Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Nelere Dikkat Edilir ?

Güvenlik soruşturması hakkındaki bu soruya Adalet Bakanlığına sözleşmeli zabıt katibi alımında yaşanan bir olayda, Danıştay 10. Dairesi nelere bakılacağıyla ilgili olarak önemli bir karar vermiştir.

Sınavı kazanan sözleşmeli bir zabıt katibi, daha önce hakkında HAGB verilen 2 aylık bir hapis cezasından dolayı, arşiv araştırması olumsuz çıkmış ve ataması yapılmamıştır.


Danıştay 10. Dairesinin dosya üzerindeki incelemesine göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hakim, askeri hakim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askeri savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilebilen bir veridir. Bu veriye bağlı olarak arşiv araştırmasının olumsuz çıkması hukuka aykırı bulunmuş ve işlem iptal edilmiştir.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Nelere Dikkat Edilir ?

Danıştay kararı göre arşiv araştırmacı yapılacak konular şu şekildedir:

 • Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, 
 • Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği,
 • Adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının,
  mevcut kayıtlardan araştırılması.

Danıştay kararı göre soruşturması yapılacak konular şu şekildedir:

 • Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, 
 • Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği,
 • Adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı,
 • Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığı,
 • Ahlaki durumu,
 • Yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin,
 • Mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

Kararda ve mevzuatta yer alan hükümlere göre arşiv araştırmasında mevcut kayıtlardan araştırma yapılması yeterli iken soruşturmasında kişinin ikametgahı çevresinden de araştırma yapılır.


İŞTE DANIŞTAY KARARI

Danıştay 12. Daire Esas : 2015/3186 Karar : 2015/5513 Karar Tarihi : 22/10/2015 sayılı kararı

Özet : 2802 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca zabıt katipleri hakkında sadece arşiv araştırması yapılacağı, arşiv araştırmasının kapsamının ise anılan Yönetmelikte tanımlandığı, bu doğrultuda hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması karşısında, sözleşmeli zabıt katipliği sınavında başarılı olan davacının arşiv araştırmasının başarısız olduğundan söz edilemeyeceği hakkında.

İstemin Özeti: Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen 20/01/2015 tarihli ve E:2014/719; K:2015/85 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Davacı hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması karşısında, sözleşmeli zabıt katipliği sınavında başarılı olan davacının 2802 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6/19. maddesi uyarınca davalı idarece yapılan arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahsedilemeyeceğinden, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:


Dava; Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 30.03.2013-06.04.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşmeli zabıt katipliği sınavında başarılı olan davacı tarafından, arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle atamasının onaylanmamasına ilişkin 20.05.2013 tarihli ve 20705 sayılı işlem ile bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin 22.07.2013 tarihli ve 29862 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


İdare Mahkemesince, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28.04.2006 tarihli ve E:2005/141, K:2006/94 sayılı kararı ve 16.04.2013 tarihli Ek Kararı ile, sahtecilik suçundan dolayı hakkında verilen 2 ay 15 gün hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, gerek işlediği suçun niteliğinin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde öngörülen suçlardan olması, gerekse, anılan Yönetmelik’te öngörülen arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması koşulunu taşımaması hususları göz önüne alındığında, davacı hakkında tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Anayasa’nın 128. maddesinde; “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” hükmü yer almış, 70. maddesinin 2.fıkrasmda da; “Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmez.” kuralına yer verilmiştir.


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde; Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar sayılmış, özel şartların düzenlendiği (B) bölümünün 2. bendinde; Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartların taşınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.


2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun Ek 1. maddesinde; “Hakim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler ve hakim ve savcı sınıfı dışında kalan adli ve idari yargıda çalıştırılacak tüm personel hakkında 26.10.1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre arşiv araştırması yapılır.” hükmü yer almaktadır.

4045 sayılı Kanun’un 1. maddesinde; “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığım ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, arşiv araştırmasının usul ve esasan ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.


Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6. maddesinde; atama için aranacak genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır hükmüne yer verildikten sonra maddenin 19. bendinde; “Adli ve İdari yargıda görev yapmak üzere atanacak tüm personel hakkında yapılacak arşiv araştırması olumlu olmak” şartının gerektiği hükme bağlanmıştır.

Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 1. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak arşiv araştırmasını düzenlemektir, “hükmüne, “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde; “1) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,”, “g) Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,” tanımlarına yer verilmiş, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar” başlıklı 11. maddesinde de; “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak: a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı, c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı, d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.” kurak yer almıştır.


Dosyanın incelenmesinden; davacının, Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 30.03.2013-06.04.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşmek zabıt katipliği sınavında başarılı olduğu, Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 22.04.2013 tarihli ve 93 sayılı kararı ile sözleşmek zabıt katibi olarak istihdam edilmesine karar verildiği, bu kararın onaylanmak için gönderildiği Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 20.05.2013 tarihli ve 20705 sayılı işlemiyle, davacının Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28.04.2006 tarihli ve E:2005/141 K: 2006/94 sayılı kararı ile “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan dolayı hüküm giydiğinden ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle anılan kararın uygun görülmeyerek iade edildiği, davacı tarafından 22.05.2013 tarihli dilekçeyle, hakkında Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16.04.2013 tarihli ek kararı de işlemiş olduğu eylemden dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinden bahisle söz konusu işleme itiraz edildiği, 22.07.2013 tarihli ve 29862 sayılı Adalet Bakanlığı işlemiyle davacının itirazının reddi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; zabıt katiplerinin, 2802 saydı Kanun’un Ek 1. maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6/19. maddesi hükümlerine tabi oldukları ve anılan mevzuat uyarınca haklarında sadece “arşiv araştırması” yapılması gerektiği, arşiv araştırmasının da; Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde tanımlandığı şekliyle; “Kişinin kolluk kuvveden tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması” ile sınırlı olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bakılan olayda; davacının Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28.04.2006 tarihli ve E:2005/141 K: 2006/94 sayılı kararı ile sahtecilik suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı, hakkında verilen hapis cezasının 647 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerine göre para cezasına çevrilerek ertelendiği, Mahkemenin 16.04.2013 tarihli ek kararıyla davacı hakkında verilen kararın para cezasına çevirme ve ertelemeye ilişkin hükmünün kaldırılarak, 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 231. maddesinde de sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın nitelik ve süresine göre belirlenen hallerde mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği hükme bağlanmış, maddenin devamında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için gerekli şartlar belirlenmiştir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kurulan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade ettiği Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde açıkça belirtilmiş olup, buna göre sanığın suçluluğu sabit olmakla birlikte Kanunda öngörülen denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davranılması ve öngörülen diğer koşulların varlığı halinde suç hiç işlenmemiş gibi kabul edileceği açıktır.

Öte yandan, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 6. maddesinin 1. beninde; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hakim, askeri hakim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askeri savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

Bu durumda; hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı karşısında, sözleşmeli zabıt katipliği sınavında başarılı olan davacının, 2802 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6/19. maddesi uyarınca davalı idarece yapılan arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahsedilemeyeceğinden, dava konusu arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle atamasının onaylanmamasına ilişkin işlem ile bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 22/10/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. 

Ayrıca konu hakkında diğer ilgili makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Arama Kavramları:

