Ayıplı Ticari Araç Satışında, Ayıbı İhbar Külfeti Ve Zamanaşımı

Ayıplı ticari araç satışında, ayıbı ihbar külfeti ve zamanaşımı .. ayıptan doğan hakların kullanılması, daha uzun süre üstlenilmemişse satılanın devrinden itibaren iki yıl içinde zamanaşımına uğrayacağını davacının aracı satın aldığı tarih ile dava açtığı tarih arasında iki yıllık sürenin geçtiği ve serviste geçen sürenin garanti süresine eklenmesinin esas itibariyle tüketici satışları için geçerli olduğu gerekçesiyle davanın reddine dair hükmün onandığı…

Yargıtay

19. Hukuk Dairesi


Esas : 2017/5610

Karar : 2018/6614

Karar Tarihi : 13/12/2018

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti.

Belli günde davacı vek. Av. … ile ihbar olunan vek. Av. … gelmiş, başka gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı vekili, davacının davalıdan 17.02.2012 tarihinde araç satın aldığını, aracın davacı şirket adına 20.02.2012 tarihinde tescil ettirildiğini, kullanılmaya başladıktan sonra araçta motor arızası çıktığını, motorun değiştirilmesinden sonra da benzer arızaların çıktığını ancak araçtaki arızaların bir türlü giderilemediğini, davacı şirketin ayıplı mala ilişkin taleplerini satıcı davalı …

Oto Servis ve Tic Ltd Şti’ye … 43. Noterliği’nin 22.04.2014 tarihli 19086 yevmiye numaralı ihtarname ile bildirdiğini ve aracın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini talep ettiğini, araçtan beklenilen faydanın görülmediğini belirterek araçtaki ayıp sebebiyle aracın yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı yanın ayıplı araçta TTK’nın kendisine tahmil ettiği muayene ve sonucunu satıcıya ihbar görevini teslim tescil tarihinden itibaren süresi içinde yapmamakla ayıba karşı satıcının kanuni tekeffülünden doğan haklarını kaybettiğini, araçtaki motor arızasının gizli ayıp niteliğinde olduğunu ve bu tür ayıbın satıcıya derhal bildirilmesi gerektiğini, davalının üretici olmadığını ve dava zamanaşımının dolduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, arızanın ilk defa ortaya çıkması ile araçta ayıbın satıcıya bırakıldığı tarih arasında yaklaşık 15-16 aylık sürenin geçtiği ve gizli ayıbın “hemen” bildirilmesi gereğine işaret eden TBK’nın 223/2.madde hükmüne uygun davranılmadığı, TBK’nın 231. madde hükmüne göre, ayıptan doğan hakların kullanılması, daha uzun süre üstlenilmemişse satılanın devrinden itibaren iki yıl içinde zamanaşımına uğrayacağını davacının aracı satın aldığı tarih ile dava açtığı tarih arasında iki yıllık sürenin geçtiğive serviste geçen sürenin garanti süresine eklenmesinin esas itibariyle tüketici satışları için geçerli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 13/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

TÜRK BORÇLAR KANUNU

Kanun Numarası: 6098

MADDE 223– Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır.Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır.

Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.9. Zamanaşımı

MADDE 231-Satıcı daha uzun bir süre için üstlenmiş olmadıkça, satılanın ayıbından doğan sorumluluğa ilişkin her türlü dava, satılandaki ayıp daha sonra ortaya çıksa bile, satılanın alıcıya devrinden başlayarak iki yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Alıcının satılanın kendisine devrinden başlayarak iki yıl içinde bildirdiği ayıptan doğan def’i hakkı, bu sürenin geçmiş olmasıyla ortadan kalkmaz.Satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, iki yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?