İdare Hukuku

göreve iade edilen memurun özlük hakları

Yazı İçeriği

İdare Avukatı Ne İş Yapar

İdare hukuku, kamu yararını sağlamak, bireyler ve toplulukların idare arasındaki ilişki süreçlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare avukatı ise bu alanda uzmanlaşmış avukatlara verilen bir isimdir. İdare hukukunun temeli anayasada belirlenmiştir. İdare hukukunun esasında kamuya hem üstünlük hem de ayrıcalık tanınmıştır.

İdare avukatı ve idare hukukunu anlamak için idare terimini tam olarak kavramak gerekir. İdare ile ifade edilmek istenen, devletin hiyerarşisi içerisinde belli görev ve yükümlükleri yerine getirmek amacı ile oluşturulmuş olan örgütler ve bu örgütlerde çalışan kişilerdir. Tüm idare sisteminin amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdare avukatları da bu alanda bilgi, deneyim ve hizmetlerini sunan kişilerdir.

İdare kamu yararına çalışarak, işlerinde kanuna bağlı hareket etme yükümlülüğündedir. Bu sebeple de eylemlerinde hukuka aykırı durumlar ile çok fazla karşılaşılmaz. Ancak olası hukuka aykırı süreçlerde fert ya da toplulukların başvuracakları yollarda tanımlanmıştır. Böyle bir durumda alanında uzman bir idare avukatı görüş ve danışmalığı büyük yarar sağlayacaktır. Gaziantep İdari Avukat

İdare Avukatının Sunduğu Hizmetler Nelerdir

İdare hukuku çok geniş bir dal olduğundan, idare avukatlarının da verdiği hizmetlerin alanı çok geniştir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • İdarenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği işlemlerin iptal davaları
  • İdare yüzünden olan kayıplara karşı tazminat davaları
  • İdari para cezaları için itiraz davaları
  • Öğrenci ve memur davalarının açılması, yürütülmesi
  • Vergi uyuşmazlıklarında dava açılması ya da uyuşmazlıkların düzeltilmesi / çözümlenmesi
  • Kamulaştırma davalarının yürütülmesi, işlemlere itiraz edilmesi
  • Karayolları trafik davalarının açılması
  • İhale davalarına bakılması ve ihale hukukuna dair itilaflı süreçlerin çözümlenmesi
  • Belediye Kanunu ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • İmar Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi

İdari avukatlar idari hukuku ve yargısı sürecinde yaşanılan tüm sorunlarda profesyonel danışmalık hizmeti de sunarlar. Mesela, pek çok kişi vergi uyuşmazlığı, suçu ve cezaları ile ilgili danışmanlık sürecini alır.

İdari Yargıda Görülen Başlıca Davalar

İdare Hukuku, dayanağını Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan bir hukuk dalıdır. Bu çerçevede idare hukuku, idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenler. Kamu gücünü kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve kamu tüzel kişilerini yakından ilgilendirdiğinden, işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, uyuşmazlığın niteliğine göre, bu uyuşmazlıkların çözümü ve aykırılıkların giderilmesi için idari yargı mercilerine başvurulması (idari başvuru), buradan bir sonuç alınamaması halinde de idari dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelerde dava açılması gerekmektedir.

Anayasamızın 125. maddesine göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinde de idari dava türlerinden bahsedilmiştir. Bu çerçevede 2577 sayılı Kanunun 2.maddesinde belirtilen dava türleri; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere üçe ayrılmıştır:

İptal Davaları

İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalardır. İdari yargılamanın büyük bir bölümünü iptal davaları oluşturur.

Tam Yargı Davaları

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar gören kişiler tarafından açılan davalardır.
İdare mahkemelerinde iptal ve tam yargı davaları ayrı ayrı dilekçelerle farklı davalar şeklinde açılabileceği gibi, aralarında bağ bulunan işlem ve eylemler nedeniyle birlikte aynı dilekçe ile de açılabilir.

İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar

Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır. Gaziantep İdare hukuku avukatı

İdare Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorualr

Avukat tutmak idari davalarda zorunlu değildir. Herkes kendisini ilgilendiren konularda dava açma hakkına açma hakkına sahiptir.
 
İdare Hukukuİdarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku dalıdır.
 
1- İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır.
2- İdare hukuku tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır.
3- İdare hukuku içtihatlara dayanır.
 
Bulunduğunuz yerde idare ve vergi mahkemesi varsa doğrudan mahkemeye giderek elden teslim etmelisiniz. Dava harcı ve posta gideri alınacağını hesap ederek hazırlıklı gidiniz. Önceden mahkemeye başvurup harç ve posta giderinin ne kadar tutacağını öğrenmeniz yararlı olacaktır.
 
