Cinsel Taciz Cezası

Cinsel taciz suçunun, şartları ve cezası kanun koyucu tarafından Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının altıncı bölümü olan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçu; sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik davranışlarla işlenen suçtur. Bu davranışlar; ıslık çalmak, cinsel organını göstermek, her türlü iletişim aracıyla cinsel içerikli yazılar göndermek, el kol işaretleri ile cinsel ilişkide bulunmayı önermek, soyunmak gibi hareketler ile söz ve davranışlar olabilir.

“TCK md. 105/1– Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel istek ve arzularını tatmin etmek amacıyla bir kişinin başka bir kişiyi bedensel temasta bulunmaksızın rahatsız etmesi cinsel taciz suçudur. Günlük hayatta laf atma ya da sözlü taciz olarak geçen davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suçtur ve telefonla, bilgisayar yoluyla, internet ya da sosyal medya aracılığı gibi yöntemler kullanılarak işlenebilir.

TCK madde 105 “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığında cinsel taciz suçunu düzenler. Bu durumda fail ile mağdur arasında fiziksel bir temas olmaksızın gerçekleşen suç cinsel taciz suçuna girerken, eğer ki fail mağdura herhangi bir şekilde fiziksel olarak temas ederse suç artık cinsel saldırı suçu olarak değerlendirilir. Cinsel bir amaçla yapılan eylemin cinsel taciz suçunu oluşturması için failin hiçbir şekilde mağdurun bedenine sürtünme, dokunma ya da okşama vb. gibi bir fiile kalkışmaması gerekir. Eylemin fiziksel temas seviyesine geldiği anda cinsel saldırı suçu oluşur.

Cinsel suçlar aşağıdaki şekilde gruplandırılır;

  • Cinsel İstismar Suçu: TCK madde 103’te düzenlenen bu suçta, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı cinsel amaçla işlenen herhangi bir bedensel temas olması durumu cezalandırılmaktadır. 15-18 yaş arasındaki çocuklarda ise, bu çocuklara karşı hile, tehdit ya da çocuğun iradesini etkileyecek şekilde çocuk üzerinde icra edilen eylemler de cinsel istismar suçu grubuna dahildir.
  • Cinsel Saldırı Suçu: TCK madde 102’de düzenlenen bu suçta, 18 yaşının üzerinde yetişkin ya da 15-18 yaşa arasındaki çocuklara karşı işlenen her türlü hile, tehdit yoluyla iradeyi etkileyerek bedensel temasta bulunulan cinsel amaçlı eylemler cezalandırılır.
  • Cinsel Taciz Suçu:TCK madde 105’te yer alan düzenlemelere göre, mağdur kişinin yaşına bakılmadan fail ile mağdur arasında herhangi bir fiziksel temas olmaksızın işlenen fiiller cezalandırılır.
  • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: TCK madde 104’te yer alan düzenlemeye göre, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 15-18 yaş arasındaki çocuklarla, çocuğun kendi rızası dahilinde cinsel ilişkiye girilmesiyle oluşur.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Cinsel taciz suçunu oluşturan davranış ani davranışlar olabileceği gibi devamlı şekilde de gerçekleşen eylemler de olabilir, yine suçun taciz olarak değerlendirilmesi için mağdurun beden bütünlüğüne herhangi bir temasın olmaması gerekir. Cinsel taciz suçunun oluşmasının şartı fiili gerçekleştiren kişinin cinsel bir amaç gütmesi ve somut bir kişi ya da kişilere karşı işlenmiş olması gerekmektedir. Aksi durumlar hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları olarak değerlendirilir.

Cinsel taciz suçunun işleniş şekilleri:

Cinsel taciz suçu direkt olarak mağdurun görebileceği ya da duyabileceği söz, davranış veya çeşitli işaretlerle işlenebilir.
Cinsel bir amaçla mağduru telefonla arama, mesaj gönderme, ses kaydı iletme, faks çekme ya da mektup gönderme vb. yöntemlerle iletişim araçları kullanılarak cinsel taciz suçu işlenebilir.
Cinsel bir amaçla mağdura e-mail gönderme, sosyal medya hesapları aracılığıyla yorum yazma, doğrudan mesaj atma, kapalı ya da açık sosyal medya grupları aracılığıyla ses kaydı, görüntü veya yazılı metin gönderme şeklinde internet aracılığıyla cinsel taciz suçu işlenebilir.
Sosyal medya olarak tanımlanan Instagram, Twitter, Facebook ya da WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden mağdura ses kaydı, görüntü ya da yazılı metin iletimi yoluyla cinsel taciz suçu işlenebilir.

Cinsel Taciz İstismar Tecavüz Sarkıntılık Şikayet Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları Nelerdir?

Cinsel Taciz Suçunun Maddi Unsurları

Cinsel taciz suçunun maddi unsurları; fail, mağdur ve hareket olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir.

Fail : Erkek veya kadın fark etmeksizin herkes bu suçun faili olabilir.

