Haksız Rekabetin Tespiti İle Men’i İstemi

Haksız Rekabetin Tespiti İle Men’i İstemiT.C.Yargıtay11. Hukuk Dairesi
Esas No : 2014/13703Karar No : 2014/19147Karar Tarihi : 5.12.2014 
Taraflar arasında görülen davada Bursa(Kapatılan) 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 17/04/2014 tarih ve 2012/292-2014/104 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:Davacılar vekili, müvekkillerinin sürücü kursları işleticileri olup, ruhsatlı olarak faaliyet gösterdiklerini, ücreti mukabilinde iş makineleri kullanma sertifikası eğitimi vermeye yetkili kurumların 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre kurulmuş ve 5795 sayılı Kanun çerçevesinde yetkilendirilmiş özel eğitim kurumları olduğunu, buna rağmen davalı tarafından ücretli olarak iş makineleri eğitimleri ve eğitimde başarılı olanlara da sertifika verildiğini, davalının işbu eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, haksız rekabetin tespiti ve men’i ile hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili, husumet ve idari yargının görevli olduğunu belirterek görev itirazında bulunmuş, Oda tarafından kendi alanında eğitim verildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının iş makineleri ile ilgili kurs açma ve kurs sonucunda katılanlara sertifika verme faaliyetinin mevzuata uygun olmayıp, haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalının faaliyetinin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti ile men’ine ve hükmün ilanına karar verilmiştir.Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.1- Dava, haksız rekabetin tespiti ile men’i istemine ilişkin olup, mahkemece yukarıda özetlenen gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak, davalı taraf 12.1.2002 tarih ve 24638 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği ve buna bağlı mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterildiğini savunmak suretiyle haksız rekabet koşullarının bulunmadığını ileri sürmüştür. Mahkemece davalının bu savunması üzerinde durulmadığı gibi, benimsenen bilirkişi raporunda da konuyla ilgili genel değerlendirmeler dışında söz konusu hususa ışık tutacak herhangi bir mütalaaya yer verilmemiştir. Her ne kadar 6762 sayılı TTK’nın 57/10 maddesi uyarınca davalının mevzuata uygun şekilde yürütülmeyen faaliyetleri haksız rekabet teşkil edebilecek ise de, davalı yanın söz konusu savunmasının da aynı hususta düzenleme içeren mevzuat hükümlerine dayalı olması karşısında mahkemece konuya ilişkin mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği takdirde özel düzenlemenin hangi mevzuat hükmü olduğu hususu ve somut olayın özellikleri üzerinde durulmak suretiyle sonucuna göre bir karar vermek gerekirken eksik inceleme ve değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın davalı yararına bozulmasını gerektirmiştir.2- Bozma sebep ve şekline göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 05.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?