İş Hukuku

Toplumu oluşturan bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu kuralların tümü iş hukukunun konusunu ve uygulama alanını oluşturmaktadır. İş hukuku; bir iş sözleşmesi kapsamında ve ücret geliri karşılığında bir başkası adına ve ona bağlı olarak çalışan işçiler ile bunları çalıştıran işverenler arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Sosyal devlet ilkesi gereği ekonomik yönden güçlü konumda bulunan işveren karşısında işçinin korunması prensibi ve yargılama safhasında yeterince açık olmayan hukuki düzenlemelerin işçi lehine yorumlanması iş hukukunun temel ilkeleridir.
İş Hukuku Mevzuatı
İş hukukunun temel kaynağını Anayasa oluşturmaktadır. Bunun dışında temel mevzuat 4857 sayılı İş Kanunudur. İçeriği itibariyle tanımlar ve iş hukukuna ilişkin hakları ve yükümlülükleri düzenleyen mevzuat ayrıca iş sözleşmelerini ve buna bağlı fesih usulünü de düzenlemektedir.
İş hukuku genel olarak iki alt kategoriden oluşmaktadır:
1-Bireysel İş Hukuku: İşçi ile işveren arasında bireysel anlamda kurulan iş ilişkilerini ifade eder.
2-Toplu İş Hukuku: Toplu iş sözleşmeleri, sendikalaşma hareketleri ve bunlarla ilgili uyuşmazlıkları ve bunların çözüm yolları olarak grev ve lokavt, hakem kurulları ve arabuluculuk müesseseleri bu alanın konusunu oluşturur.
İş Sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununa göre; iş ilişkisine dayanan ve tarafların ortak iradeleri sonucu ortaya çıkan hukuki işlem “iş sözleşmesi” olarak adlandırılmaktadır.
İş sözleşmesinin üç unsuru bulunmaktadır:
-Hizmet unsuru
-Ücret unsuru
-Bağımlılık unsuru
İş Sözleşmesinin Çeşitleri
-Sürekli ve Süreksiz iş sözleşmeleri;
İş kanunu hükümlerine göre nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bu sürenin üstünde devam eden işlere sürekli iş denir.
-Belirli ve Belirsiz süreli iş sözleşmeleri
-Tam süreli
-Kısmi süreli iş sözleşmesi İş sözleşmesi, sözleşme yapma ehliyetine sahip olan işçi ve işveren arasında birbirine uygun irade beyanında bulunulması yoluyla oluşturulur.
İş Hukukunda yazılı şekil şartı aranan sözleşmeler:
-Takım sözleşmesi
-Çıraklık sözleşmesi
-Toplu iş sözleşmesi
-Belirli süresi 1 yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmesi
-Gazeteci ile işveren arasındaki iş sözleşmesi
-Gemi adamı ile yapılacak iş sözleşmesi
-Çağrı üzerine çalışmayı öngören iş sözleşmesi Bunun dışında İş Kanunu genel hükümlerinde işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları düzenlenmiştir.
İş Hukukunda Ücret; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutardır. İş Kanunu ücretin tanımında üç hususa dikkat çekmiştir. Bunlar:
-Ücretin bir iş karşılığında ödenmesi
-İşveren ya da üçüncü kişiler tarafından ödenmesi
-Para olarak ödenmesi
İşçiye ödenecek ücretin belirlenmesi iş sözleşmesinin yapıldığı sırada taraflarca kararlaştırılır. Ama bu miktar asgari ücretin altına inemez.
Asgari Ücret: İşçi ve ailesinin sosyal ve ekonomik açıdan gereksinimlerini karşılayan ve asgari düzeyde yaşama düzeyi sağlayan bir ücrettir. Asgari ücret ile işçi ve işverenin sözleşme özgürlüklerine bir sınır konulmaktadır. Bu ücret işçilerin tek geçim kaynağı olarak kabul edildiği için dörtte birinden fazlası haczedilemez ve devir veya temlik olunamaz. İşçilerin temel çalışma ve dinlenme süreleri 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır.
Sözleşmenin Sona Ermesi Öncelikle taraflar serbest iradeleriyle yaptıkları sözleşmeyi kendi istek ve iradeleriyle sona erdirebilirler.
Bunun dışında;
-Sözleşmenin hükümsüzlüğü
-Ölüm
-Tarafların Uzlaşması sözleşmenin diğer sona erme nedenlerini oluşturmaktadır.
Ayrıca taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle özellikle işverenin bazı yükümlülükleri doğmakta; ancak bu yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle hizmet ilişkisi kesin olarak sona ermektedir. Bu yükümlülükler kıdem tazminatını ödemek ve “çalışma belgesi” vermektir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre işçi ve işverenlere sosyal, ekonomik hak ve menfaatlerini korumaları amacıyla tüzel kişiliğe sahip sendika kurma ve üye olma hakkı tanınmıştır. Bunun dışında iş hukuku açısından grev ve lokavt faaliyetleri için kanunda ve uygulamada birtakım şartlar sayılmıştır (İş Kanunu madde 29)
İş Hukukunda Yargılama Safhası İş davalarının hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla 5521 sayılı Kanun ile özel mahkeme niteliği taşıyan İş Mahkemeleri kurulmuş; 6100 sayılı HMK’nın getirmiş olduğu yeniliklerle 5521 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6100 sayılı Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir. İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır.
İş Hukukuna hakim olan işçinin korunması ve lehe yorum ilkesi nedeniyle, şirketler, iş hukuku kanunları ile yargı kararlarını yakından izlemek ve buna uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, iş hukuku alanında verdiğimiz hukuki danışmanlıkların önemli bir bölümünü, işveren ve işçiler arasında çıkabilecek ihtilafların önlenmesi ya da en aza indirilmesi oluşturmaktadır. İhtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde ise, dava yoluyla çözümde müvekkillerin mahkeme huzurunda temsili sağlanmaktadır. Vermekte olduğumuz hukuki danışmanlıkların kapsamına, günümüz ticaret hayatında gerek donanımlı işçi eksikliği, gerekse çalışan sadakatinin ve bağlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar gibi sebeplerle karşılaşılan ve iş sözleşmelerinde artık sıkça yer verilen rekabet yasağı ve istihdam yasağı hükümlerinin uygulanmasına yönelik uygulamalar ve hukuki girişimler de girmektedir.

