İcra İflas suçlarında beraat ve ödeme emrinin borçluya tebliğ zorunluluğu

İcra İflas suçları beraat kararları genel olarak incelendiğinde ; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 73, 81, 82, 83., Avukatlık Kanunu’nun 41., Tebligat Kanunu’nun 11. maddeleri gereğince vekille takip edilen işlerde vekile tebligat zorunludur. Anılan bu düzenlemeler gereğince tebligatın vekile yapılması ile yasal süreler işlemeye başlar, yine bu tarihe göre takip kesinleştirilerek takibe devam işlemleri yapılır.

Cezaların şahsiliği kuralı gereğince borçlu asilin cezai yönden sorumlu tutulabilmesi için icra emrinin borçlu asile tebliği zorunludur.

Konuya ilişkin YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2020/4398 KARAR NO : 2021/1477 sayılı kararı incelendiğinde

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi G.K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü (İcra İflas suçları beraat )

1- Borçlu E…..g……nin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlunun; sair itirazları ile birlikte takip dayanağı ilamda vekilinin olmasına rağmen, icra emrinin vekiline tebliğ edilmediği, sadece borçlu asile tebliğ edildiği şikayetiyle, anılan takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; usulsüz tebliğe yönelik şikayetin kabulü ile; ( İcra İflas suçları beraat )

icra emrinin iptaline hükmolunduğu söz konusu karara karşı alacaklı tarafından istinaf  yoluna başvurulması üzerine istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, icra emrinin usulsüz tebliğ edildiği yönündeki şikayetinin kabulü ile tebliğ tarihini 24/04/2014 olarak tespitine,

icra emrinin ilama aykırı düzenlendiği yönündeki şikayetinin kısmen kabulü ile USD cinsi (83.189,48 USD) asıl alacak yönünden takip tarihi itibarı ile işlemiş faizin 66.709,99 USD olarak belirlenmesine, 7.700,19 USD BSMV alacağının 4.364,69 USD’nin iptali ile alacağın 3.335,50 USD olarak belirlenmesine, TL cinsinden istenilen alacak kalemleri yönünden davacının takas talebi kabul edilmekle  toplam alacağın 6.060,18 TL olarak belirlenmesine karar verildiği görülmektedir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 73, 81, 82, 83., Avukatlık Kanunu’nun 41., Tebligat Kanunu’nun 11. maddeleri gereğince vekille takip edilen işlerde vekile tebligat zorunludur. Anılan bu düzenlemeler gereğince tebligatın vekile yapılması ile yasal süreler işlemeye başlar, yine bu tarihe göre takip kesinleştirilerek takibe devam işlemleri yapılır.

Ne var ki, vekile tebliğ zorunluluğunun bulunması asile tebligat yapılması lüzumunu ortadan kaldırmaz. Şöyle ki, 2004 sayılı İcra-İflas Kanunu’nun 76. maddesinde mal beyanında bulunmamak suçu, 338. maddesinde düzenlenen hakikate muhalif beyanda bulunma suçu gibi icra-iflas suçlarında borçlunun cezalandırılabilmesi için icra emrinin borçlunun vekiline değil, kendisine tebliğ edilmiş olması gerekir (Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. baskı, cilt 2, sh: 1280). (İcra İflas suçları beraat )

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Cezaların şahsiliği kuralı gereğince borçlu asilin cezai yönden sorumlu tutulabilmesi için icra emrinin borçlu asile tebliği zorunludur.

Somut olayda; İstanbul 24.İcra Müdürlüğü’nün 2014/9524 Esas nolu  ilamlı takibine dayanak İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 02.07.2008 Tarih 2001/2395 Esas-2008/391 Karar sayılı ilamında  borçlu E…..b…nin vekili varken icra emrinin  asile tebliğ edildiği görülmektedir.

Bu durumda icra emrinin asile tebliğ işlemi usulsüz olmayıp, vekile de tebliğ edilmemesi noktasında tebliğ işlemi eksikliği söz konusudur. Takibin kesinleştirilmesi için takip talebine ve ilama uygun icra emrinin borçlunun ilamda yazılı olan vekiline tebliği gereklidir. O halde, icra emrinin vekile tebliğ suretiyle eksikliğin ikmali yönünde hüküm kurulması gerekirken, tebliğ tarihinin 24/04/2014 olarak tespitine karar verilmesi isabetsizdir.

2- Tasfiye Halinde F…….Matbacılık ve Teknikleri Ticarat Limited Şirketinin temyiz itirazlarının incelenmesinde ise; Bir ilam, ancak ilamın taraflarını bağlar.İlamların infaz edilecek kısmı hüküm fıkrası olup, ilamın aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesi, infazın ilama uygunluğunu denetlemekle görevli olup, ilamı yorumlayıp, değiştiremez (HGK’nun 8.10.1997 tarih, 1997/12-517 E, 1997/776 K.)(İcra İflas suçları beraat )

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Somut olayda takip dosyasının incelenmesinde; takip konusu ilamda borçlu şirket aleyhine hüküm kurulmadığı halde,  gerek takip talebinde gerekse de icra emrinde borçlu olarak gösterildiği görülmektedir. O halde takip konusu ilamda aleyhine hüküm kurulmayan borçlu şirket hakkında ilamlı takip yapılması doğru olmayıp hakkındaki  takibin iptaline karar verilmesi gerekirken bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmaması ve hüküm kurulmaması bozmayı gerektirmiştir.(İcra İflas suçları beraat )

SONUÇ : Borçlu E….B’nin temyiz itirazlarının kısmen kabulüne, diğer borçlu şirketin temyiz itirazlarının ise kabulü  ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 30/01/2020 tarih ve 2019/738 E.- 2020/208 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK‘nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,  11/02/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi. (İcra İflas suçları beraat )


Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?