GERÇEK KREDİ KARTI ÜZERİNDEN EK KART TALEBİNDE BULUNULARAK SAHTE KART ÜRETİLİP KULLANILDIĞI İDDİA EDİLSE DE SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE EK KARTIN OLMADIĞI

GERÇEK KREDİ KARTI ÜZERİNDEN EK KART TALEBİNDE BULUNULARAK SAHTE KART ÜRETİLİP KULLANILDIĞI İDDİA EDİLSE DE SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE EK KARTIN OLMADIĞIÖzet : CMK 225/1’e göre, hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilebileceği, iddianamedeki anlatım ve nitelendirmeye göre, sanık … hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve sahte kart üretip kullanmak suçlarından kamu davaları açıldığı ve bu suçlardan mahkumiyetlerine kararlar verildiği, ancak sanık hakkında, özel belgede sahtecilik (…’e yönelik) suçundan 5271 sayılı CMK.nun 170. maddesine uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığı, hükmün konusunun iddianamede gösterilen eylemlerle sınırlı olduğu, dikkate alınmadan açılan kamu davasının sınırları dışına çıkılıp yazılı şekilde karar verilmesi; sanık hakkında mağdur …’na yönelik şikayetçi … adına düzenlenmiş gerçek kredi kartı üzerinden ek kart talebinde bulunarak sahte kart üretip kullanmak suçunu işlediğinden bahisle dava açılmışsa da, bankadan gönderilen belgelerdeki yazılar ve imzaların şikayetçiye ait olduğu, bu karta bağlı iki adet ek kart olup bunların da suç tarihinden önce kapatıldığı, başkaca bir ek kartın olduğuna ilişkin bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmakla, atılı suçtan beraati yerine yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.Yargıtay8. Ceza Dairesi
Esas : 2017/18055 Karar : 2018/12647 Karar Tarihi : 19.12.2018
MAHKEMESİ : Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, banka veya kredi kartlarınınkötüye kullanılmasıHÜKÜM : Mahkumiyet
Gereği görüşülüp düşünüldü:I- Yokluğunda verilip mahkemede müdafii istemediği açıkça ifade ederek savunma yaptığı, daha sonrada bu yönde talebi olmadığı halde sorgu aşamasında tayin edilen ve görevi devam etmeyen baroca tayin edildiği anlaşılan avukata yapılan tebligatın geçersiz olduğu ve sanık …’in bizzat 05.02.2013 tarihinde usulüne uygun tebliğ ettiği hükmü, CMUK.nun 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 05.03.2013 tarihinde temyiz ettiği anlaşılmakla, temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 317. maddesi gereğince REDDİNE,II- Sanık …’nın hakkında kurulan dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyizlerine gelince:Sanığın eyleminin, TCK.nun 158/1…j maddesi gereğince, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçunu oluşturduğu halde, banka aracı kılınmak suretiyle dolandırıcılık suçunu ifade eden aynı yasa ve maddenin “f” bendinin uygulanması sonuca etkili olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sübuta yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin ONANMASINA,III- Sanık …’nın sahte kart üretip kullanmak ve özel belgede sahtecilik suçlarından kurulan hükümlere karşı temyizlerinin incelenmesinde:1- 5271 sayılı CMK.nun 225/1. maddesinde öngörülen düzenlemeye göre, hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilebileceği, iddianamedeki anlatım ve nitelendirmeye göre, sanık … hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve sahte kart üretip kullanmak suçlarından kamu davaları açıldığı ve bu suçlardan mahkumiyetlerine kararlar verildiği, ancak sanık hakkında, özel belgede sahtecilik (…’e yönelik) suçundan 5271 sayılı CMK.nun 170. maddesine uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığı, hükmün konusunun iddianamede gösterilen eylemlerle sınırlı olduğu, dikkate alınmadan açılan kamu davasının sınırları dışına çıkılıp yazılı şekilde karar verilmesi,2- Sanık hakkında mağdur …’na yönelik şikayetçi … adına düzenlenmiş gerçek kredi kartı üzerinden ek kart talebinde bulunarak sahte kart üretip kullanmak suçunu işlediğinden bahisle dava açılmışsa da, bankadan gönderilen belgelerdeki yazılar ve imzaların şikayetçiye ait olduğu, bu karta bağlı iki adet ek kart olup bunların da suç tarihinden önce kapatıldığı, başkaca bir ek kartın olduğuna ilişkin bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmakla, atılı suçtan beraati yerine yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 19.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?