Adi Ortaklık Ya Da Girişimlere Karşı Açılacak İşe İade Davasında Otuz İşçi Sayısı Belirlenmesi

 Adi ortaklık niteliğindeki işveren, kendisini oluşturan tüzel kişilerden bağımsız bir işveren olduğundan, iş güvencesi şartları arasında yer alan otuz işçi kıstasının belirlenmesi hususunda sadece adi ortaklık işverenin aynı işkolunda yer alan işyerlerinin dikkate alınması gerektiğine ve BAM Kararları arasındaki uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine dair Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 04/02/2020 tarihli ve 2019/8764 E. , 2020/1548 …

Adi Ortaklık Ya Da Girişimlere Karşı Açılacak İşe İade Davasında Otuz İşçi Sayısı Belirlenmesi Devamı »

2020 Yılı İşsizlik Maaşı Ne kadar Oldu ?

İşsizlik Maaşı Ne kadar Oldu ? Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaş da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt …

2020 Yılı İşsizlik Maaşı Ne kadar Oldu ? Devamı »

2020 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ARABULUCULUK  ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de …

2020 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Devamı »

2020 Senesi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tasarısı

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tasarısı AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri …

2020 Senesi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tasarısı Devamı »

2020 Kıdem Tazminatı Yeni Tavan Rakamı Belli Oldu

Kıdem Tazminatı Yeni Tavan Rakamı Belli Oldu İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen kıdem tazminatında artış yaşandı. 2019’un son enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatının tavanına ilişkin tutar netleşti.İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan bugün itibariyle değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.   KIDEM …

2020 Kıdem Tazminatı Yeni Tavan Rakamı Belli Oldu Devamı »

2020 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu ?

Asgari Ücret Ne Kadar Oldu ?Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2020 asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Böylece, net asgari …

2020 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu ? Devamı »

Asgari Ücret (AGİ)2020 Ne Kadar Oldu ?

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. AGİ de merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2020 yılında alınabilecek en düşük AGİ 220,73 lira oldu.2020’nin asgari ücreti belli oldu.Yapılan yüzde 15,03’lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi …

Asgari Ücret (AGİ)2020 Ne Kadar Oldu ? Devamı »

2020 AGİ Ücreti Ne Kadar ?

Asgari Ücret ( AGİ ) Ne Kadar ? Asgari Ücret Komisyonu’nda 2020 Asgari Geçim İndirimi de (AGİ) belirlendi.2020 yılı için asgari ücret brüt 2 bin 943 TL; net 2 bin 324 TL olarak uygulanacak.Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor İşte 2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları.. Bekarlar …

2020 AGİ Ücreti Ne Kadar ? Devamı »

2019 Torba Yasa İle Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek

Torba Yasa İle Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek İşçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini sona erdirdiği durumlarda ödenen ikale sözleşmesinde yeni bir dönem başladı. İkale sözleşmesi kapsamında ödenen kıdem tazminatı dışındaki tazminatlar için daha önce vergi ödeniyordu. Yapılan yasa değişikliğiyle vergi muafiyeti sağlandı.Vergi ödemiş olanlar dava açarak mahkeme kararıyla vergi iadesine hak kazanmaya …

2019 Torba Yasa İle Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek Devamı »

2019 Kıdem Tazminatı Vergi İadesi Geri Alabilirsiniz

Kıdem Tazminatı Vergi İadesi Geri Alabilirsiniz. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Değişiklikle birlikte kıdem tazminatındaki Gelir Vergisi kesintisi iade edilecek. Futbol kulüplerine de avantajlar sağlandı.Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin bazı değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.  Yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler. Futbol …

2019 Kıdem Tazminatı Vergi İadesi Geri Alabilirsiniz Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?