Özel Güvenlik Belgesinin Süresinin Dolmasına Rağmen Yenisini Almaması, Bu Hali İle Çalıştırılmasına Devam İmkanı Bulunmaması Nedeniyle Fesih Haklıdır

Özel Güvenlik Belgesinin Süresinin Dolmasına Rağmen Yenisini Almaması, Bu Hali İle Çalıştırılmasına Devam İmkanı Bulunmaması Nedeniyle Fesih Haklıdır

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

Esas : 2012/32048Karar : 2014/29723Karar Tarihi : 15.10.2014
“İçtihat Metni”
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR
Davacı isteminin özeti : Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette yazılı hizmet akdi ile 25.06.2006 tarihinden işine son verildiği 22.06.2010 tarihine kadar çalıştığını, davacının aynı zamanda özel güvenlik görevlisi kimlik belgesi sahibi olması nedeniyle şirkette özel güvenlik görevlisi görevi verildiğini, 22.06.2010 tarihinde şirketin İzmir Şube müdürünün davacıya iş arkadaşının da hazır bulunduğu bir ortamda “Senin güvenlik görevlisi belgenin süresi doldu.

Sana iş akdinin feshi için belge düzenlemiyorum. Kendiliğinden istifa etmiş gibi işten ayrıl git. Sana hiçbir tazminat da ödenmeyecek. Nereye şikayet edersen et” diyerek kovaladığını, davacının şirket görevlisi müdürün bu söz ve davranışları için hazır bulunan arkadaşı ile tutanak düzenlediğini ve imzaladıklarını, davacının bu nedenle işe devam imkanı kalmadığını ve doğmuş hak ve alacakları için dava açmak üzere hazırlık yapmakta iken davalı şirketin bu defa 25.06.2010 tarihinde noterden düzenlediği ihtarnamenin 02.07.2010 tarihinde davacıya ulaştığını, davalı şirketin bu ihtarnamede davacıya 10 gün süre tanıyarak eğitim ve sertifika almak üzere bir eğitim kurumuna müracaat ettiğini belgelemesini aksi takdirde işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrarı nedenine dayalı olarak iş akdinin feshedileceğinin bildirildiğini, davalı şirketin davacı işçiyi işyerinden kovaladıktan 2 gün sonra yeniden bir ihtarname tanzim etme ihtiyacı duymasının kendisini haklı kılacak bir belge elde etme çabasından başka bir şey olmadığını, ancak böyle bir belgenin de onu haklı kılmayacağını, çünkü iş akdi incelendiğinde görüleceği üzere davacının münhasıran güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere işe kabul edilmiş olmadığını, şirketin iş akdini bu şekilde hiçbir dayanak göstermeden feshinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu, davacının 4 yıl boyunca davalı şirkette çalıştığını, işten atıldığı tarihte aldığı net maaşın 759,98 TL olduğunu, yol ve yemek yardımı yapıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatının faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Kimligi Iptal Olan veya Yenilemeyen Ozel Guvenlik Gorevlisi kidem tazminati hakki

Davalı cevabının özeti : Davalı vekili, müvekkili şirketin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında güvenlik hizmeti veren bir kuruluş olduğunu, anılan kanunun çalışacak özel güvenlik personelinin hangi şartları taşıması gerektiğini, taşımayan güvenlik görevlilerini çalıştıran şirketlere uygulanacak yaptırımları ve özel güvenlikle ilgili vecibeleri saydığını, anılan kanun gereği özel güvenlik kimlik kartının 5 yıl süreli olarak verildiğini ve süresonunda yenilenmesinin şart olduğunu,

5188 Sayılı Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte özel güvenlik görevlisi kimlik kartının süresi dolan personelin yenileme eğitimi alması gerektiği, almadığı veya kimlik kartını yenilemediği takdirde görev alamayacağı ve yine şirkete cezai müeyyide uygulanacağının açıkça anlatıldığını, süre sonunda yenileme eğitimi almayan personelin çalışma izni ve kimlik kartlarının valilikçe iptal edileceğinin açık olduğunu, bu nedenle özel güvenlik kimlik kartının süresi dolan güvenlik personelinin yenileme eğitimi alarak kimlik kartının yenilenmesi için valiliğe başvurması gerektiğini, aksi halde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının mümkün olmadığını, davacının da çalışabilmesi için özel güvenlik kimlik kartını yenilemesinin kanuni bir zorunluluk olduğunu, özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilme şartı olduğunu, davacının iddiasının aksine güvenlik görevlisi olarak işbaşı yapıp çalıştığını, özel güvenlik kimlik kartının süresi 24.06.2010 tarihinde dolacak davacıdan defalarca özel güvenlik kimlik kartını yenilemesinin istendiğini, ancak davacının yenilemeye yanaşmadığını,

Özel Güvenlik kimlik kartının süresinin dolmasını müteakip davacıya noter kanalı ile ihtarname keşide edilerek 5188 Sayılı Kanun kapsamında ihtarnamenin tebliğinden itibaren 10 gün içinde eğitim ve sertifika almak üzere bir güvenlik eğitim kurumuna müracaat etmesi gerektiğinin tekrar hatırlatıldığını ve eğitim almadığı takdirde İş Kanununun 25/II-h maddesi hükmü gereğince iş akdinin feshedileceğinin ihtar olunduğunu, davacının çalışmama iradesinin çok açık olduğunu, yapılan tüm bildirim ve ihtarlara rağmen davacının kimlik kartını yenileme yoluna gitmediğini, 10 günlük sürenin dolmasını müteakip davacıya noter kanalı ile ihtarname keşide edilerek iş akdinin İş Kanunu madde 25/II-h uyarınca tek taraflı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararının Özeti : Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz : Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Kimligi Iptal Olan veya Yenilemeyen Ozel Guvenlik Gorevlisi haklari

2-Davacının özel güvenlik belgesinin süresinin dolmasına rağmen yenisini almaması, buna göre de özel güvenlik belgesinin süresi sona eren davacı işçinin bu hali ile çalıştırılmasına devam imkanı bulunmaması nedeniyle İş Kanununun 25/3 maddesindeki zorlayıcı neden kapsamındaki gerekçe yerine başka bir madde gösterilerek işverenlikçe gerçekleştirilen fesih haklı olmakla birlikte, İş Kanununun 25/2 maddesindeki hallerden birine istinat etmediğinden kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?