Kiracının Bina Giderlerini Ödememesi Halinde Tahliye Edilmesi İstenebilir Mi ?

Kiracının Bina Giderlerini Ödememesi Halinde Tahliye Edilmesi İstenebilir Mi ?Özet : Site aidatının kiralananın kullanımına ilişkin bir yan gider olduğunda kuşku yoktur. Ancak site aidatı sözleşmede aksi belirtilmedikçe site yönetimine ödenmesi gereken bir borç olduğundan kiracıdan istenebilmesi ve temerrüt ihtarına konu edilebilmesi için kiraya verenin bu bedeli site yönetimine ödemiş olması gerekir. Buna göre; temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının veya yan giderin muaccel (istenebilir) olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir.
Yargıtay6. Hukuk Dairesi
Esas : 2014/7734Karar : 2014/10611Karar Tarihi : 30.9.2014
DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Dava, itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece itirazın kaldırılması isteminin kabulüne tahliye isteminin reddine karar verilmiş, karar davacı ve davalı vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.
Takipte dayanılan 23.04.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. 
Davacı kiralayan vekili, kiralanana ait 2012 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı site aidatının ödenmediğini belirterek, söz konusu ayların tahsili için davalı hakkında 03.09.2012 tarihinde tahliye istemli icra takibi başlatmıştır. Davalı süresinde verdiği borca itiraz dilekçesinde; takip konusu aylara yönelik ödemelerin site yönetimine yapıldığını belirterek borcu olmadığını savunmuştur. Davalı duruşmada site yönetim kurulu üyesinin imzasını taşıyan ödeme belgesi ibraz etmiştir. 
Söz konusu belgede 2012 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran site aidatlarının 25.06.2012 tarihinde ve 2012 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aidatlarının ise 24.09.2012 tarihinde ödendiği belirtilmiştir.
Mahkemece davalının sunduğu ödeme belgesine yönelik her hangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın itirazın kaldırılması isteminin kabulüne, site aidat borçlarının temerrüde esas olmayacağı gerekçesi ile tahliye isteminin reddine karar verilmiştir.
Kiralananın kullanımı ile ilgili yan giderlerin temerrüde esas teşkil edeceği 6099 sayılı Türk Borçlar Kanununun 315.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının veya yan giderin muaccel (istenebilir) olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir.
Somut olayda alacak site aidatına ilişkindir. Site aidatının kiralananın kullanımına ilişkin bir yan gider olduğunda kuşku yoktur. Ancak site aidatı sözleşmede aksi belirtilmedikçe site yönetimine ödenmesi gereken bir borç olduğundan kiracıdan istenebilmesi ve temerrüt ihtarına konu edilebilmesi için kiraya verenin bu bedeli site yönetimine ödemiş olması gerekir. Mahkemece somut olayın bu özelliği üzerinde durulmadığı gibi, davalı tarafından sunulan ödeme belgesi de değerlendirilmemiştir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan ilke ve esaslar gözetilip davalının sunduğu ödeme belgesi incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı ve davalının kararın esasına yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 30/09/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?