TCK MADDE 162 TAKSİRLİ İFLAS

TCK MADDE 162 TAKSİRLİ İFLAS

TCK MADDE 162 TAKSİRLİ İFLASTacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
TCK MADDE 162’NİN GEREKÇESİ
Madde metninde, taksirli iflas suçu tanımlanmıştır. Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin (Türk Ticaret Kanunu, madde 20, fıkra 2) gösterilmemesi yani objektif özen yükümlülüğünün ihlâli dolayısıyla iflâsa sebebiyet verilmesi hâlinde taksirli iflas söz konusudur.Hileli iflas suçunda olduğu gibi, kişinin taksirli iflas dolayısıyla cezalandırılabilmesi için, tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflâsa karar verilmiş olması gerekir. Bu nedenle, iflas olgusunun gerçekleşmesi, bu suç açısından da bir objektif cezalandırılabilme şartı niteliği taşımaktadır.
TCK MADDE 162 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
Yargıtay15. Ceza Dairesi
Esas : 2017/27513Karar : 2019/9072Karar Tarihi : 26/09/2019 
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Sulh Ceza MahkemesiSUÇ : Taksirli iflasHÜKÜM : Beraat, mahkumiyet
Taksirli iflas suçundan sanık …’un beraatine, sanık …’un mahkumiyetine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;İddianamedeki sevk ve tavsife, mahkumiyet hükmündeki nitelendirmeye ve temyizin kapsamına göre, Yargıtay Kanununun Değişik 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 30.01.2019 Tarih ve 2019/1 sayılı kararı gereğince temyiz incelemesi Yüksek (8.) Ceza Dairesi’nin görevi dahilinde olduğundan Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili Daire’ye GÖNDERİLMESİNE, 26/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yargıtay15. Ceza Dairesi
Esas : 2019/6768Karar : 2019/8954Karar Tarihi : 26/09/2019 
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Taksirli İflasHÜKÜM : TCK’nın 162/1, 53, 58. maddeleri uyarınca mahkumiyet
Taksirli iflas suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;Mahkeme kararındaki uygulamaya, temyizin kapsamına, tebliğname tarihi ile Yargıtay Kanunu’nun Değişik 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 30.01.2019 tarih ve 2019/1 sayılı işbölümü kararı gereğince temyiz incelemesi Yüksek (8.) Ceza Dairesinin görevi dahilinde olduğundan dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE ve dosyanın ilgili daireye GÖNDERİLMESİNE, 26/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yargıtay8. Ceza Dairesi
Esas : 2019/11920Karar : 2019/8315Karar Tarihi : 13.06.2019  “İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Taksirli iflasHÜKÜM : Mahkumiyet
Gereği görüşülüp düşünüldü:Sanığın yetkili müdürü olduğu … Endüstiriyel Mutfak Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti.nin iflasına karar verildikten sonra iflas idaresince sanığa yapılan tebligata rağmen sanığın şirketin defter ve belgelerinin teslim etmeyerek işyerini terk etmesi şeklinde gerçekleşen olayda; suçun vasfının TCK’nın 161/1-b maddesi kapsamında olup olmadığı hususunda delillerin değerlendirme ve yargılama yapma görevinin 5235 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca ağır ceza mahkemesine ait olmakla, CMK’nın 5. maddesi uyarınca görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 13.06.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?