Üst derece mahkemelerinde geçirilen süreler ise Bölge İdare Mahkemelerinde 8 ile 10 ay arasında, Danıştay’da ise ortalama bir yıl olmak üzere toplamda idari dava sürecinizin sonuçlanması üç yılı bulacaktır.
 

İdari yargıda dava türleri üçe ayrılır. Bunlar, iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.

 
İdari yargıda aşamalar, duruşmalar şeklinde gitmiyor. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve buna cevap dilekçesi şeklinde dilekçeler şeklinde gidiyor. İptal davalarında, taraflardan birisinin isteği üzerine duruşma yapılması zorunlu. Tam yargı davalarında miktar şartı var.
 
İdare mahkemeleri bir başkan ile yeteri kadar üyeden oluşur. Mahkeme kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. Ancak idare mahkemelerinin tek hakimle karar verebileceği davalar da vardır. Gaziantep İdari dava Avukat
  

Bölge İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği ve ne zaman açıklanacağı 2577 sayılı kanun ile 6 ay olarak belirlenmiştir. Karar Kaç Günde Sonuçlanır? Bölge İdare Mahkemesi ile dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Öncelikle, idari yargılama usulünde, Danıştay kararları doğrultusunda, yargı- lama aşamasında tanık dinlenmemektedir. Bununla birlikte, idari usul sürecinde ya da adli yargı yerlerince dinlenmiş olan tanıkların ifadeleri idari yargı yerle- rince delil olarak kullanılmaktadır.

gaziantep idare hukuku avıkatı

Gaziantep Adliye İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500 Gaziantep

 AdresZeytinli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:5 Posta Kodu 27090 /GAZİANTEP
 Telefon0342 230 89 34 (4 hat)
 Fax0342 230 57 76
 Mail gaziantepbim@adalet.gov.tr
✅ Gaziantep idare hukuku✅ Gaziantep tam yargı davası
✅ Gaziantep idari avukat✅ Gaziantep idare iptal davası
✅ Gaziantep idare avukat✅ Gaziantep idare mahkemesi
✅ Gaziantep idareye karşı dava✅ Gaziantep idari yargı

 

Avuaktlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

Haziran 2022

Haziran 2021

Mart 2021

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukat Abdulkadir AKILLAR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine Türkiye derecesiyle girerek kısa sürede başarılı bir şekilde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Barosuna kayıtlı olarak “Çukur Mahallesi Dr.Mecit Barlas Caddesi Suburcu İş merkezi Kat:2 No:6 Şahinbey / Gaziantep” adresinde Avukatlık Ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

Avukat Abdulkadir AKILLAR Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır. Arabuluculuk Vasfında

Banka ve Finans Hukuku, İnşaat Hukuku ile Enerji Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Arabuluculuk vasfı yanı sıra Aktüerya Uzmanlığı Hesap Bilirkişilik vasfı ve eğitimi de bulunmaktadır.

Özel çalışma ise Aile ve İş Hukukudur. Gaziantep ilinde özellikle Aile Hukuku ve İş Hukuku alanında ön plana çıkmış ve bu alanda gerek meslektaşları gerekse de vatandaşlar tarafından bilgisi ve deneyimi rağbet görmektedir.

Akıllar Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında hizmet vermekte ofisin diğer ekibi ise  Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Suçları, İdare Hukuku, Fikri Haklar , Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, KVKK, Trafik Hukuku, Sağlık Hukuku gibi diğer hukuk alanları da dahil branş branş ayırarak her branş için de alanında uzman bir avukatla çalışmanızı sağlayacak bir sistemle hukuk hayatına devam etmektedir.

En karakteristik özellikleri arasında azimli, iştiyaklı, sıkı takipçi oluşu ve her zaman ulaşılabilir olması yer almaktadır.

Müvekkillerine vermiş olduğu hukuki süreç hakkındaki detaylı bilgilendirmeler ve sürecin tüm olasılıkları ile ilgili aydınlatmalar ile başarılı sonuçlar kendisini memnuniyet oranı çok yüksek avukat seviyesine taşımıştır.

Toplumun genelini ilgilendiren birçok davada başarı yakalamış ve hatta NTV, TRT 1, Anadolu Haber Ajansı, Show TV, Milliyet, Hürriyet, Yeni Şafak, DHA, Haber 7 ve diğer TV Kanalları ve Haber Siteleri ve Genel/Yerel Gazetelerde bu davalar yayın konusu edilmiş ve kendisinden çeşitli tarih ve zamanlarda röportajlar alınmıştır.

İngilizce bilmektedir. Ayrıca Arapçası orta düzeyde olsa da tercüman eşliğinde Arap müvekkilleri ağırlamaktadır.

Düzenli olarak çeşitli yayın alanlarında makaleler yazmaktadır.

Avukat Abdulkadir Akıllar’dan hukuki hizmet almak istemeniz durumunda sitemizde belirtilen iletişim adreslerinden kendisini ya da ofisimizi arayabilirsiniz.

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?