iş Hukuku

işçi avukatı gaziantep

İş Hukuku

İş Hukuku alanında faaliyet gösteren Akıllar Avukatlık Bürosu çalışmalarını Gaziantep’teki ofisinde yürütmektedir.

İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda kişiler iş hukuku avukatına ihtiyaç duymaktadır.

Bu bağlamda iş hukuku ile ilgili tüm konularda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlamaktayız.

İş Avukatı Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

 • İşe İade Davası
 • Kıdem Tazminatı Alacağı Davası
 • İhbar Tazminatı Alacağı Davası
 • Fazla Mesai Alacağı Davası
 • Hizmet Tespit Davası
 • İş Kazaları
 • Kötü Niyet Tazminatı Davası
 • İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • İş Hukuku Avukatı Danışmanlık Hizmetlerimiz
 • İş Hukuku Şirket Danışmanlığı
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması / Düzenlenmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Haklı Fesih

İş hukuku işçi Avukatı arandığında bu anlamda ekibimiz uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile hizmet sağlamaktadır. İşçi hakları konusunda tüm dava ve uyuşmazlık takibi uzman iş hukuku avukatlarımız tarafından sağlandığı gibi yine işveren avukatı olarak birçok işverene hizmet vermiş işveren avukatlarımız da işlerini en iyi şekilde yapmaktadır.

 

İşe İade Davası

İşçinin, işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılması halinde kanunda belirtilen koşulların oluşması durumunda işe iade davası açılabilir. Bu dava ile işçinin işine iadesi, aksi halde en az 4 aylık işe başlatmama tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süre ücretinin ödenmesi talep edilir. İşe iade davası için işçinin işten çıkarılması veya işten çıkarılacağına dair feshi ihbarının yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır.

Arabuluculuk dosyasının anlaşmama ile sona erdiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde de davanın açılması gerekir.

Aksi takdirde dava hak düşürücü süre nedeniyle reddedilecektir. İşe iade davası açılabilmesi için iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması ve dava açacak işçinin minimum 6 aydır aynı iş yerinde çalışması gerekir. İşten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi işe iade davası açılmasına engel teşkil etmemektedir.

İşe İade Davası, işveren tarafından iş akdi geçerli bir neden olmaksızın feshedilen işçinin, iş güvencesinden faydalanarak işe iadesini talep ettiği davaya denilmektedir.

İşe iade davası iş kanunu çerçevesinde ele alınan bir dava türü olmakla birlikte işçi-işveren arasında kurulan iş sözleşmesinin doğurduğu sonuçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere işveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesi her iki tarafa da belli başlı haklar ve borçlar yüklemektedir.

Bununla birlikte belli haklar, borçlar ve sorumlulukları beraberinde getiren bu iş sözleşmesi, öngörülemeyen durumların meydana gelmesi durumunda sürdürülemez bir hal alabilmektedir.

İş Kanunu yasaları özellikle işçiyi korumak amacı ile iş güvencesi kurallarını ayrıyetten belirlemiş ve işverenin iş sözleşmesini sona erdirmesine bazı özel durumlar çerçevesinde sınırlandırmalar getirmiştir. Bahsi geçen bu özel durumlar meydana geldiğinde işe iade kavramı ortaya çıkmaktadır. Gaziantep Avukatlık Ofisi olarak işe iade davalarını üstlenmeteyiz.

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı, işçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl süre çalışması neticesinde işçinin bu iş yerinde çalışması esnasında yıpranmasından kaynaklı olarak belli koşullarda hak kazanacağı tazminat türüdür.

“Hukuki niteliği gereği kıdem tazminatı bir ücret değil, tazminat alacağıdır.”

Kıdem tazminatının hesaplanmasında giydirilmiş brüt ücret esas alınır. İşçinin çalıştığı her bir yıl için ortalama bir giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Normal şartlar altında istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz. Ancak işçinin haklı bir nedeni bulunması halinde işçi iş akdini kendisi feshetse bile kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kıdem tazminatı alabilmek için gereken şartlar, aşağıda verilmiştir:

 • İşyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmak
 • 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında olmak

Yukarıdaki iki koşulun sağlanması halinde, aşağıdaki durumlarda işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır:

 • İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı sebeple feshedilmiş olması,
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep olarak sayılacak sebeplerden biriyle feshedilmemiş olması,
 • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi,
 • Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi,
 • İşçinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin feshi,
 • İşçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi

Yukarıda sayılan durumların detayları, aşağıda ilgili başlıklar altında anlatılmıştır.

