Zincirleme Basit Zimmet Suçu

icra iflas suçları beraat

Zincirleme Basit Zimmet Suçu

T.C.Yargıtay

5. Ceza Dairesi

Esas : 2015/11664

Karar : 2019/6291 

Karar Tarihi : 18/06/2019
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇTAN ZARAR GÖREN : …SUÇ : Zincirleme basit zimmetHÜKÜM : Mahkumiyet
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;Zimmet suçundan zarar gören Hazinenin, vekili aracılığıyla vermiş olduğu 03/06/2015 havale tarihli dilekçesinin münhasıran davaya katılma istemine yönelik olduğu ve temyiz iradesi içermediğinin anlaşılması karşısında, 3628 sayılı Kanunun 17 ve 18 ile CMK’nın 237/2. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak davaya katılmasına, incelemenin sanık müdafin temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Suçlu Tutuklu Adalet Hukuk Sistem Anayasa Kanunlar TCK TMK CMUK Yargıç Hakim Savcı Polis Ağır Ceza Mahkeme Sulh Asliye BAM Bölge İdare Adliye Mahkeme Duruşma Ağır Ceza Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Ancak;Suç tarihinde …. Sitesi Yapı Kooperatifi yönetim kurulu başkanı olan sanığın, üyelere ait katılım paylarının bulunduğu …. Halk Bankası A.Ş’ne ait … numaralı hesaptan 14/04/2008-28/04/2008-12/06/2008 tarihlerinde toplam 9.500 TL parayı çekerek mal edindiği iddiasıyla yapılan yargılamada; mahkeme tarafından kooperatife ait defter ve makbuzların incelenmesi ve tüm ödemelerin toplanması neticesinde 2.415,68 TL tutarında ödeme tespit edilmiş ve bu ödemelere ilişkin belgelerin bir kısmının suç tarihinden önceye ait olması gözardı edilerek çekilen paradan düşülmek suretiyle zimmet miktarı 7.084,32 TL olarak belirlenmiş ise de; maddi gerçeğin kuşkuya yer kalmayacak şekilde ortaya çıkarılabilmesi açısından, öncelikle sanığın görev yaptığı döneme ilişkin tüm defterler, varsa kooperatifin idari binasına ait kira sözleşmesi, harcama belgeleri ve diğer belgelerle birlikte dosyanın ekleriyle Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşturulacak bilirkişi kuruluna tevdi ile kooperatifin tüm gelir ve giderlerinin karşılaştırılarak, bu kapsamda da sanığın zimmetinde kalan bir paranın bulunup bulunmadığının, varsa zimmetinde kalan tutara ilişkin ayrıntılı rapor alınmasına müteakipsonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması,Kabule göre de;

Sanığın zimmetine geçirdiği kabul edilen 7.084,32 TL’nin, suç tarihindeki ekonomik koşullar ile Dairemiz uygulamalarına ve hakkaniyet ölçütlerine göre değer azlığı sınırında kalması nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 249. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,Sanığa verilen netice hapis cezasının 3 yıl 5 ay 20 gün olduğu ve TCK’nın 53/5. maddesinde yer alan “bir katına kadar” ibaresinin cezanın kendisini ifade ettiği de gözetilmeden 5 yıl süre ile hak mahrumiyetine hükmedilmesi,TCK’nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve E. 2014/140, K. 2015/85 sayılı iptal Kararı doğrultusunda uygulanması lüzumu,Kanuna aykırı, sanık müdafin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA 18/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu konuhakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?