Gayrimenkul Hukuku

Emlak ve gayrimenkul hukuku, borçlar hukuku ve eşya hukukunun günlük hayatta en sık karşımıza çıkan görünümleridir. Temel konusu anayasa ile güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkıdır. İnsanlık tarihinden bu yana mevcut olan barınma ihtiyacının günümüzde yatırıma dönüşmüş olması ile şekillenmiştir.
Tapu iptali ve tescil davaları,
Muris muvazaası, mirastan mal kaçırma davaları,
Kamulaştırma davaları,
Yabancıların taşınmaz edinme sürecinde danışmanlık desteği,
Kira sözleşmelerinin hazırlanması, yürütülmesi, sonlandırılması,
Boşanma sürecinde taşınmazların paylaşımı,
İhale, açık artırma gibi çeşitli satış işlemlerinin takibi,
Ortaklığın giderilmesi davaları,
Müdahalenin meni ve el atmanın önlenmesi davaları,
İntifa, irtifak gibi ayni hakların tesisi ve terkini konuları,
Kiralayan- kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar emlak ve gayrimenkul hukukunun konusunu oluşturur.
Emlak ve gayrimenkul hukuku eşya hukukunun bir alt dalı olarak nitelendirilebilecek olup malikler, kiracılar, yapı finansman kuruluşları arasındaki ilişkileri konu alır. Kamulaştırma, izale-i şüyu, şufa, miras hukukundan doğan tapu iptali, tapu iptali ve tescil, taşınmaz alım- satım, kira, kentsel dönüşüm, taşınmazlara ilişkin ayni hakların tesisi ve koruması gibi konuları kapsar. Ülkemizde inşaat ve yapı sektörünün canlı ve dinamik oluşu, kişilerin yatırımlarını taşınmaz mal edinme şeklinde gerçekleştiriyor oluşu bu alanın hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmuştur.

Emlak ve gayrimenkul hukuku bu alanda meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünü ve hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar. Gayrimenkul taşınmaz anlamına gelmekle birlikte Türk Medeni Kanunu’nun tasnifine göre;

Araziler,
Tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar,
Kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bağımsız bölümler taşınmaz olarak adlandırılmaktadır. Araziler, tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bölümler bu hukuk dalının konusunu oluşturmaktadır.

Muris muvazaası, tapu iptali ve tescil davaları, satış ve kira sözleşmeleri, ortaklığın giderilmesi davaları, şufa davaları, kamulaştırma ve kentsel dönüşüm davaları, el atmanın önlenmesi davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri bu alanın konusuna dahildir.

Taşınmaz devirleri, projelerin hukuka uygunluk denetimleri, kiralama işlemleri, taşınmazların yönetimi gibi bu alana dahil işlemler dikkat ve özen gerektiren hukuki işlemler olup gayrimenkul ve emlak hukuku uzmanlığını gerektirmektedir.

TMK MADDE 515

TMK MADDE 515  B. Koşullar ve Yüklemeler   Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarruflarını koşullara veya yüklemelere bağlayabilir. Tasarruf hüküm ve sonuçlarını doğurduğu andan itibaren, her ilgili koşul veya yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilir. Hukuka veya ahlâka aykırı koşullar ve yüklemeler, ilişkin bulundukları tasarrufu geçersiz kılar. Anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edici nitelikte olan  koşullar ve yüklemeler …

TMK MADDE 515 Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

TMK MADDE 514

TMK MADDE 514  ÜÇÜNCÜ AYIRIMÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ   A. Genel OlarakMirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır.  TMK MADDE 514’ÜN GEREKÇESİ Kaynak Kanunun 481 inci maddesinde olduğu gibi maddeye ikinci fıkra eklenmek suretiyle, mirasbırakanın üzerinde …

TMK MADDE 514 Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

TMK MADDE 513

TMK MADDE 513 B. Mirasçılıktan Çıkarma IV. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır. Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan …

TMK MADDE 513 Devamı »

Yargıtay’dan Tartışılacak Karar : Ödenmeyen Site Aidatı İçin Evdeki Herkese Haciz!

Yargıtay’dan Tartışılacak Karar : Ödenmeyen Site Aidatı İçin Evdeki Herkese Haciz!Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, ödenmeyen site aidatlarıyla ilgili kararına göre, ödenmeyen aidatlarla ilgili yalnızca kat malikine değil, malikin eşine, çocuklarına ya da evde yaşayan herhangi birine icra takibi yapılabilecek.  Binaların ortak giderlerinin karşılanması amacıyla tüm daire sahiplerinden alınan site aidatları, birçok kez tartışma …

Yargıtay’dan Tartışılacak Karar : Ödenmeyen Site Aidatı İçin Evdeki Herkese Haciz! Devamı »

avukat

TMK MADDE 512

TMK MADDE 512  B. Mirasçılıktan Çıkarma III. İspat yüküMirasçılıktan çıkarma, mirasbırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir. Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu …

TMK MADDE 512 Devamı »

TMK MADDE 511

TMK MADDE 511B. Mirasçılıktan ÇıkarmaII. Hükümleri Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz. Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi …

TMK MADDE 511 Devamı »

sozlesmesi feshedilen uzman vazife malullugu

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN RUHSATSIZ YAPIDA ECZANE AÇILABİLİR

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması …

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN RUHSATSIZ YAPIDA ECZANE AÇILABİLİR Devamı »

TMK MADDE 502

TMK MADDE 502İKİNCİ BÖLÜM ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARBİRİNCİ AYIRIM TASARRUF EHLİYETİA. EhliyetI. Vasiyette Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir. TMK MADDE 502’NİN GEREKÇESİ Yürürlükteki Kanunun 449 uncu maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. TMK MADDE 502 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARİ Yargıtay8. Hukuk Dairesi Esas : 2015/17208Karar …

TMK MADDE 502 Devamı »

İmar Planı Kroki Tapu Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI VE TAPU İPTALİ VE TESCİL

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi  Esas : 2012/452Karar : 2012/1796 Karar Tarihi : 23.02.2012Özet : MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN HAK İSTEKLERİ İLE VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDİASINA DAYALI AYIN İSTEKLİ DAVALAR BİR SÜREYE BAĞLI OLMAKSIZIN HER ZAMAN İLERİ SÜRÜLEBİLİR.VEKİL, VEKİL EDENİN YARARINA VE İRADESİNE UYGUN HAREKET ETME, ONU ZARARLANDIRICI DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR. VEKİL EDENİN YARARI İLE …

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI VE TAPU İPTALİ VE TESCİL Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Vekalet görevinin kötüye kullanılması sebebiyle açılacak tapu iptali tescil ve tazminat davası

Yargıtay Hukuk Dairesi          Esas : 2019/68Karar : 2019/663“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİTaraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tazminat davası sonunda, İlk Derece Mahkemesince, vekalet görevinin kötüye kullanılmadığı ve satış bedelinin ödendiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince karar kaldırılarak oy çokluğu …

Vekalet görevinin kötüye kullanılması sebebiyle açılacak tapu iptali tescil ve tazminat davası Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?