İhbar Tazminatı Davası

İşçinin işten derhal ayrılmasını kanunen gerektiren bir neden bulunmuyorsa, işten ayrılmadan önce işten ayrılacağını bildirmesi gereken süre ihbar süresidir. Aynı şekilde işveren de işçinin işten derhal çıkarılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın işçiyi işten çıkarıyorsa ihbar sürelerine uymakla yükümlüdür. İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre kanunla belirlenmiş sürelerdir. İşçi de işveren de ya bu sürelere uyacak ve ihbar süresince iş ilişkisi devam edecektir ya da ihbar süresinin ücreti ihbar tazminatı olarak ödenecektir. 

Gaziantep’te İşten kendi isteği ile ayrılan işçi, ayrılması haklı nedene dayansa bile ihbar tazminatına hak kazanmaz. İhbar tazminatı, işçinin haklı sebebi olmaksızın ve haber vermeden işten ayrılması halinde işçinin veya işverenin usulüne uygun bildirim süresi tanımadan feshetmesi halinde işverenin ödeyeceği tazminattır. Görüldüğü üzere hem işçiye hem de işverene tanınan bir yükümlülüktür. Haklı nedenle fesih hakkına dayanmadan sözleşmeyi fesheden taraf, diğer tarafa kanun maddesinde belirtilen süreler adına ihbar öneli vermelidir.

 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde süreli fesih başlığı ile düzenlenmiş olup belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durum diğer tarafa bildirilmelidir. İhbar tazminatına ilişkin süreler kanunda düzenlenmiş, işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kanunda ihbar süresi olarak iş sözleşmesi; 6 aydan az sürmüş ise işçi, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra, 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi adına bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra, 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra, 3 yıldan fazla sürmüş işçi için bildirimden başlayarak 8 hafta sonrasına kadar sözleşme feshedilmiş sayılacaktır. Ancak bu süreler sözleşmeler ile artırılabilecektir. Bildirim süresine uyulmaması halinde ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Kanunda belirtilen süreler, bildirimin diğer tarafa ulaşmasından itibaren başlayacaktır.

Fazla Mesai Davası

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma yapan işçiye 1 saatlik fazla çalışmasının karşılığında 1,5 saatlik ücreti fazla mesai ücreti olarak ödenmelidir. Aksi halde bu nedenle işçi işten ayrılarak hem kıdem tazminatının hem de fazla mesailerinin ödenmesini talep edebilir. Fazla mesailerin ispatında puantaj kayıtları, işyeri giriş-çıkış listeleri, PDKS kayıtları, aynı işyerinde çalışmış olan diğer işçilerin tanık beyanları delil olarak gösterilebilecektir.

Gaziantep’te açılacak Fazla mesai alacağının tespiti için öncelikle fazla sürelerle çalışma ile fazla çalışma kavramları ayırt edilmelidir. Fazla sürelerle çalışma, işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, belirlenen çalışma süresinin 45 saate kadar aşılması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda işçi, fazla çalıştığı süreler bakımından saatlik ücretinin %25 fazlası kadar ücrete hak kazanacaktır.

Gaziantep’te  açılacak Fazla çalışma ise haftalık ortalama çalışma süresinin 45 saat ya da altında belirlendiği durumlarda 45 saati aşan çalışmaları ifade etmektedir. Bu durumda ise işçiye saatlik ücretinin %50 fazlası, fazla çalışma süreleri bakımından ödenmelidir.

Fazla mesai alacağı davaları, kıdem ya da ihbar tazminatı davaları gibi işçinin en sık başvurduğu davalardandır. İşçiler, tek bir dava ile bu alacakların tamamını talep edebilir. Fazla mesai davaları bakımından, fazla mesainin yapıldığının ispatı işçiye, karşılıklarının ödendiğinin ispatı ise işverene aittir. İşçi, fazla mesainin yapıldığını farklı deliller ile ispat edebilir. Uygulamada fazla mesainin gerçekleştiğinin en sık ispat aracı tanıklardır.

