Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma:

Yargıtay2. Hukuk Dairesi
Esas : 2016/23158Karar : 2018/10085 Karar Tarihi : 26.09.2018
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dava, kadın tarafından Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak açılmış, dava devam ederken usulünce yapılan ıslahla Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenen akıl hastalığına dayalı boşanma davasına dönüştürülmüştür. Davalı erkeğin …

Sulh Hukuk Mahkemesi’ nin 2014/139 Esas, 2014/171 karar sayılı ilamı ile kısıtlanmış olduğu örülmüştür. …

Sulh Hukuk Mahkemesinde kısıtlanma kararına dayanak yapılan Merzifon KMP Devlet Hastanesi sağlık kurul raporunda davalı erkeğin “zeka geriliği nedeniyle akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için yeterli olmadığı, hastalığının sürekli olduğu ve vasi tayini gerektiği!” gerekçesiylevesayet altına alınmasının uygun olduğu şeklinde rapor düzenlemiştir. Yinedosyadan anlaşıldığı üzere davalı erkeğin 1990 yılına ait …. tarafından düzenlenmiş “ileri derece debilite” tanısı ile askerliğe elverişsiz olduğuna yönelik raporunun bulunduğu, yine davalı erkeğin 1993 tarihli raporu sonucu 2022 sayılı yasadan kaynaklı engelli aylığı aldığı anlaşılmaktadır. Dosya içerisinde bulunan, mahkemece Adli Tıp 4. İhtisas Kurulundan alınan 11.05.2015 tarihli 2015/2001 karar sayılı raporunda ise, davalı …’in fiil ehliyetine haiz olduğu, kişide mevcut akıl hastalığı veya zeka geriliğinin tespit edilemediği belirtilmiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporu ile dosyada mevcut diğer raporlar arasında çelişki vardır.2959 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 15 maddesinin (f) bendi “Adli Tıp İhtisas Kurulu ile Adli Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının verdikleri rapor ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkiler Adli Tıp Genel Kurulunca incelenir ve kesin karara bağlanır” hükmünü getirmiştir.O halde, mahkemece öncelikle ……Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/139 Esas, 2014/171 karar sayılı dosya aslının yahut onaylı suretinin dosya arasına alınmasından sonra tüm dosya, raporlarla ve daha önceki tedavi evrakları ile birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilerek raporlar arasındaki çelişkinin Adli Tıp Genel Kurulunun görüşü alınmak suretiyle giderilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?