Anlaşmalı Veya Çekişmeli Boşanma Avukatı Gaziantep

Boşanma Avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli

Anlaşmalı Veya Çekişmeli Boşanma Avukatı Gaziantep

Boşanmayı eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son verilmesine şeklinde tanımlayabiliriz. Medeni Kanunun sistemi, ancak hâkim kararıyla boşanma biçimindedir.

Hâkimin boşanmaya karar verebilmesi için, eşlerden en az birinin boşanma davası açmış olması gerekir. Aynı zamanda açılan boşanma davasının konusunun kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması gerekir.

*Türk Medeni Kanunu

Bir kimsenin boşanma davası açabilmesi için aranan koşullardan biri de geçerli bir evliliğin kurulmuş olması ve dava açma anında devam ediyor olmasıdır. Geçerli olmayan bir evlilikte boşanmaya karar verilemez. Bu durumda evlenmenin iptali söz konusu olur. Boşanma ile iptal arasındaki ayrımda buradan doğmaktadır.

Boşanma davası açabilmek için tamamen kusursuz olmak gerekli değildir.

Tamamen ve ya daha az kusurlu taraf da boşanma davası açabilir. Bir başka yazımızda da belirttiğimiz üzere dava açmak için kusur şartı aranmaz. Ancak bu kusurun hiç önemi olmadığı anlamı taşımaz. Eşlerden biri diğerinin daha kusurlu olduğunu ileri sürerek davanın sonucuna etki edebilir. Kusur oranı boşanmanın feri sonuçları olan nafaka, tazminat, velayet vs. konularında önem taşımaktadır.

Türk Medeni Kanun’da sayılan boşanma sebepleri sınırlı sayıda olup bunlar;

 • Zina,
 • Hayata kast,
 • Pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Bununla birlikte kanun boşanmanın ancak haklı bir sebebin varlığı halinde mümkün olabileceği hükmünü getirmiştir. Böylelikle aile kurumunu korumaya ve evlilik birliğinin devamı sağlanmaya çalışmıştır.


ANLAŞMALI BOŞANMA

Ancak evliliğin kişiler için çekilmez hale gelmesi de genel boşanma sebebi sayılarak bu doğrultuda anlaşan çiftlere ANLAŞMALI BOŞANMA Kurumu getirilmiştir.

Anlaşmalı boşanmada çiftler boşanmanın tüm hususlarında anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmek için mahkemeye başvururlar.

 • Müşterek çocuk var ise velayet,
 • istemi halinde nafaka,
 • mal paylaşımı gibi konularda uzlaşan taraflar hazırlanan protokol ile dava sürecini başlatırlar. Tüm hususlarda anlaşma sağlanması ve anlaşmaya engel bir durum söz konusu olmadığı takdirde anlaşmalı boşanma ile evlilik sona erer.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Anlaşma sağlayamayan çiftlerde ise boşanma ÇEKİŞMELİ BOŞANMA şeklinde gerçekleşir.

Tarafların velayet, nafaka, mal paylaşımı vs. gibi konularda anlaşmazlık içine düşmesi davanın çekişmeli boşanma davası olarak görülmesi sonucunu doğurur. Boşanma davası açıldıktan sonra hâkim dava süresince ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı geçici önlemler almak zorundadır. Bu geçici önlemler içerisinde eşlerin barınma, geçinme, çocukların eğitim vs. masrafları için nafaka tedbiri yer almaktadır. Gaziantep çekişmeli boşanma. Avukat Abdulkadir Akıllar.

Ayrıca dava sonucunda tazminata veya paylaşıma konu olacak malların yönetimine ilişkinde bir tedbir kararı verilebilir. Dava sonucunda karşı taraftan mevcut veya beklenen menfaatlerin zarar görmesinden dolayı tazminat talebinde bulunabilir. Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf daha az kusurlu olmak şartıyla karşı taraftan yoksulluk nafakası talep edebilir.

Yoksulluk nafakasında dikkate alınacak kıstas nafaka talebinde bulunan tarafın boşanma nedeniyle hayat standartlarda meydana gelen değişimdir. Bu nedenle nafaka belirlenirken tarafların hayat standartlarının da tam olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Boşanma için gerekli evraklar
Boşanmak için gerekli evraklar

VELAYET:

Anlaşmazlığa düşülen diğer bir konuda müşterek çocuğun velayeti durumudur.