Ortalama iki tanık ile işçi fazla mesailerin yapıldığını ispat edebilecektir. Tanıkların beyanları, dava açan işçi ile aynı dönemde çalıştıkları dönemlerle sınırlı olarak önem arz etmektedir. Öte yandan aynı işverene karşı davası bulunan ve devam eden tanıkların beyanlarının fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil alacakları bakımından itibar görmeyeceği de Yargıtay uygulamaları ile sabittir.

gaziantep avukat 1

Hizmet Tespiti Davası

İşverenin, işçinin çalışma durumunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmediği, kazanç ve prim ödeme gün sayılarını eksik gösterdiği durumlarda işçi tarafından gerçek durumun tespiti amacıya açılan davaya hizmet tespiti davası denir. 

Örnek vermek gerekirse uygulamada sıklıkla görülen, işçinin ücretinin bir kısmının elden yatırılması olayını söyleyebiliriz. İşçinin maaşının bir kısmı elden yatırılarak yalnızca banka hesabına yatan kısım için SGK’ya bildirim yapılarak işçinin hizmet süresinden kısılmaktadır. Açılacak dava bunun tespiti açısından da yarayışlı olur.

Bu dava ile işçi, işverenin bildirim yükümlülüğünü doğru bir şekilde yerine getirmemesi nedeniyle uğradığı hak kayıplarını telafi eder. Davanın lehe sonuçlanması halinde işçi, kuruma bildirilmediği günler için de geçmişe dönük olarak sigortalı sayılacaktır.

Gaziantep’te  açılacak Hizmet tespit davasında davacı taraf ilgili hususların tespitini talep eden işçidir. Davalı ise işçinin çalışma durumunu SGK’ya bildirmeyen veya eksik prim ödemesi yapan işveren olacaktır. 

Hizmet tespiti davasına ilişkin düzenlemeler 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bulunur. İşçinin sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakıldığı durumlarda buna ilişkin dava süreci önem arz eder. Bu aşamada işçi avukatından avukat desteği almak hak kayıplarının telafisi açısından oldukça önemlidir. 

İş Kazaları

İş kazaları ne yazık ki ülkemizde sıklıkla görülen ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklı olarak meydana gelen kazalardır. İş kazası avukatı bu anlamda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlayarak iş kazasından kaynaklı tazminat alacakları için iş kazası davalarını takip etmektedir.

Bu anlamda Gaziantep’te bulunan uzman iş kazası avukatlarımız ilgili dava süreçlerini hem iş kazası tazminatı alacakları hem de iş kazası ceza davaları bakımından titizlikte yürütmektedir. İş kazası avukatı ile iş kazalarında işverenin kusuru ile meydana gelen kazalarda işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve dava konusu edilmesinde iş kazası avukatı önem arz etmektedir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO)’ya göre önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası;

 1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
 3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 4. Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş kazasını “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlamışlardır.

İş kazası ; İşyerinde veya iş gereklilikleri nedeniyle meydana gelen, kimi zaman ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaya denir.

işçilik alacakları gaziantep işçi avukatı

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik alacakları, işçinin işyerinde çalışmasından kaynaklı olarak kanundan kaynaklı doğan ücret ve tazminatlarına verilen genel isimdir.

Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, prim-ikramiye, yol ve yemek ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai gibi alacaklar işçilik alacaklarına örnek olarak gösterilebilir. İşçinin çalışmasının karşılığında kazandığı hak ve alacakları vadesi geldiğinde işveren tarafından ödenmelidir.

Ancak aksi bir durumun söz konusu olması halinde yasal sürecin başlatılması gerekebilir. İşçilik alacaklarının süresinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda bu, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirme imkanı sağlamaktadır.  Gaziantep’te  açılacak İşçilik alacaklarının dava konusu edilecek olması durumunda zaman aşımı süreleri işçinin hak kaybına uğramaması için önem taşır. 01.01.2018 tarihinden sonra İş Kanununda yapılan değişiklikle işçilik alacaklarının bir kısmı için zaman aşımı süreleri kısaltılmıştır. Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 01.01.2018 tarihinden önce işten ayrılanlar için 10 yıl iken, bu tarihten sonra işten ayrılanlar için zaman aşımı süresi 5 yıl olmuştur.