Mağdur : Suçun mağduru da erkek veya kadın olabilir. Hatta suç, aynı cinsteki kişiye karşı da işlenebilir. Bu suç, çocuğa karşı da işlenebilir. Çocuğa karşı işlenmesi halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hareket : Hangi tür davranışların “cinsel taciz” sayılacağı hususunda kanunda bir açıklık yoktur. Vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği taşımayan ve mağdura rahatsızlık veren bir boyuta ulaşan her türlü cinsel davranış taciz olarak değerlendirilmelidir. Suç; söz, yazı veya herhangi bir davranışla işlenebilir. Cinsel taciz suçunun oluşması için, bu suçu oluşturan fiili, mağdurun fark etmiş olması gerekir.

Cinsel Taciz Suçunun Manevi Unsuru

Cinsel taciz suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Bu suç tipinde, genel kastın yanı sıra “cinsel amaç” biçiminde özel kast da aranır. Yani failin bu hareketi cinsel amaçla gerçekleştirmiş olması gerekir.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Cinsel taciz suçunun;

  1. Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  2. Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  3. Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  4. Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  5. Teşhir suretiyle,
  6. işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. (TCK md.105/2)
Ceza, Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Hukuk, Adalet, Gaziantep, Tazminat, idari dava Avukatı, Haberler, News, Uyuşturucu, Cinsel Taciz, Sosyal Medya, Hacker, Siber Suç, Cezaevi, Gardiyan, Savcı, Başsavcı, Adliye, Zabıt Katibi, Hakim, Cinayet, Gasp, Yaralama, Yankesicilik, Tecavüz, İstismar, Whatsapp, Twitter, Instagram, Kadına Şiddet, Velayet, Nafaka,

Cinsel Taciz Suçu Özellikleri

İlk olarak belirtmek gerekir ki bir suçta mağdurun bedenine en ufak bir temas olması durumunda bu suç artık cinsel taciz suçu kapsamına girmeyecektir. Şayet temas söz konusu olursa bu durumda diğer cinsel suçlar sübut bulacaktır.

Soruşturma Usulü

Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde yer alan cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabidir. Yani savcılık suç hakkında re’sen soruşturma başlatamaz. Mağdur, soruşturma evresinde şikâyetinden vazgeçerse savcılıkça takipsizlik kararı verilir ve dosya kapatılır.

Kovuşturma Usulü

Cinsel Taciz suçunda; bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi cezalandırılmaktadır. Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabidir. Yani savcılık tarafından re’sen soruşturma yapılamayacağı gibi mahkemece de re’sen kovuşturma da yapılamamaktadır. Mağdur kovuşturma evresinde şikâyetinden vazgeçerse mahkemece re’sen davanın düşmesine karar verilir. Fakat; suçun nitelikli halleri söz konusu ise ilgili makamlarca re’sen soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapılabilir.

Tutuklama Tedbiri

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 100. maddesinde tutuklama nedenleri sayılmıştır. Bu maddeye göre kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunduğunda, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez. Fakat; şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa şüpheli veya sanığın davranışları; delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa, bu kapsamda tutuklama kararı verilebilir. Aynı zamanda madde metninde katalog suçlar sayılmıştır. Eğer gerçekleştirilen eylem katalog suç kapsamında ise tutuklama nedeni re ’sen var sayılıp hâkim doğrudan tarafından tutuklama kararı verilebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100/4 maddesine göre “Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.” şeklinde hükme yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 105.maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunda madde metninin birinci fıkrasının ilk kısmına hâkim tarafından doğrudan tutuklama kararı verilemeyecektir. Ancak birinci fıkranın ikinci kısmında fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde hâkim tarafından doğrudan tutuklama kararı verilebilecektir.

Uzlaşma Kurumu

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi gereğince soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar ile soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmadan Türk Ceza Kanunu’nda sayılı bazı suç tipleri için şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırma girişiminde bulunulur.

Burada Cinsel Taciz suçunun uzlaştırma kapsamı için yine aynı maddenin üçüncü fıkrasına bakmak gerekecektir. Buna göre; CMK m.253/3’e göre, “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.” Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.” Bu madde metninden anlaşılacağı üzere Cinsel Taciz suçu uzlaştırma kapsamına girmemektedir.

Korunan Hukuki Değer

Kişinin cinsel bütünlüğü; ilgili kişiye karşı işlenen cinsel amaçlı hareketler ve saldırılarla ihlal edilebileceği gibi kişinin cinsel açıdan rahatsız olacağı her türlü davranış, söz, hareket ile de ihlal edilebilecektir. Yine cinsel taciz suçunda fiziki temas kişinin vücuduna fiziki temas olmadan ve fakat kişinin edebine veya iffetine karşı rahatsızlık veren davranışlar cinsel taciz suçu içerisinde yaptırım altına alınmıştır. Bir başka deyişle cinsel taciz suçunda korunan hukuki değer cinsel dokunulmazlıktır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?