Her iki tarafında velayet talep etmesi durumda öncelikle çocuğun yararı ilkesi esas alınır. Çocuğun velayetinin kimde olacağı konusuna çocuğun yararı ilkesi göz önünde tutularak hâkim tarafından karar verilir.

Dava sonrası alınan nafaka kişinin yeniden evlenmesi ile sona erer.

Çocuk için talep edilen nafaka ise yeniden evlenme olsa dahi devam eder. Boşanma davasından sonra yeni açılacak dava ile de nafaka talebinde bulunulabilir. Boşanma ile kazanılan nafaka gibi mali haklar boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmezse zamanaşımına uğramaktadır. Boşanma davası sonrası istenen maddi ve manevi tazminat talebi ödemeleri de farklılık gösterir. Manevi tazminat talebi tek seferde ödenirken maddi tazminat taksitler halinde ödenebilir.


Anlaşmalı boşanma süreci nasıl işler ?

Gaziantep de açılan Boşanma davaları bazen şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir. Boşanma sürecinde bireyler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma yoluna başvurabilirler. Gaziantep de açılacak Anlaşmalı boşanabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartları” bireyler açısından yerine getirilmiş olmalıdır.

Kanunun ilgili maddesinde yer alan anlaşmalı boşanma şartlarına sahip olmayan kişiler açısından anlaşmalı boşanma davası açabilmek mümkün değildir. Bu kişilerin açmış olduğu boşanma davaları, çekişmeli boşanma davası olarak yürütülecektir. Ancak, bu kişiler tarafından ikame edilen ve Gaziantep de açılan çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma ve ferileri hususunda tam olarak anlaşmaları halinde; bu dava, anlaşmalı boşanma davasına dönüşecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un anlaşmalı boşanabilmek için hükmettiği anlaşmalı boşanma şartları;

1- Evliliğini anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandırmak isteyen eşlerin öncelikle en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir.

(Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası öncelikli olarak çekişmeli olarak açılır sonrasında ise taraflar boşanma ve ferileri üzerine anlaşmaya vardıklarına dair protokolü mahkemeye dilekçe yoluyla bildirmesiyle birlikte çekişmeli yargı, anlaşmalı boşanmaya dönüşür.)

2- Anlaşmalı boşanmak için eşler, maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

3- Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin davaya katılmaları zorunludur. Bu zorunluluğun sebebi eşlerin, anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde verdikleri bildirileri hâkimin teyit etmesi gerekmektedir.

Gaziantep de açılan Anlaşmalı boşanma davasında eşler mahkemeye bir boşanma gerekçesi göstermek zorunda değillerdir. 1 yıl evli kaldıktan sonra iki eş de boşanmak istediklerini belirttiğinde hâkim, boşanma kararı vermek zorundadır. Böylece aile içinde yaşanan olaylar, dava dilekçelerine geçirilmeden boşanma süreci tamamlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin en kısa süre içerisinde boşanmalarına olanak sağlayan boşanma şeklidir. Gaziantep’te anlaşmalı boşanma davası açılırken, hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ile yetkili mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Bu davalarla ilgilenen görevli mahkemeler, Gaziantep Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise; boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

Cep Telefonu Mobil Aldatma Tehdit Şantaj Müstehcen Görüntü Facebook Instagram Sosyal Medya Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Anlaşmalı boşanmaları davası açılma süreci:

Boşanmak isteyen eş, evlilik birliği içerisinde son altı ay içerisinde ikamet ettiği yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma istemiyle dava açabilir. Eşlerin altı aydan daha uzun bir süredir farklı yerde ikamet etmesi durumunda ise; boşanma davası davalının bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Hal Alması

Eşler boşanma davası açarken anlaşma yoluna girmeye karar verdiklerinde dava öncesinde aralarında asgari müştereklerde anlaşır. Buna bağlı olarak da bir protokol hazırlanır. Bazı durumlarda tarafların anlaşma sağlamış olması davanın çekişmeli hal almasına engel olamamaktadır.

Anlaşma şartlarına tarafların uymaması veya birçok nedene bağlı olarak protokolden cayması durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli davaya dönüşür. Gaziantep’te açılan Anlaşmalı boşanma davasından tarafların vaz geçmesi davayı çekişmeli hale getirecektir.

