Haksız Tutuklamadan Doğan Tazminat Ve Kesinleşme Koşulu

Haksız Tutuklamadan Doğan Tazminat Ve Kesinleşme KoşuluÖzet : Haksız tutuklamadan doğan tazminata ilişkin mahkeme ilamı kesinleşmeden takibe konulabilecektir.
T.C.Yargıtay8. Hukuk Dairesi
Esas No : 2012/13098Karar No : 2013/381Karar Tarihi : 17.1.2013 
Takibe konu Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08.12.2011 tarih ve 2011/243 E., 2011/335 K. sayılı “haksız tutuklama nedeniyle tazminata” ilişkin kararına istinaden, alacaklı tarafından borçlu hakkında maddi ve manevi tazminat istemiyle yapılan takip talebi İcra Müdürlüğünce 28.05.2012 tarihinde “Yasa gereği ceza mahkemesi kararları kesinleşmeden icraya konulamayacağından, takibin kesinleşme şerhi verilmeden talebin kabul edilmemesine ve talebin reddine” şeklinde kararla reddedilmiş, bu kararın kaldırılması için alacaklı vekili tarafından icra mahkemesine şikayete gelinmiş, mahkemece “icra müdürlüğü kararının doğru olduğundan” bahisle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Ceza Mahkemelerinin, tazminata ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri ilamlı icra takibine konu edilebilir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz. Mahkumiyet kararının eklentisi olarak hükmolunan tazminat, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin de hüküm kesinleşmedikçe asla tabi olarak infazı istenemez.
Somut olayda, ise takibe konu edilen Ödemiş Ağır Ceza Mahkeme-si’nin yukarıda anılan ilamının konusu ceza mahkumiyeti içermeyen, haksız tutuklama nedenine dayalı olarak tesis edilen ve müstakilen tazminata ilişkin olup, takibe konulabilmesi için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca İİK’in 32.maddesinde “para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince, icra müdürü borçluya bir icra emri tebliğ eder” düzenlemesine yer verilmiş bu madde ve devamında icra müdürüne ilamın kesinleşip kesinleşmediğini araştırma görevi verilmemiştir. Bu husus icra emri tebliğinden sonra, borçlunun şikayeti üzerine icra mahkemesince incelenip karara bağlanır. O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366 ve 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve İİK’nin 366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 17.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?