Bu alacaklar için zaman aşımı süresi iş akdinin feshedildiği tarih itibariyle başlar. Uygulamada genellikle karıştırılan konu ise fazla çalışma ücreti alacakları açısından ön görülen zaman aşımı süresidir. Zamanaşımı süresi, alacağa hak kazanıldığı tarih itibariyle başlamaktadır. Fazla mesai ücretlerine ise çalışılan her ayın sonunda hak kazanılmaktadır. Buna göre fazla mesai alacakları hak kazanıldıkları ay itibariyle 5 yıl içerisinde talep edilmezse zaman aşımına uğrayacaktır.

Şirketler İçin İş Hukuku Danışmanlığı

İş hukuku avukatlarımız işveren avukatı olarak yürüttükleri çalışmalarında işverenlere iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerine ek olarak düzenlenmesi gereken fazla çalışma muvafakatnameleri, yıllık izin belgeleri, devamsızlık tutanakları, ihtar ve ihbarnamelerin hazırlanarak işçilere gönderilmesi iş ve işlemlerini de işveren avukatı olarak gerçekleştirmektedir. İş sözleşmelerinin feshedilmesi, işçilere gönderilecek hukuki metinlerin düzenlenmesi işleri de işveren avukatının görevlerindendir.

Yine iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket edilmesi işçin işveren avukatlarımız müvekkillerle iletişim halinde olmakta ve bu konuda iş yerinde yapılması gereken tüm yasal düzenlemelerden işverenleri haberdar etmektedir. Eş zamanlı olarak işyerinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi için işveren avukatları tarafından verbis sistemine kayıt ve gerekli hukuki metinlerin hazırlanması başta olmak üzere tüm KVKK hukuku desteği iş hukuku avukatlarımızla birlikte KVKK alanında uzman avukatlarımızla koordineli olarak yürütülmektedir.

Haklı Fesih

İşçilerin fesih nedenlerine göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanıp yararlanamayacağı ve bazen de cezai şart gibi bir takım yükümlülüklerden sorumlu olup olmayacağı belirlenmektedir. İşinden ayrılan işçi için, yıllar süren çalışmaları karşılığında bu haklardan yararlanabilmek ayrı bir önem arz etmektedir. Eğer işçi elinde haklı fesih nedeni olsa da buna dayanmadan fesih yaparsa, yıllar süren çalışmalarının karşılığı olan kıdem tazminatı gibi haklardan mahrum kalması durumu söz konusu olabilir.

İşte iş akdinin feshinde dayanılan nedenin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Kanunun 24 üncü maddesinde işçinin haklı fesih nedenleri düzenlenmiştir. Bu fesih nedenlerinden birinin varlığı halinde işçi süresi belirli ya da belirsiz olsun iş akdini bu haklı sebeplere dayalı olarak feshedebilir. Şu hususu da önemle belirtmek gerekir ki işçinin haklı fesih nedenleri mevcutsa İş Kanununun 17 inci maddesinde sayılan fesih bildirim süresine uyulmasına gerek olmaksızın iş akdini derhal feshedebilir. Bu yönüyle süreli fesihten ayrılır.

Hatta bir takım haklı sebepte, fesih hakkının belirli süre içinde kullanılması gerekliliği ortaya konulmuştur. Konuya ilişkin düzenleme 4857 s. İş Kanununun “Derhal fesih hakkını kullanma süresi” başlıklı 26 ıncı maddesinde açıkça ortaya konulmuştur.

İş Hukuku

Gaziantep iş hukuku avukatı arandığında bu anlamda ekibimiz uzman avukat kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile hizmet sağlamaktadır. İşçi hakları konusunda her türlü dava ve uyuşmazlık takibi uzman iş hukuku avukatlarımız tarafından sağlandığı gibi yine işveren avukatı olarak birçok işverene hizmet vermiş işveren avukatlarımız da işlerini en iyi şekilde yapmaktadır. Gaziantep İş mahkemelerinde işçi-işveren uyuşmazlıkları bakımından işçilik alacakları, Gaziantep’te açılan işe iade davaları ve Gaziantep’te  açılan iş kazasından kaynaklı tazminat talepleri görülmektedir. Gaziantep İş mahkemesi avukatı bu davalarda taleplerin ispatı için hukuki destek sağlar ve en iyi sonucu elde etmek maksadıyla çalışır.