Anlaşmalı boşanma davasından vaz geçen eşler için yeni dava süreci çekişme esaslarına uygun olarak şekillenecektir. Bu durumda mahkemenin izleyeceği yol taraflara süre vermek olur. Bu süre içerisinde taraflara çekişmeli dava için gerekli olacak dava dilekçesi, iddia ve delillerin hazırlanması ve sunulması için yeterli bir hazırlık şansı yaratılır.

Anlaşmalı boşanma davalarının kural olarak sonuçlanma süresi çekişmeli davalara kıyasla daha kısadır. Bu nedenle de anlaşmalı boşanma davası ile çekişmeli boşanma davası arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Çekişmeli bir hal alan anlaşmalı boşanma davaları ile ilgili olarak tarafların cevap dilekçelerini sunması, nafaka, velayet ve tazminat talepleri varsa bunlara yönelik olarak da mahkemeye belgelerin hazırlanarak iletilmesi gerekir. Bu süreçte de taraflara mahkemece hazırlanmak için zaman verilir.

Boşanma davaları ile ilgili olarak oluşabilecek maddi ve manevi tazminat talepleri, nafaka belirlenmesi, velayet ya da mal paylaşımı gibi birçok konu bulunmaktadır. Gaziantep’te açılan Çekişmeli bir boşanma davası sürerken eşler maddi ve manevi tazminat davası da açabilmektedirler. Tazminat davası açılacağı zaman ise davacı eşin kusursuz ve az kusurlu olmasına bakılacaktır.

Bunun dışında velayet davaları da çocukları ilgilendirmesi açısından önemli konular arasında yer almaktadır. Eşler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan biri de mal paylaşımı konusudur. Nafaka talepleri gibi istekler karşısında da mahkemenin karar alması gerekli olur.

Boşanma davaları ile aile birliği mahkeme kararı ile sonlandırılır. Eşler bu tür bir dava açarken anlaşma ya da çekişme yoluna gidebilmektedir. Gaziantep’te açılan anlaşmalı davalar daha kısa sürede sonuçlanmasına rağmen çekişmeli boşanmalar için bu durum geçerli değildir. Gaziantep’te açılan çekişmeli davalar süreç açısından daha zorlu dava türleridir.


Boşanma davası için boşanma avukatı tutamk zorunda mıyım?

Hiç bir dava için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak bir boşanma davası bir çok kanunu barındıran bir dava türü olması nedeniyle Gaziantep boşanma avukatı olarak sizlere tavsiyemiz sürecinizi bi boşanma avukatı ile yürütmenizdir. Çünkü boşanma avukatı size bu süreçte rizoyu en aza indirgeyerek yol haritanızı çizecektir. Şunu da belirtmek isteriz ki boşanma avukatı bir uzmanlık ünvanı olmayıp sadece bu alanda yoğun davası olan avukatlara halk tarafında yapılan bir hitap tarzıdır. En iyisi sizin küçük çaplı bir araştırma ile bi avukat bulmanızıdr.


Anlaşmalı Veya Çekişmeli Boşanma Hususunda
Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya döner mi?

Anlaşma şartlarına tarafların uymaması veya birçok nedene bağlı olarak protokolden cayması durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli davaya dönüşürAnlaşmalı boşanma davasından tarafların vaz geçmesi davayı çekişmeli hale getirecektir.

Çekişmeli boşanma Anlaşmalıya dönerse ne olur?

Eşlerin tüm hususlarda anlaşma yaparak, anlaşmayı protokolünü her iki eşten altını imzalayarak aile mahkemesine çekişmeli devam eden boşanma davalarını, anlaşmalı boşanmaya dönüştürdüklerini beyan ederek duruşma günü alırlar. Alınan duruşma günün eşler bizzat duruşma gününde hazır olarak katılırlar.

Anlaşmalı boşanmada karşı taraf gelmezse ne olur?

Bunun kararı davanın türüne göre verilir. Eğer görülen dava anlaşmalı boşanma davası ise ve taraflardan biri davaya gelmediyse bu durumda anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma davasına döner. Çünkü anlaşmalı davalarda hakim her iki tarafı da davada görmek ister.

