Diş Macununun Sağlığa Zararlı Olduğunu Düşünerek 450.000 TL Manevi Tazminat Talebi

Diş Macununun Sağlığa Zararlı Olduğunu Düşünerek 450.000 TL Manevi Tazminat Talebi

Diş Macununun Sağlığa Zararlı Olduğunu Düşünerek 450.000 TL Manevi Tazminat TalebiYargıtay13. Hukuk Dairesi
Esas : 2015/33766Karar : 2017/12539Karar Tarihi : 14/12/2017 
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, … adlı diş macununu uzun yıllardır kullandığını, son zamanlarda basında yer alan aynı nitelikli ürünlerde yer alan etken maddelerin insan sağlığı açısından zararlarını içeren araştırma ve haberleri okuduğunu ve … markalı diş macununda da aynı etken maddelerin olduğunu tespit ettiğini, antibakteriyel ürünlerde ve diş macunlarının çoğunda bulunan … adlı öldürücü bakterinin bu diş macununda da bulunduğunu, söz konusu etken maddenin hormon sistemini bozucu ve beden sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir kimyasal olduğunu, üretilen ürünün gizli ayıplı olduğunu, güvenerek ve daha fazla para vererek aldığı üründeki zararlı maddeden haberdar olunca manevi yıkıma uğradığını ileri sürerek 450.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı şirketten tahsiline karar verilmesini istemiştir.Davalı, öncelikle davanın zamanaşımı yönünden reddini,bu mümkün olmazsa davanın esastan reddini dilemiştir.Mahkemece, davanın subut bulmadığı gerekçesiyle davanın REDDİNE, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.1-Davacı, uzun süredir kullandığı … adlı diş macununun … adlı öldürücü bakteri taşıdığını ve yurt dışında yapılan araştırmalarda bu madde nedeniyle bu diş macununun insan sağlığına zararlı olduğunu,güvenerek aldığı ürünün zararları olduğunu öğrenince manevi yıkıma uğradığını, bu diş macununun diğerlerinden daha iyi olduğuna yönelik reklamlada kandırıldığını ileri sürerek, manevi zararının tahsilini istemiştir. Her ne kadar mahkemece, davacının bu diş macununu kullanıp kullanmadığının tespiti yönünden Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verilmesine rağmen davacının mahkemede hazır bulunmadığı ve başkaca delil ile bu ürünü kullandığını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; hükme dayanak teşkil eden tensip zaptında davacının hazır edilmesi halinde … Adli Tıp Kurumuna sevk edileceğine karar verilmiş, hazır edilmenin hangi tarihte olması gerektiği ve hazır olmama halinde uygulanacak yaptırımlar ara kararda ve gönderilen tebligatta belirtilmemiştir. O halde mahkemce, davacıya usulune uygun kesin süre verilmeli, verilen bu kesin süre içerisinde hazır olmaması halinde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına yönelik ihtaratlı tebligat gönderilmeli, davacının bu ara karar gereğini yerine getirp getirmediği ve ispat yükünün davacıda olduğu gözetilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?