Genel Kredi Sözleşmesinde Kefil Olarak İmzası Bulunan Davacının Kefaletinin Geçerli Olabilmesi İçin Kefil Olunan Miktarın El Yazısıyla Belirtilmemiş Olması

Genel Kredi Sözleşmesinde Kefil Olarak İmzası Bulunan Davacının Kefaletinin Geçerli Olabilmesi İçin Kefil Olunan Miktarın El Yazısıyla Belirtilmemiş OlmasıGenel kredi sözleşmesinde kefil olarak imzası bulunan davacının kefaletinin geçerli olabilmesi için kefil olunan miktarın el yazısıyla belirtilmemiş olması (TBK 583)
Yargıtay19. Hukuk Dairesi 
Esas : 2016/7935Karar : 2017/4041 Karar Tarihi : 22/05/2017
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki kefaletin geçersizliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi,gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili; davalı banka ile dava dışı … arasında genel kredi sözleşmesi düzenlendiğini, kefillerden birinin müvekkili olduğunu, kefilin sorumlu olacağı azami miktarın açıkça ve el yazısıyla yazılması gerektiğini bu hususa riayet edilmediğinden kefaletin geçersiz olduğunu ayrıca müvekkilinin 150.000,00 TL bedelli emre muharrer senet altına kefil sıfatıyla imza attığından habersiz olduğunu ileri sürerek, 23.11.2012 tarihli kredi sözleşmesindeki ve 150.000,00 TL bedelli emre muharrer senetteki müvekkil kefaletinin geçersizliğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili; davacının kefil sıfatıyla bilerek ve isteyerek genel kredi sözleşmesini ve senedi imzaladığını, hatta davacının eş… tarafından da davacının dava konusu edilen hem senet hem de genel kredi sözleşmesi için kefil sıfatıyla sorumlu olmasına rıza gösterdiğine dair muvafakatname sunmuş olduğunu bildirerek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.Mahkemece yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, kefalet kısmındaki el yazısının davacının eli ürünü olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, 23.11.2012 tarihli genel kredi sözleşmesindeki ve 150.000,00 TL bedelli ödeme tarihi olmayan emre muharrer senetteki davacının kefaletinin geçersizliğinin tespitine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle dava konusu genel kredi sözleşmesinde kefil olarak imzası bulunan davacının kefaletinin geçerli olabilmesi için kefil olunan miktarın el yazısıyla belirtilmemiş olmasına göre TBK’nun 583. maddesi uyarınca davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.2- Davaya konu bono kambiyo senedi niteliğindedir. Bu durumda bononun rızası hilafına doldurulduğu yönündeki tüm iddiaların iddia eden davacı tarafından yazılı delille ispatı gerekmekte olup mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın bonoyla ilgili yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle (1) nolu bentte belirtildiği üzere davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine,(2) nolu bentte belirtildiği üzere hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 22/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?