İşçi hakları bakımından iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku davaları, işçi davaları konusunda; kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai davası, işe iade davası ve benzeri tüm dava türlerini yürütmektedir.

Aynı zamanda iş hukukun da uzman ekibimiz ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin ve yıllık izin ücretlerinin alınması için davalar açmakta ve talepler doğrultusunda en iyi sonucu elde etmek için üstün gayret ve çaba göstermektedir. Bunlara ek olarak iş hukuku avukatlarımızca işçi haklarını korumak için mobbing davası açılarak mobbing tazminatı alınması, işyerindeki hukuka aykırı eylemlerden kaynaklı durumlar nedeniyle kötüniyet tazminatı alınması için işçi davalarını yürütmektedir.

Hem işçi hem de işveren açısından iş ilişkisinin kurulmasıyla başlamak üzere, iş ilişkisinin devamında ve sona ermesinde iş hukuku avukatı danışmanlığı son derece önemlidir. Özellikle uyuşmazlık meydana gelmeden önce Gaziantep’te işçi avukatından yahut işveren avukatından iş hukuku avukatlık hizmeti almak her iki taraf açısından da sorunun en kısa sürede çözümlenmesine katkı sağlayacaktır.

İş Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri kanunlar kapsamında düzenleyen hukuk dalıdır. İşçi ücretleri, çalışma şartları, işçi-işveren ilişkileri, işçi sendikalarını ve bağlı oldukları tüm toplulukları kapsamaktadır.
 
İş hukuku, kapsam olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır. Bireysel İş Hukuku: Genellikle küçük işletmelerde hizmet akdi ile başlayan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenler.
 
İşçinin işyerinde 1 haftadan fazla süre ile çalışmasını engelleyen zorlayıcı mücbir bir nedenin bulunması halinde işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.
 
İşçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3 yıldan fazla ise 8 hafta önce işten ayrılacağını işverene bildirmesi gereklidir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
 

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi’ derhal fesih nedenidir.”

Fesih ile sona erme, süreli fesih ve süresiz fesih olarak ayrılır. Süre olarak ifade edilen, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki ihbar süresidir. Süresiz fesih ise, uygulamada haklı nedenle fesih olarak da bilinmektedir.
 

Özetle, sözleşme işin niteliğine göre bir süreye tabi olabilir. Bu süre 3 ay da olabilir, 1 yıl da, 5 yıl da. İşçi ile işverenin kendi iradeleri ile belirli süreli iş sözleşmesi kurmaları mümkündür, ama süreyi belirlemek konusunda işin niteliğine bağlıdırlar.

Hizmet süresi 6 aydan az süren işçiler için ihbar süresi, 2 hafta (14 gün) olarak belirlenmiştir. Hizmet süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan bir işçi ihbar süresi, 4 Hafta (28 gün) olarak belirlenmiştir. Hizmet süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan işçiler için ihbar süresi ise, 6 Hafta (42 gün) olarak belirlenmiştir.

İlgili maddede tazminatsız işten çıkarma nedenleri arasında işçinin sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işçinin gözaltına alınması ya da tutuklanması durumunda devamsızlığının 17. maddedeki bildirim süresini aşması gibi haller bulunuyordu.

Belirli süreli iş sözleşmesi bitince taraflarca belirlenmiş olan sürenin bitmesi sonucunda kural olarak kendiliğinden sona erer. Bu sona erme ise, bir fesih olarak değerlendirilemeyeceği için feshe bağlı olarak da sonuçlar da ortaya çıkmaz. Dolayısıyla da işçi kıdem tazminatına da hak kazanamaz.

İş davaları için başlangıçta çok bir masraf gitmemekte sadece başvuru harcı, nispi harç ve gider avansı yatırılmaktadır. Davanın asıl masraf kalemi dosya bilirkişiye gönderildiğinde yapılmaktadır.

