ARAÇ DEĞER KAYBI

Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/14740

Karar : 2017/1909

Karar Tarihi : 24.2.2017
“İçtihat Metni”
Davacı … ile davalılar …., …, …. aralarındaki dava hakkında …. 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 25.12.2015 gün ve 2013/505 2015/575 sayılı hükmün Dairenin 13.6.2015 gün ve 2016/5330-7134 sayılı kararı ile onanmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalılar tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili, davalı … şirketine zmms poliçesi ile sigortalı, davalı …. A.Ş. adına kayıtlı ve davalı sürücü … ‘ın sevk ve idaresindeki aracın müvekkiline ait araca arkadan çarparak hasarlanmasına sebep olduğunu, araçta 16.000,00 TL değer kaybı meydana geldiğini, belirterek şimdilik 16.000,00 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş.Davalı … Sigorta A.Ş. vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiş.Davalılar… Merkezleri Tic. A.Ş. ve … vekili, kazanın oluşumunda müvekkilinin kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile 16.000,00 TL’nin (19.07.2013 kaza tarihinden davalı …. A.Ş ve …, dava tarihinden, davalı … Şirketi yönünden kaza tarihinden itibaren) işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davalı … şirketinin limit ile sorumlu tutulmasına karar verilmiş, hüküm davalılar… Merkezleri Tic. A.Ş ve … vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dairemizin 13.06.2015 tarih 2016/5330 Esas-2016/7134 Karar sayısı ile onanmıştır. Onama kararına karşı davalı …. A.Ş vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.Dosyanın yeniden yapılan incelemesi sonunda;
Dava, davacıya ait aracın trafik kazası sonucu hasarlanması nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir. Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. TTK 5/1 maddesi gereği ticari davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye ticaret mahkemeleridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren yasanın 5/3 maddesi gereği asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesi gereği göreve ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.
Açılan somut davada davalılar arasında zorunlu mali sorumluluk sigortacısı da bulunmaktadır. Sigorta hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6. kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari dava olup asliye ticaret mahkemesi görev alanı içinde bulunmakta olup mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 13.06.2016 tarih 2016/5330 esas, 2016/7134 karar sayılı onama ilamının kaldırılarak hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, tashihi karar peşin harcının karar düzeltme isteyen davalılar… Merkezleri Tic. A.Ş ve …’a geri verilmesine 24.2.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?