BAŞKA BİR SUÇTAN HAGB KARARI VAR İSE DE UYUŞTURUCU KULLANIMI SUÇUNDA YENİDEN HAGB KARARI VERİLMELİDİR

BAŞKA BİR SUÇTAN HAGB KARARI VAR İSE DE UYUŞTURUCU KULLANIMI SUÇUNDA YENİDEN HAGB KARARI VERİLMELİDİR

İstanbulBölge Adliye Mahkemesi

4. Ceza Dairesi


Esas : 2017/539

Karar : 2017/552

Karar Tarihi : 24.03.2017
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine ve istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin istinaf dilekçesi içeriğine göre dosya görüşüldü:
KARAR : İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından ön inceleme sonrasında işin esasının incelenmesine geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Mahkemece, sanık hakkında CMK 231/8. Maddesi 2. Cümlesine göre, daha önceden açıklanması geri bırakılan bir hükümle mahkum edildiği ve denetim süresi içinde dosyadaki suçu işlediği, bu itibarla koşullarının oluşmadığı belirtilerek CMK 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiş ise de, sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dolayı kamu davası açıldığı, yargılama sonucunda eyleminin TCK’nun 191/1. maddesindeki kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturduğu kabul edilerek, TCK’nun 191/1. maddesi ile hüküm kurulması karşısında, TCK’nun 191/8. maddesi hükmündeki zorunluluk nedeniyle, CMK 231.

Maddesindeki şartlar aranmaksızın sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi gerektiği, zira, TCK 191/8. Maddedeki “bu madde hükümleri çerçevesinde” ibaresi ile bu hususa işaret edildiği, bu nedenle, bu maddenin uygulanma koşulları tartışılmayarak ve bu maddeye göre CMK 231/5. Maddesinin neden uygulanmadığına dair bir gerekçe de gösterilmeyerek, CMK 230. Maddesi ve CMK 289/1-g maddesi anlamında hükmün gerekçesiz bırakıldığı, bunun da kesin hukuka aykırılık hali olup, hükmün bozulmasını gerektirdiği anlaşılmakla;


SONUÇ : İstinaf talebinin kabulü ile sanık hakkında verilen hükmün CMK.’nun 280/1-b, 289/1-g. maddeleri gereğince BOZULMASINA,
Dosyanın bozma kararı yönünden yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, CMK.’nun 284/1. maddesi gereğince KESİN olmak üzere, 24.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?