Çekişmeli boşanmada neler olur?

Çekişmeli boşanma davası, 4721 Sayılı Kanun’un 166/3 hükmü dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanılarak açılmış ve eşler arasında boşanmanın sonuçları ve ferileri konusunda anlaşmanın sağlanamadığı boşanma davalarıdır.

Anlaşmalı boşanmak için ne yapmak gerekli?

Eşlerden birinin mahkemeye başvurmaya yeterlidir. Yine de iki eş birlikte anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile mahkemeye başvurabilir. Ayrıca dilekçeye anlaşmalı boşanma protokolü de eklenmelidir. Bunun akabinde tensip zaptı hazırlanarak eşlere duruşma günü bildirilir.

Çekişmeli boşanma davası kaç duruşmada biter?

Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter? Celse sayısı olarak değerlendirildiğinde genellikle çekişmeli boşanma davaları 5-6 celse sürer; celse arası süre genellikle 3 – 4 ay gibi olur ve dolayısıyla ortalama dava süresi 1.5 yıl olarak kabul edilebilir.

Anlaşmalı boşanmada kadının hakları nelerdir?

Kadın hakları, nafaka; velayet; tazminat; mal paylaşımı; düğün takılarında gündeme gelmektedir. Çocuğun bakımını ve gözetimini ihmal etmeyecek ve çocuğun menfaatini üstün tutacak olan ebeveyn velayet hakkını almalıdır. Bu doğrultuda anne müşterek çocuğun velayetini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında hakim ne sorar?

Özellikle davanın açılma sebebi hâkimin yönelmesi gereken konuları belirler ve hâkim buna göre belirli konulara dikkat eder. Örneğin; Ortada şiddet olayı varsa konuyla ilgili şahitler dinlenir, sağlık raporu varsa incelenir ve şiddete yönelik detaylı sorular sorulur.

Çocuğun velayeti kimde kalır?

Anne ve baba evli olduğu sürece ortak velayet söz konusudur. Anne ve baba birlikte yaşamıyor ancak evliler ise velayet hakim tarafından geçici olarak eşlerden birine verilir. Eğer eşlerden biri ölmüşse, sağ kalan eş velayeti alır. Boşanmada çocuk kendisine bırakılan taraf velayeti alır.

Mahkeme çocuğu kaç yaşına kadar anneye verir?

Türk hukuku uygulaması açısından 6 ile 7 yaşına kadar çocuğun velayeti anneye verilir. Zira çocuğun anne bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerin bu yaşlar arası olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Bu yaşlar arasındaki bir çocuğun anneden alınarak babaya verilmesi aksi bir şey olmaz ise neredeyse imkansız gibidir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

 • Hatay Boşanma Avukatı
  Hatay boşanma avukatı, Akıllar Hukuk bürosu dinamik kadrosu içerisinde yer alır. Boşanma davaları; Anlaşmalı boşanma Boşanma protokolünün hazırlanma aşaması Çekişmeli boşanma davaları Maddi- manevi tazminat davaları , […]
 • Mardin Çekişmeli Boşanma Avukatı
  Mardin boşanma avukatı ekibimiz çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çekişmeli boşanma davası, yine eşlerden en az birinin boşanma isteği doğrultusunda açılan, […]
 • Mardin Anlaşmalı Boşanma Avukatı
  Anlaşmalı Boşanmada Avukat Ne Yapar? Hukuk açısından bunu şu şekilde açıklamak daha doğru olacaktır. Müvekkili ile avukat arasında anlaşma bağı bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma bile olsa yazılı beyanlarda […]
 • Mardin Boşanma Avukatı
  Mardin boşanma avukatı. Evlilik çiftler için büyük anlama sahip olmakla beraber bitmesi yıkıcı durumlara sebep olmaktadır. Boşanmanın yaşattığı ruhsal ve psikolojik etkilerin yanında maddi anlamda da değişikliğe […]
 • Adana Boşanma Avukatı
  Adana boşanma avukatı ifadesinden kasıt Adana ilinde faaliyet gösteren ve genellikle boşanma davaları ile uğraşan avukatlardır. Biz Akıllar Avukatlık Ofisi olarak Adana Boşanma Avukatı hizmetini uzman avukat […]
5/5 - (1)

Bu gönderiyi paylaş

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?