Seçim Yasasının 11. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 48. maddesi gibi özel yasalarda sahtecilik ve diğer bazı suçları işleyenlerin affa uğrasalar bile milletvekili seçilemeyecekleri veya memur olarak görevlendirilemeyeceklerinin açıklanması ve özel nitelikli sahtecilik suçu olan sahte para sürme suçunun da sözü edilen istisnai ve arşiv kaydına alınması gereken suçlardan olduğunun anlaşılması karşısında,
 SONUÇ : Arşiv kaydının silinemeyeceğinin gözetilmemesi yasaya aykırı görüldüğünden, 5271 sayılı CYY’nın 309/4-a maddesi uyarınca; … Ağır Ceza Mahkemesinin 29.9.2009 tarihli 2009/387 müteferrik iş sayılı kararının yasa yararına BOZULMASINA, bozma doğrultusunda karar verilmek üzere müteakip işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, 02.02.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?