Bu avukatınız ile yapacağınız anlaşmaya göre değişmektedir. Genel olarak dava bitiminde avukat çıkan toplam tazminatın yüzde 10 veya yüzde 20 şeklinde yapılan anlaşmaya göre ödeme keslir.

gaziantep işçi hukuku

Fazla Mesai Hesaplanırken Ara Dinlenme Süreleri Hesaplanır Mı?

Ocak 2023

Aralık 2022

 
✅ Gaziantep Kıdem Tazminatı✅ Gaziantep İşçilik Alacakları
✅ Gaziantep işçi avukatı✅ Gaziantep İşveren Avukatlığı
✅ Gaziantep iş avukatı✅ Gaziantep İşe İade Avukatlığı
✅ Gaziantep İhbar Tazminatı✅ Gaziantep İşçinin Hakları

Gaziantep Adliye İş Mahkemesi İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36 Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500 Gaziantep

GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ

GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
KALEM4041
GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
KALEM4034
GAZİANTEP  3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
KALEM4695
GAZİANTEP  4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
KALEM4020
GAZİANTEP  5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
KALEM4005
GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
KALEM4002
GAZİANTEP  7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
KALEM4688
GAZİANTEP  8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
KALEM4054
GAZİANTEP  9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
KALEM4686
Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukat Abdulkadir AKILLAR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine Türkiye derecesiyle girerek kısa sürede başarılı bir şekilde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Barosuna kayıtlı olarak “Çukur Mahallesi Dr.Mecit Barlas Caddesi Suburcu İş merkezi Kat:2 No:6 Şahinbey / Gaziantep” adresinde Avukatlık Ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

Avukat Abdulkadir AKILLAR Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır. Arabuluculuk Vasfında

Banka ve Finans Hukuku, İnşaat Hukuku ile Enerji Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Arabuluculuk vasfı yanı sıra Aktüerya Uzmanlığı Hesap Bilirkişilik vasfı ve eğitimi de bulunmaktadır.

Özel çalışma ise Aile ve İş Hukukudur. Gaziantep ilinde özellikle Aile Hukuku ve İş Hukuku alanında ön plana çıkmış ve bu alanda gerek meslektaşları gerekse de vatandaşlar tarafından bilgisi ve deneyimi rağbet görmektedir.

Akıllar Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında hizmet vermekte ofisin diğer ekibi ise  Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Suçları, İdare Hukuku, Fikri Haklar , Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, KVKK, Trafik Hukuku, Sağlık Hukuku gibi diğer hukuk alanları da dahil branş branş ayırarak her branş için de alanında uzman bir avukatla çalışmanızı sağlayacak bir sistemle hukuk hayatına devam etmektedir.

En karakteristik özellikleri arasında azimli, iştiyaklı, sıkı takipçi oluşu ve her zaman ulaşılabilir olması yer almaktadır.

Müvekkillerine vermiş olduğu hukuki süreç hakkındaki detaylı bilgilendirmeler ve sürecin tüm olasılıkları ile ilgili aydınlatmalar ile başarılı sonuçlar kendisini memnuniyet oranı çok yüksek avukat seviyesine taşımıştır.

Toplumun genelini ilgilendiren birçok davada başarı yakalamış ve hatta NTV, TRT 1, Anadolu Haber Ajansı, Show TV, Milliyet, Hürriyet, Yeni Şafak, DHA, Haber 7 ve diğer TV Kanalları ve Haber Siteleri ve Genel/Yerel Gazetelerde bu davalar yayın konusu edilmiş ve kendisinden çeşitli tarih ve zamanlarda röportajlar alınmıştır.

İngilizce bilmektedir. Ayrıca Arapçası orta düzeyde olsa da tercüman eşliğinde Arap müvekkilleri ağırlamaktadır.

Düzenli olarak çeşitli yayın alanlarında makaleler yazmaktadır.

Avukat Abdulkadir Akıllar’dan hukuki hizmet almak istemeniz durumunda sitemizde belirtilen iletişim adreslerinden kendisini ya da ofisimizi arayabilirsiniz.

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?