At-Eşek Eti Satmak Ve Yedirmek Bozulmuş Veya Değiştirilmiş Gıda Veya İlaç Ticareti Suçu

At-Eşek Eti Satmak Ve Yedirmek Bozulmuş Veya Değiştirilmiş Gıda Veya İlaç Ticareti Suçu

Yargıtay

20. Ceza Dairesi


Esas : 2019/5270

Karar : 2020/2256

Karar Tarihi : 01.06.2020 “İçtihat Metni”
Suç : Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti Hüküm : Mahkûmiyet
Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanıklar … ve … hakkında kurulan beraat hükümlerine ilişkin temyiz talebinin incelenmesinde;Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapma suçunun 5237 sayılı TCK’nın ikinci kitabının “topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü kısmının “kamunun sağlığına karşı suçlar” başlığını taşıyan üçüncü bölümünde düzenlenmiş olması; belirtilen özelliği gereğince, şikâyetçi İstanbul İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün CMK’nın 237. maddesi uyarınca mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla bu suçlarla ilgili davalara katılma ve hükmü temyiz etme hakkının olmadığı anlaşıldığından, şikâyetçi vekilinin temyiz inceleme isteğinin, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri gereğince REDDİNE,

2-Sanık … hakkında kurulan mahkûmiyet hükmüne ilişkin temyiz talebinin incelenmesinde;a-TCK’nın 186/1. maddesinde “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilâçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye ceza verilmesi” düzenlenmiş olup, 19.01.2012 tarihli numune alma tutanağında belirtilen tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edilen suç konusu etlere ilişkin olarak TCK’nın 186/1. maddesi uyarınca “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş olup olmadığına” ilişkin uzman bir kurumdan rapor alınması gerektiği, insan sağlığına zararlı olduğu tespit edildiği takdirde sanığın eyleminin TCK’nun 186/1 maddesi kapsamında değerlendirilmesi, eğer suça konu etin insan sağlığı açısının zararı olmadığı tespit edilmesi durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 21/5 ve 40/1-d maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,Kabule göre de;b-Sanık müdafii lehe olan hususların uygulanmasını talep ettiği halde, 5237 sayılı TCK’nın 62. maddesinin hükümde tartışılmaması,Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA,01.06.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
TTCK-Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticaretiMadde 186- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası verilir.(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Kanun Numarası : 5996Gıda ve yem güvenilirliği şartlarıMADDE 21- (5) Gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilemez, işleme tâbi tutulamaz ve piyasaya arz edilemez.Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlarMADDE 40- (1) Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir:d) 21 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Ürünlerin, insan sağlığı için risk oluşturması durumunda ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Aykırılık sadece etiket bilgilerinden kaynaklanıyor ise idarî para cezası beşbin Türk Lirası olarak uygulanır.

 

Bu konu hakkindaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?