Ceza Hukuku

Ceza hukuku ve ceza kanunları kendi içinde genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza hukukunun genel kısmında temel ilkeler incelenirken, özel kısmında ise ayrı ayrı suç tipleri tanımlanmaktadır. Ceza kanunlarımız arasında genel kanun Türk Ceza Kanunu iken, Terörle Mücadele Kanunu birçok özel ceza kanunumuz da bulunmaktadır.

Ceza yargılaması üç ana unsurdan oluşmaktadır: iddia, savunma ve yargılama. Savunma hakkı, kendisine bir suç isnat edilen kişinin, söz konusu suçu işlemediğini, eylemin öngörülenden daha az cezayı hak ettiğini veya başka hukuki sebeplerin varlığı halinde cezalandırılmaması veya daha az cezalandırılması gerektiğini yargı makamları önünde ileri sürebilmesidir ve genelde bir avukatın müdafiliği aracılığı ile yapılır.

Ceza yargılamasında aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere birçok ilke gözetilir ve bunlara uygun olarak karar verilir:

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
Suçta ve cezada kusur ilkesi
Belirlilik ilkesi
Kıyas yasağı
Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi
Ceza kanunlarının yer yönünden uygulanmasında mülkilik ilkesi
Geriye yürüme yasağı
Bu ilkelerden hareketle, suçun ve cezanın kanundaki tanımlamanın dışında olamayacağı, bilerek ve isteyerek yapılmayan eylemlerden ötürü cezaya hükmedilemeyeceği, ilgili suç tanımının herkes tarafından anlaşılabilir olması gerektiği, olaylar benzer olsa bile her birinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiği, bir suçtan dolayı sadece o suçu işleyenin sorumlu tutulabileceği, ülkesinde suç islenen devletin ceza kanununun uygulanması gerektiği ve ilgili kanunun yürürlükte olduğu tarihte suç olarak tanımlanmayan bir fiilden dolayı ceza verilemeyeceği çıkarımları yapılabilir.

Suçun varlığını tespit etmek için dört unsur incelenir. bunlar, suçun kanunda yer alan tanıma uygun olup olmadığı, maddi unsur, hukuka aykırılık ve manevi unsurdan ibarettir. Eğer bu unsurlardan biri eksikse bu halde bir suçun varlığından, dolayısıyla ceza verilmesinden söz edilemez. Bunlar dışında suçun özel görünüş biçimleri, yani teşebbüs, içtima ve iştirak de dikkate alınır.

Bir suçun varlığının söz konusu olduğu hallerde dahi, bu defa sanığın hukuka uygunluk sebeplerinin var ise ceza almaması veya cezayı azaltan sebeplerin öne sürülmesi söz konusu olacaktır.

Ceza hukukunun karmaşık yapısı dolayısıyla yargılamanın adil yargılanma ilkesinin ihlali sonucunu doğuracak tüm işlemlerin, ceza hukukuna hakim olmayan bireyler tarafından bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerek müşteki, gerekse şüpheli ve sanığın ceza yargılamasının tüm aşamalarında mutlaka Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ilkelerine hakim bir avukat eşliğinde iddia ve savunmalarını ileri sürmeleri gerekmektedir.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

2 Yıllık Zaman Aşımı Geçtikten Sonra Disiplin Cezası Verilemez

Zaman aşımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  127. maddesinin son fıkrasında; disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı hükmüne yer verilmiştir. Zamanaşımı süresi geçtikten sonra verilmiş olan bir disiplin cezası Danıştay Başkanlığınca iptal edilmiştir. ÖZETİ : Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiye …

2 Yıllık Zaman Aşımı Geçtikten Sonra Disiplin Cezası Verilemez Devamı »

Cep Telefonu Mobil Aldatma Tehdit Şantaj Müstehcen Görüntü Facebook Instagram Sosyal Medya Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

1 Ekim 2020 İtibariyle Sosyal Medya Yasası Yürürlüğe Girdi !

Sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getiren sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, temsilcilik açmayan sağlayıcılara kademeli olarak yaptırım uygulanacak. Sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye’de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile …

1 Ekim 2020 İtibariyle Sosyal Medya Yasası Yürürlüğe Girdi ! Devamı »

0 (sıfır) Km Araç İçin Tüketici-Bağlı Kredi Kullanılmışsa,Aracın Teslim Edilmemesinden Kredi Veren Banka Müteselsilen Sorumludur

0 Km Araç İçin Tüketici-Bağlı Kredi Kullanılmışsa,Aracın Teslim Edilmemesinden Kredi Veren Banka Müteselsilen Sorumludur Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas : 2017/10872Karar : 2018/12039Karar Tarihi : 26.11.2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz …

0 (sıfır) Km Araç İçin Tüketici-Bağlı Kredi Kullanılmışsa,Aracın Teslim Edilmemesinden Kredi Veren Banka Müteselsilen Sorumludur Devamı »

UYUŞTURUCU MADDE BULUNMAYAN VE İNCELEME DIŞI SANIĞIN SUÇUNA İŞTİRAK ETTİĞİNE DAİR SOYUT BEYAN DIŞINDA DELİL BULUNMAMASI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas : 2017/380Karar : 2019/43Karar Tarihi : 22.01.2019 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık …’un, 5237 sayılı TCK’nın 188/3, 52/2-4, 53 ve 54. maddeleri uyarınca 10 yıl 6 ay hapis ve 1.250 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, taksitlendirmeye, hak yoksunluğuna ve müsadereye ilişkin Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 21.04.2015 …

UYUŞTURUCU MADDE BULUNMAYAN VE İNCELEME DIŞI SANIĞIN SUÇUNA İŞTİRAK ETTİĞİNE DAİR SOYUT BEYAN DIŞINDA DELİL BULUNMAMASI Devamı »

TCK MADDE 252 RÜŞVET SUÇU

TCK MADDE 252 RÜŞVET SUÇU
1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?