ÖZEL OKULA ÖDENEN EĞİTİM ÜCRETİ

hafta tatili ve resmi tatil çalışmaları yerine izin

ÖZEL OKULA ÖDENEN EĞİTİM ÜCRETİ

ÖZEL OKULA ÖDENEN EĞİTİM ÜCRETİ 

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi


Esas : 2007/15314

Karar : 2008/4565

Karar Tarihi : 2.4.2008
• ÖZEL OKULA ÖDENEN EĞİTİM ÜCRETİ ( Tüketici Mahkemesininin Görevli Olduğu )• TÜKETİCİ MAHKEMESİ ( Özel Okula Ödenecek Olan Eğitim Ücretine İlişkin Davada Görevli Olduğu )• GÖREV ( İlgili Düzenlemeler Kamu Düzenine İlişkin Olup Taraflar İleri Sürmese Dahi Resen Gözetilmesi Gerektiği )
4077/m.1,2,3,23


ÖZET : Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi resen gözetilmelidir.Özel okula ödenecek olan eğitim ücretine ilişkin davaya “Tüketici Mahkemesinde” bakılmalıdır.
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR : Davacı, davalının çocuğu Cansu’nun, davacı şirkete bağlı özel okulda okuduğunu, 2004 yılı ocak, şubat, mart, nisan aylarına ait eğitim ücreti bedellerini ödememesi üzerine icra takibi yapıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.Davalı, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, davalının itirazının iptaline, takibin 5224.00.-YTL asıl alacak üzerinden yürütülmesine, asıl alacağa faiz yürütülmesine, % 40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.1-4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. Maddesinde, yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir.

hafta tatili ve resmi tatil çalışmaları yerine izin

Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 4077 Sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet atışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davacı ( sağlayıcı-satıcı ) davalıya ( tüketici-alıcı ) eğitim hizmeti sattığı ve taraflar arasındaki ilişkinin 4077 Sayılı Yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

4077 Sayılı Yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya tüketici mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzen1emeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın ( 1 ) nolu bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, ( 2 ) nolu bentte gösterilen nedenle diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 02.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer makalelerimiz için buraya tıklayanız.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?