FETÖ’YE AİDİYETİ İLTİSAKI VEYA İRTİBATI BELİRLENEN KURUMLAR

FETÖ’YE AİDİYETİ İLTİSAKI VEYA İRTİBATI BELİRLENEN KURUMLAR

FETÖ’YE AİDİYETİ İLTİSAKI VEYA İRTİBATI BELİRLENEN KURUMLART.C.DANIŞTAY13. DAİRE
Esas : 2015/6345Karar : 2017/1178Tarih : 27.04.2017
✦ FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNE AİDİYETİ İLTİSAKI VEYA İRTİBATI BELİRLENEN KURUMLAR✦ TARAFLARIN KİŞİLİK VEYA NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK OLMASI

İŞLEMDEN KALDIRMA KARARI :
…vekili tarafından, 11.09.2014 tarih ve 29116 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali istemiyle ‘na karşı açılan davada, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
KARAR : 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 26. maddesini 1. fıkras 1. fıkrasında, dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verileceği kurala bağlanmıştır.
23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin ( KHK ) 2. maddesinde, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne ( FETÖ/PDY ) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen Ekli ( IV ) sayılı listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumlarının kapatıldığı, kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrakın Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacağı, bunlara ait taşınmazların tapuda re’sen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edileceği, bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacağı, devre dair işlemlerin tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacı M.. Üniversitesi’nin 667 Sayılı KHK ile kapatılan kurumlar arasında yer aldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının 2577 Sayılı Kanun’un 26. maddesinin 1. fıkrası 1. fıkrası anlamında kişilik değişikliğine uğradığının ( kapatılma ile tüzel kişiliğinin ortadan kalktığının ) kabulü gerekmektedir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 Sayılı Kanun’un 26. maddesinin 1. fıkrası 1. fıkrası uyarınca davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurusuna kadar DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINA, 27.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?