GEÇERSİZ YAPILAN DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ

GEÇERSİZ YAPILAN DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ

T.C.YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/37793Karar : 2017/2787Tarih : 02.03.2017
✦ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ

✦ BEDEL İADESİ

✦ DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK

✦ GEÇERSİZ YAPILAN DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı … İnş. Tic. Ltd. Şti. vekili … ile davacı vekili … gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, 28.07.2011 tarihli ve 00289 numaralı Sözleşme ile … İli … İlçesi … Beldesi sınırları içerisinde … pafta ve … parsel de … termal tesislerinde bulunan 12 adet devre mülkü 120.000 TL bedel karşılığında peşin olarak satın aldığını, davalı şirket tarafından düzenlenen Devre-Dönem Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’nin teslim şekli konulu başlığına göre, şirket satılan daireyi sözleşme tarihinden itibaren 24 ay içerisinde anahtar teslimi, mefruşatı tamamlamış bir şekilde teslim etmeyi taahhüt ettiğini, ancak aradan 2 sene geçmesine rağmen davalı şirketin devremülkleri teslim etmediğini, sözleşme konusu devremülkler teslim edilmemesi üzerine davalıya ödenen 120.000 TL ödenen para ve 10.500 TL cezai şart için davalı aleyhine Afyonkarahisar 6. İcra Müdürlüğünün 2014/3627 esas sayılı dosya ile icra takibi başlattığını, ancak davalı şirketin haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz ettiğini, davalı şirket ile dava dışı Maya Şirketi arasındaki organik bağı olduğunu, dolayısıyla her iki şirketin müteselsilen sorumlu olduğunu belirterek… 6. İcra Müdürlüğünün 2014/3627 esas sayılı dosya kapsamında yapılan itirazın iptalini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, Davanın KABULÜ ile davalının Afyonkarahisar 6. İcra Müdürlüğünün 2014/3627 esas sayılı takip dosyasına yaptığı itirazın İPTALİNE, takibin kaldığı yerden devamına, Asıl alacağın %20’si oranında tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

1- )Davacı, davalı aleyhine yürüttüğü Afyonkarahisar 6. İcra Müdürlüğünün 2014/3627 esas sayılı dosyasına yapılan itirazın iptalini istemiş; mahkemece Afyonkarahisar 6. İcra Müdürlüğünün 2014/3627 esas sayılı dosyaya yapılan itirazın iptaline ve bu takibin devamına karar verilmiştir. Ancak dava açılırken harca esas değer olarak 156.605,77 TL olarak gösterilmesine rağmen itirazın iptali istenen icra dosyasında ise asıl alacak ve işlemiş faiz ile birlikte 136.970,39 TL alacak için takip yapıldığı anlaşılmaktadır. 74.md ( 26.md ) hükmünce hakim tarafların talepleriyle bağlı olup, talep dışına çıkılarak karar veremez.

Hal böyle olunca mahkemece, davacının talebi açıklattırılıp taleple bağlılık kuralı da gözetilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usûl ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2- )Uyuşmazlık, taraflar arasında yapılan devremülk satış sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak taraflar arasında düzenlenen devremülk satış sözleşmesi resmi geçerlilik şartına uyulmadan düzenlenmiştir.

Bu durumda geçersiz satış sözleşmesi sebebiyle taraflar yalnızca aldıklarını iade ile yükümlüdür. Davacının bedel iadesine dair davalıyı temerrüde düşüren ihtarı söz konusu olmadığından işlemiş faiz talebinde bulunamayacağı gibi yine davacı geçersiz sözleşme ile cezai şart talebinde de bulunamaz. Mahkemece gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılarak geçersiz olarak yapılan devremülk satış sözleşmesinde davacının ödediği bedelin davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın tümden kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

3- )Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz nedenlerinin incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bentte ve ikinci bentte açıklanan sebeplerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, üçüncü bentte açıklanan sebeple davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?