1. derece akraba Güvenlik soruşturmasında ailenin etkisi 2021, 2021 Bekçilik güvenlik soruşturması, 4045 sayılı Kanun, Aile bireylerinin işlediği suçlar güvenlik soruşturmasını etkiler mi?, Ailede sabıkalı varsa memur olunur mu ?, ailede terörden suçlu olan kişi güvenlik soruşturmasına etki eder mi,aramalar Msü güvenlik soruşturmasında nelere Bakılır, Asker eşi güvenlik SORUŞTURMASI, Askeri güvenlik soruşturmasında nelere bakılır,avukat,bekçi alımında Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Bekçilik güvenlik SORUŞTURMASI olumsuz, Bekçilik güvenlik soruşturmasında nelere bakılır?,Bekçilikte güvenlik soruşturması ne kadar sürer?,Devam eden ceza davası güvenlik SORUŞTURMASI,en iyi idare hukuku avukatı,fetö Güvenlik soruşturması kriterleri,fuhuş yapmak Güvenlik soruşturmasını etkiler mi,Güvenlik SORUŞTURMASI 1. derece akraba,Güvenlik SORUŞTURMASI AYM,Güvenlik SORUŞTURMASI hangi meslekler var,Güvenlik Soruşturmasi nasıl olumsuz olur?,Güvenlik SORUŞTURMASI Nedir,Güvenlik SORUŞTURMASI tazminat,Güvenlik soruşturmasinda babanın etkisi güvenlik soruşturması,Güvenlik SORUŞTURMASINDA nelere bakılır,Güvenlik soruşturması 2021,Güvenlik soruşturması ahlaki durum nedir?,Güvenlik soruşturması Anayasa Mahkemesi kararı,Güvenlik soruşturması bekçi,Güvenlik soruşturması CHP,Güvenlik soruşturması danıstay kararı,Güvenlik soruşturması davası kaç ay sürer?,Güvenlik soruşturması formunu kim doldurur?,Güvenlik soruşturması hangi aile bireylerini kapsar?,Güvenlik Soruşturması İstihbari bilgi Emsal karar,Güvenlik soruşturması jandarma,Güvenlik soruşturması kalktı mı 2021,Güvenlik soruşturması kimleri kapsar,Güvenlik soruşturması Memurlar.Net,Güvenlik soruşturması nedir nelere bakılır?,Güvenlik soruşturması neleri kapsıyor?,Güvenlik soruşturması öğretmen,Güvenlik soruşturması olumsuz çıkan ne yapmalı?,Güvenlik Soruşturması olumsuz çıkanlar,Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar hakkında emsal kararlar,güvenlik soruşturması olumsuz gelen kişinin açacağı dava,güvenlik soruşturması olumsuz gelen ne yapmalı,Güvenlik soruşturması pmyo,Güvenlik soruşturması polis,Güvenlik soruşturması pomem,Güvenlik Soruşturması Resmi Gazete,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması FORMU,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını kim yapar?,Güvenlik soruşturması Yargıtay kararı,Güvenlik soruşturması yasası 2021,güvenlik soruşturması yürütmeyi durdurma kararı,Güvenlik soruşturmasında aileden kimler araştırılır,Güvenlik soruşturmasında kimlere Bakılır,Güvenlik soruşturmasında otel kaydından elenen var mı,Güvenlik soruşturmasında sosyal medyaya bakılır mı?,Güvenlik soruşturmasında telefon geçmişine bakılır mı?,Güvenlik soruşturmasının bittiğini nasıl anlarız?,Hakimlik Savcılık güvenlik soruşturmasında nelere bakılır?,idare avukati,idari dava avukatı,kumar oynamak güvenlik soruşturmasını etkiler mi,MSB güvenlik SORUŞTURMASI,MSB Güvenlik SORUŞTURMASI FORMU 2021,MSB güvenlik soruşturması sonucu nasıl öğrenilir?,Öğretmen atamalarında güvenlik soruşturmasında nelere bakılır?,Otel kayıtlarından dolayı güvenlik Soruşturmasi olumsuz çıkabilir mi?,Otelde kalmak memuriyete engel mi?,Özel güvenlik arşiv araştırması ne kadar sürer?,Polislik güvenlik soruşturması aileyi kapsar mı,Pomem güvenlik soruşturması ne zaman yapılır?,Sözleşmeli er Güvenlik SORUŞTURMASI,Sözleşmeli er Güvenlik SORUŞTURMASI FORMU,Sözleşmeli er Güvenlik SORUŞTURMASI ne kadar sürer,Sözleşmeli Er Güvenlik SORUŞTURMASI Nedir,Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak Güvenlik SORUŞTURMASI,TSK güvenlik soruşturması ne kadar sürer?,TSK güvenlik soruşturmasında nelere bakılır?,uzman erbaşlar hakkında yapılan Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması,Yakın aile bireylerinin terör örgütü ile irtibatlı olması güvenlik soruşturması,yasa dışı bahis oynamak güvenlik soruşturmasını etkiler mi,

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?